Aangenaam en Vermaakelyk Huis-School (1797)

Titelbeschrijving
Aangenaam en Vermakelyk Huis-School (titel volgens Saakes).
Gemakkelyk en Vermaakelyk Huis-School (titel volgens prospectus).

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van april 1797 dat nr. 1  van het ‘weekblad’ Aangenaam en Vermakelyk Huis-school verschenen is (p. 340). In december 1797 meldt Saakes dat met de nrs. 1-5 alles compleet is (p. 408).
Er is van dit werk slechts een prospectus bewaard gebleven, getiteld Programma. Het blad zal beginnen in augustus, of, bij genoeg intekenaars, nog eerder. De vertaler merkt nog op dat hij begreep dat er geen beter middel was ‘dan een Weekblad te schryven, waarvan elk Nummer zes Byëenkomsten van het Kransje (dat is zes Lessen) voor de zes dagen der week, bevattede’.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
In het prospectus geeft een ongenoemde vertaler te kennen dat men voor de maand augustus 1796 kan intekenen op het genoemde werk, dat uitgegeven zal worden bij Nicolaas Cornel te Rotterdam. Hij zal zorgen dat er wekelijks ‘1 blad’ verschijnt, voor 4 stuivers. Bij de intekening kan men ook kiezen voor bezorging (of betaling? Dat is niet duidelijk) ‘by den Dag, by de Maand, of by het vierendeel Jaars’.
De laatste pagina van het prospectus vermeldt, behalve Nicolaas Cornel, een zestigtal namen van boekverkopers in het gehele land, bij wie men op het werk kan intekenen.
De prijs van nr. 1 is volgens Saakes in april 1797 6 stuivers. De volgende afleveringen zullen 4 stuivers kosten (p. 340). In december 1797 meldt Saakes dat met de nrs. 1-5 alles compleet is, à ƒ 1 (p. 408).

Medewerkers
Volgens Saakes’ Naamlijst van april 1797 is de vertaler ene J.G. Volkhart (p. 340). Volgens Scharp (1796), die zich verheugt op de komst van het blad, is deze Volckhardt ‘zedert Jaaren lang de braaven Gouverneur der Kinderen in de talrijke Familie van den Heer Secretaris Van Zuylen van Nyevelt’ (p. 363).

Inhoud
Opvoedkundig werk.
Het gaat om een leerschool voor jongelui van alle standen, in de leeftijd 10-12 jaar, gesitueerd in Zwitserland. Deze kindersociëteit, dit ‘kinderkransje’ staat onder leiding van de heer Bonitas.

Exemplaren
¶ Geen exemplaren bekend.
STCN 317286889 (prospectus).

Bronnen
¶ Jan Scharp, Historische brieven, van den predikant J. Scharp te Rotterdam […] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad (Rotterdam 1796).

André Hanou
update 21-11-2021