Aangenaam en Vermaakelyk Huis-School (1797)

Titelbeschrijving
Aangenaam en Vermakelyk Huis-School (titel volgens Saakes).
Het prospectus noemt als titel: Gemakkelyk en Vermaakelyk Huisschool.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van april 1797 dat de eerste aflevering verschenen is van Aangenaam en Vermakelyk Huis-school, een ‘weekblad’, vertaald door J.G. Volkhart (p. 340). In december 1797 meldt Saakes dat met de nrs. 1-5 alles compleet is (p. 408).
Er is van dit werk slechts een prospectus bewaard gebleven, getiteld Programma. Hierin geeft een ongenoemde vertaler te kennen dat men voor de maand augustus 1796 kan intekenen op het genoemde werk, dat uitgegeven zal worden bij Nicolaas Cornel te Rotterdam. Hij zal zorgen dat er wekelijks ‘1 blad’ verschijnt, voor 4 stuivers. Bij de intekening kan men ook kiezen voor bezorging (of betaling? Dat is niet duidelijk) ‘by den Dag, by de Maand, of by het vierendeel Jaars’. Het blad zal beginnen in augustus, of, bij genoeg intekenaars, nog eerder.
De vertaler merkt met betrekking tot dit opvoedkundig werk nog op, dat hij begreep dat er geen beter middel was ‘dan een Weekblad te schryven, waarvan elk Nummer zes Byëenkomsten van het Kransje (dat is zes Lessen) voor de zes dagen der week, bevattede.’

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
De laatste pagina van het prospectus vermeldt, behalve Nicolaas Cornel, een zestigtal namen van boekverkopers in het gehele land, bij wie men op het werk kan intekenen. De prijs van nr. 1 is volgens Saakes in april 1797 6 stuivers. De volgende afleveringen zullen 4 stuivers kosten (p. 340). In december 1797 meldt Saakes dat met de nrs. 1-5 alles compleet is, à ƒ 1 (p. 408).

Medewerkers
De naam van de vertaler J.G. Volkhart is vermoedelijk een speaking name.

Inhoud
Het gaat om een leerschool voor jongelui van alle standen, in de leeftijd 10-12 jaar, gesitueerd in Zwitserland. Deze kindersociëteit, dit ‘kinderkransje’ staat onder leiding van de heer Bonitas.

Exemplaren
¶ Geen exemplaar bekend.
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: CAHAIS 1791-1797:170 (prospectus).

André Hanou