Afbeeldingen der Fraaiste, meest Uitheemsche Boomen en Heesters (1802-1808)

Titelbeschrijving
Afbeeldingen der Fraaiste, meest Uitheemsche Boomen en Heesters, die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen op onzen grond kunnen geplant en gekweekt worden; benevens de beschrijving van derzelver kenmerken, voortkweeking, nuttigheden en andere bijzonderheden, ingericht om aan de liefhebbers van zoodanige bosschen of tuinen, de kennis van dezelve zoo aangenaam als nuttig te maken.

Periodiciteit
Het is niet duidelijk of het een tijdschrift betreft of een boek in afleveringen.
De uitgever adverteerde voor de ‘Eerste Afleevering’ in de Leydse Courant van 29 november 1802. Het begrip afleveringen komt ook voor in de aankondigingen in Saakes’ Naamlijst, terwijl in de Leydse Courant van 25 april 1803 en 10 februari 1808 het begrip nummer (‘No’) wordt gebruikt.
In de eerstgenoemde advertentie staat dat de Afbeeldingen ‘van tyd tot tyd’ het licht zouden zien. Op grond van de vermeldingen bij Saakes kan men concluderen dat het drie afleveringen per jaar moeten zijn geweest.
In februari 1808 maakt Saakes in zijn Naamlijst melding van de nrs. 20 en 21, zonder daarbij aan te geven dat daarmee het werk compleet was (p. 394). Het blad is dan ook plotseling stopgezet, wegens tegenvallend debiet.
Er zijn exemplaren waarin de 21 afleveringen in één deel zijn samengebracht; er zijn er ook waar ze in twee delen zijn gebundeld.

Bibliografische beschrijving
In groot kwarto. Na de titelpagina (met vignet van Reinier Vinkeles) volgt de opdracht aan de Haarlemse arts en chemicus Martinus van Marum, en een voorrede (II en VI pagina’s). De 126 platen (gegraveerd door J.C. Sepp en Zoon), met Latijns en Nederlands onderschrift, gaan vergezeld van tekstpagina’s waarop de afbeeldingen worden beschreven. In de advertenties wordt steevast vermeld dat iedere aflevering 6 ‘naar ’t leven gekleurde’ platen telt, gedrukt op ‘best Engelsch papier’. Bij het inbinden zijn de titelpagina’s van de afleveringen vermoedelijk weggesneden, waardoor het tijdschriftkarakter verdwenen is.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij Johannes Allart.’
De prijs per aflevering bedroeg volgens Saakes ƒ 4:16. Allart had het werk wegens de ‘kostbaarheid der uitvoering’ niet algemeen in commissie verzonden; er is in de meeste boekwinkels ‘een Exemplaar voor de Liefhebbers ter bezigtiging voorhanden’ (Leydse Courant 29 november 1802).

Medewerkers
Johan Carl KRAUSS (1759-1826) was sinds 1787 geneesheer te Amsterdam. In 1807 werd hij benoemd tot hoogleraar geneeskunde te Harderwijk, maar na de opheffing van de universiteit aldaar in 1811 werd hij overgeplaatst naar Leiden.

Inhoud
Een geïllustreerd praktisch tuinmagazine voor de liefhebber. Gezien de prijsstelling moet de doelgroep tot de vermogende klasse hebben behoord.

Relatie tot andere periodieken
De Afbeeldingen werden door Allart parallel aan het Magazijn van Tuin-Sieraaden (1802-1809) uitgegeven. In advertenties worden ze in één adem genoemd (bijvoorbeeld Leydse Courant van 15 april 1803).

Exemplaren
¶ Leiden, Nationaal Herbarium Nederland Bibliotheek: HERBAR Folio room
Full text.

Rietje van Vliet