Algemeen Letter- en Kunstnieuws (1810)

Titelbeschrijving
Algemeen Letter- en Kunstnieuws.

Periodiciteit
Saakes maakt van dit donderdags weekblad melding in zijn Naamlijst 5 (1810), p. 135 en 191: er zijn 4 nrs. verschenen.

Bibliografische beschrijving
‘Dit Blad, waarvan op elken Donderdag een No. uitkomt, zal met eene geheel nieuwe letter in octavo gedrukt worden’.

Boekhistorische gegevens
Het Algemeen Letter- en Kunstnieuws was blijkens Saakes uitgegeven bij Willem Molenaar te Schiedam. ‘De prijs is op 3 stuivers het No. en 7 Gulden in ’t jaar gesteld’.

Medewerkers
Gezien de Schiedam-connectie kan men denken aan Willem GOEDE (1764-1839) als redacteur. Hij was remonstrants predikant te Rotterdam en zeer actief betrokken bij de verspreiding van beschaving en kennis.

Inhoud
Inhoud en opzet van dit blad worden duidelijk uit een aankondiging (vermoedelijk gebaseerd op een prospectus), verschenen in de Algemeene Schiedamsche Courant van 28 april 1810:

Algemeen letter- en kunstnieuws. Onder dezen titel zal met Mei 1810, te Schiedam bij W. MOLENAAR, worden uitgegeven een geheel nieuw Weekblad, aan de Letteren en Schoone Kunsten toegewijd. In dit Weekblad, geheel eenig met opzigt tot deszelfs bijzonderen aanleg en uitgestrekte bedoeling, zal vervat zijn al, wat de geschiedenis der Letteren en Schoone Kunsten in Holland, Duitschland, Frankrijk, Grootbrittanje enz. volkomen kan doen kennen; een overzigt dus van derzelver toestand in gezegde landen; – korte beoordeelende opgaven van de jongste werken; – zamengetrokkene uittreksels van de voornaamste derzelve; – bezigheden der Geleerden en Kunstenaars, hunne reizen enz., – trekken uit het leven van voorname Schrijvers, Toonkunstenaars enz.; – bijdragen tot de geschiedenis der beschaving van de uitstekendste derzelve; – somwijlen ook fraaije anecdoten, kleine treffende verhalen enz. – dit zijn de rubrieken, welke bijzonderlijk in aanmerking zullen komen. Daar men echter dit Tijdschrift inzonderheid wilde toewijden aan de Letteren en Kunsten in Holland, zoo zal daarin, bij voorkeur, worden opgenomen al, wat tot den toestand derzelve in dit koningrijk betrekking heeft. Van daar zal in hetzelve ook (en hierdoor onderscheidt het zich van alle inlandsche op eene voordeelige wyze en vervult eene allerwezenlykste behoefte) wekelijks geplaatst worden een KORT BEOORDEELEND VERSLAG VAN ALLE, dagelijks in HOLLAND uitkomende, BOEKEN en KUNSTWERKEN; zullende dit verslag zoodanig ingerigt worden, dat elk Lezer daaruit den aard van elk uitkomend werk enz., benevens een begrip van deszelfs waarde of onwaarde kan bekomen.
Dit weekblad, dus geheel aan wetenschap gewijd, zal bijzonderlijk geschikt zijn tot het plaatsen van advertentien in de genoemde vakken. Deze Advertentien zijn op eenen zeer matigen prijs gesteld; en elk Boek- en Kunsthandelaar, die zijne berigten aan dit blad zenden wil, kan daaromtrent met den Uitgever in nadere onderhandeling treden.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou