Algemeene Merkuur (1789-1793)

Titelbeschrijving
De Algemeene Merkuur, of Tydingbrenger.

Periodiciteit
Er zijn slechts 2 afleveringen bewaard gebleven: gedateerd 16 december 1789 (nr. 50) en 15 mei 1793 (nr. 20). De volgnummers wijzen op een wekelijkse verschijning. Het is niet bekend hoe lang het blaadje is verschenen.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen besloegen kennelijk 4 pagina’s in kwarto. Nr. 50 is gepagineerd [197]-200, nr. 20 [77]-80. Dit bewaard gebleven nr. 20 ziet er nogal verfrommeld uit.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Gedrukt by de Erv. de Wed. J. van Egmont, op de Reguliers Breestraat, te Amsterdam’.
Eind 1789 verscheen bij de drukkerij/uitgeverij een plano met een Nieuw-jaar-wensch voor Amsterdammers, van de ombrengster van den Weeklycksche Nieuwsvertelder, de Algemeene Merkuuren de Faam. Het gedicht is ondertekend door ene Elisabeth van de Wetering, vermoedelijk de ombrengster zelf.

Inhoud
De tekst is proza geschreven en geeft vooral nieuwsberichten. Citaat uit het begin van nr. 50:

Men wil de Merkuur-Schryver tegenwerpen, dat hy doorgaans de Berichten, welke men algemeen ontvangt, te kort doet, daar men ze op eene byna onmeetbare lengte in de dagelyksche loopende Papieren vindt uitgemeeten. Men heeft ook in zo verre gelyk: Dan is altyd het grootste juist het beste?

Volgt een niet geheel volgbaar verhaal (nr. 20 is wegens de conditie ervan niet bestudeerd).

Bronnen
Nieuw-jaar-wensch, aan alle heeren, burgeren en ingezetenen der stad Amsterdam ; by den aanvang van het jaar 1790 eerbiediglyk aan hun ed. opgeofferd, door hunnen genegen dienaares de ombrengster van den Weeklycksche Nieuwsvertelder, de Algemeene Merkuur en de Faam (Amsterdam, Erven Wed. Jacobus I van Egmont [1789]). Ex. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OTM: Map OG 10-12.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: PM 14581.

Rietje van Vliet/Anna de Haas