Amsteldamse Nederduitsche Godgeleerde Historie, Taal en Letterkundige Bibliotheek (1764)

Titelbeschrijving
Amsteldamse Nederduitsche Godgeleerde Historie, Taal en Letterkundige Bibliotheek, vervattende in zig, Verscheidene Verklaarkundige Verhandelingen, over Bybelstoffen en andere nuttige en Wetenswaardige Zaken.

Periodiciteit
De datering is op grond van de vooraankondiging door de uitgever in zijn Algemeen register zo der verhandelingen en plaatsen der H. Schrift, Als der voornaamste Hebreeuwsche en Grieksche woorden en zaaken, welke in het geheele werk genaamt: Bundel van godgeleerde enz. oeffeningen voorkomen (Amsterdam, H. Vieroot 1764). 
Vermoedelijk is dit blad nooit verschenen. De uitgever waarschuwt de belangstellenden reeds dat ‘onze Jaren reeds beginnen te klimmen en toevallende Zwakheden (schoon anders van geen ongezond Temperament) als zo veele voorboden van een naderend einde zyn’ (p. VII).

Boekhistorische gegevens
Bedoelde uitgever was Henrik Vieroot, gevestigd in de Kalverstraat in Amsterdam (tussen de Osjessluis en de Heiligeweg); hij heeft meerdere godsdienstige werken uitgegeven.

Medewerkers
Contribuanten van het blad zouden zijn, aldus Vieroot in zijn vooraankondiging: ‘verscheidene Geleerde Mannen, zo op Hoge Schoolen als elders’ (p. VI). 

Inhoud
Het doel van het nieuwe tijdschrift was: ‘ten nutte van het Gemeen en ter aanwas van Kennis der Goddelyke en Menschelyke Wetenschappen als ook ter aansporing tot wezentlyke Godvrugt opgestelt’ (p. VI).

Relatie tot andere periodieken
Het tijdschrift was bedoeld als opvolger van de Bundel van Godgeleerde, Outheid, Geschied en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet