Antipapistisch Journaal (1773)

Titelbeschrijving
Antipapistisch Journaal, of de Onpartydige Lutheraan.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 3 maart 1773 wordt geadverteerd voor het eerste en tweede vertoog van dit ‘Week-schrift’, waarvan iedere maandag een nieuwe aflevering verschijnt.

Bibliografische beschrijving
Van het blad verschijnen uiteindelijk twaalf vertogen, afgedrukt op 192 bladzijden in octavo, de voorrede niet meegerekend.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie over het blad dat het ‘by A. Eichhorn en alom [wordt] uitgegeeven, à 2 Stuivers’. Het register op deel 2-1 van de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroeffeningen (1773) noemt als prijs ƒ 1:5.

Medewerkers
De auteur is Ferdinand Ambrosius FIDLER (1737-1780), een monnik uit Wenen, behorend tot de ongeschoeide augustijnen, die na zijn bekering in 1767 tot het protestantisme werkzaam was als hofpredikant te Ludwigslust en theoloog aan de universiteit van Bützow (Mecklenburg).
De vertaling van Fidlers Antipapistisches Journaal (1770-1774) is van Antoni Frederik KLENKE († ca. 1775), schoolhouder te Amsterdam.

Inhoud
De recensie in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroeffeningen (1773) noemt Fidler ‘een welmenend Yveraer in ’t bestryden der Roomsche Kerke; maer tevens als zodanig een, die zeer in ’t wild schermt’ (p. 276-277)).
In het anonieme Tegen-berigt aan den schoolmeester A.F. Klenke (maart 1773) wordt namens Fidler ferme kritiek geleverd op de vertaling van onder meer het Antipapistisch Journaal. Fidler zou allerlei uitspraken in de mond zijn gelegd ‘die hy nooit gedroomd heeft, noch veel minder in de Hoogd. Uitgaaf te vinden zyn, en die hem in de oogen der Nederlanders belagchelyk zouden maaken’ (p. 2).

Exemplaar
Geen exemplaar aangetroffen.

Literatuur
¶ E. Hagen, ‘Een meer of min doodlyken haat.’ Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen 2008), p. 158-159.

Rietje van Vliet