Apologeet der Luthersche Kerk (1797)

Titelbeschrijving
De Apologeet der Luthersche Kerk.

Periodiciteit
Een eerste aflevering van dit ‘Weekschrift’ wordt gemeld bij Saakes in maart 1797, waar de Apologeet een blad genoemd wordt ‘waarin de zuivere Leere der Luthersche kerk klaar ontvouwd, op gronden der H. Schrift beweezen, en tegen partijen verdedigd word’ (p. 329).
In het register op dit jaar meldt Saakes, met verwijzing naar p. 407, dat er 37 afleveringen verschenen zouden zijn. Deze informatie is op genoemde pagina niet te vinden.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amst[erdam] bij H.T. Hoorn’. Saakes noemt in zijn Naamlijst van maart 1797 de prijs van nr. 1: ƒ 0:1:8 (p. 329).

Inhoud
Vermoedelijk is dit weekblad spreekbuis van de orthodoxe Hersteld-Evangelisch Luthersen in Amsterdam, die zich in 1791 hadden afgescheiden. Het bescheiden fonds van uitgever Hoorn lijkt eveneens in die richting te wijzen.
Een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 6 juni 1797 onthult iets van de inhoud van nr. 14:

De Opstanding en Onsterflykheid der Dieren, beschouwd als Ongodlyk, onbewyslyk, schadelyk en verderflyk voor de Leere der Christenen; en daarom onvoegzaam en onbetaamlyk om door een Christen Leeraar in de Gemeente te worden voorgesteld. Dit is den Inhoud van den APOLOGEET der LUTHERSCHE KERK, No. 14. Briefswyze den Heer STATIUS MULLER tegengesteld, en voor elk Christen, die Gode juicht dat hem, met uitsluiting van alle enkel Dierlyke Wezens, eene zalige Onsterflykheid bereid is. Bizonder geschikt voor de Bezitters der Leerrede van den Heer MULLER over dit onderwerp.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou