Bij (1808)

Titelbeschrijving
De Bij.
De juistheid van deze titel is niet zeker.

Periodiciteit
Het betreft hier een door liefst twee uitgevers tegelijk voorgenomen uitgave van een vertaling van Kotzebues tijdschrift Die Biene (1808-1810), waarvan de (verdere) druk door de regering is verboden.

Boekhistorische gegevens
Kruseman (1889) meldt:

De boekhandelaar J.[S]. van Esveldt Holtrop, te Amsterdam, had, volgens voorschrift, aan den burgemeester zijner woonplaats, met toezending van het oorspronkelijke, mededeeling gedaan dat hij een vertaling wenschte uit te geven van het werk van Kotzebue, Die Biene. De burgemeester had bezwaar gemaakt daarvoor toestemming te geven. Maar ten zelfden tijde had de firma A. Loosjes Pz. hetzelfde werk aan het stadsbestuur van Haarlem ingezonden en wèl de vergunning gekregen. Holtrop beklaagde zich daarover bij den land-drost, en deze weder bracht het geschil voor den minister van justitie en politie. De minster deed nu de firma Loosjes aanschrijven, “dat haar geinterdiceerd werd, met het drukken en uitgeven van meergemeld werk voort te gaan.” Deze, zich grondende op een verkregen recht en op reeds aangevangen arbeid, wendde zich tot den haarlemschen burgemeester met verzoek voor haar bij den minister in de bres te treden, voorzichtigheidshalve belovende, dat zij uit dit tijdschriftje niets anders zou doen vertalen dan wat rechtstreeks “Geleerdheid en Letterkunde betrof.” Het eindantwoord van den minister luidde: “dat hem bij examinatie van dat werk was voorgekomen, dat hetzelve veele ongesaisonneerde raisonnementen, vergelijkingen en uitdrukkingen in zich bevat, welke het ten eenemaalen ongeraden maken, om eene vertaling van hetzelve in het Publiek te doen verschijnen, zelf[s] van die gedeelten, welke minder aanstootelijk zijn, daar toch in alle gevalle blijken zoude, dat dezelve uit een werk waar in zeer vele ongemesureerde dingen voorkomen, getrokken zijn.” Weshalve de uitgaaf ook aan den boekhandelaar Loosjes werd verboden.

Exemplaar
Geen exemplaar (of kopij) getraceerd.

Literatuur
¶ A.C. Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814 (Amsterdam 1889), p. 96-97.

André Hanou