Bijdragen, betreklijk Kerk- en School-staat West-Friesland (1792)

Titelbeschrijving
Bijdragen, betreklijk Kerk- en School-staat ten platte lande van West-Friesland, onder de zinspreuk: Potanda Ferens Infantibus Ubera Magnis.

Periodiciteit
Een ‘Iste Stukje’ hiervan wordt gemeld in Saakes’ Naamlijst van maart 1792 (p. 195).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven ‘te Alkmaar, bij H. Hartemink’ en kost 8 stuivers.

Inhoud
De advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 11 februari 1792 geeft iets prijs over doel en doelgroep van de Bijdragen:

Schoon deeze Bydraagen voor West-Frieslands Schoolweezen zyn ingericht, en aan deszelfs Predikanten en Schoolmeesters opgedragen, twyfelen de Uitgeevers wel in ’t minst niet, of zy allen, die een algemeen verbeterde Schoolstaat wenschen, zullen deeze Bydraagen wel willen leezen, en de Uitgeevers hunne Aanmerkingen mededeelen, waartoe zy, op Voorwaarden in ’t Stukje zelve te vinden, by deeze worden uitgenoodigd.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou