Bijdragen tot de Kennis der Wetten op de Conscriptie (1811)

Titelbeschrijving
Bijdragen tot de Kennis der Wetten op de Conscriptie, in het Rijk Geëmaneerd.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van 1811 dat er van het weekblad 7 nrs. zijn verschenen (p. 287). Slechts de eerste vier afleveringen zijn bewaard gebleven. Aan het einde van elke aflevering wordt steeds opgegeven wanneer het vervolg verschijnt; voor nr. 5 is dat maandag 18 maart 1811. Ook een donderdag wordt wel genoemd (28 februari 1811, nr. 2). Blijkbaar verscheen het blad dus vanaf ongeveer 21 februari 1811, maar niet altijd op dezelfde dag.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Het titelblok geeft de titel en een nummeraanduiding. Elke aflevering bevat acht bladzijden; het geheel is doorgepagineerd.

Boekhistorische beschrijving
Colofons: ‘Te Amsterdam, bij Doorman en Comp. Achtergracht, over de Ossenmarkt, No. 44. Bij wien alle de gedrukte fransche Wetten, met derzelver commentarien, ten minsten prijs te bekomen zijn’.
De Naamlijst van Saakes uit 1811 geeft als prijs voor nr. 1 ƒ 1:1:8, en voor alle 7 nrs. samen: 13 stuivers (p. 212, 287).

Inhoud

Nadat wij […] hadden naargegaan de verschillende stukken, die betrekkelijk het onderwerp der Conscriptie, in de hollandsche taal zijn verschenen (waaronder vooral in aanmerking komt het Wetboek der conscriptie […] als bevattende bijna alle fundamentele wetten derzelve) ontdekten wij weldra dat er nog zeer veel aan ontbrak om toereikend te zijn tot het geeven van alle de noodige inlichtingen aan de bewoners der departementen die vooorheen het Koningrijk Holland uitmaakten, in eene voor hun zoo geheel nieuwe zaak. (p. 1)

Men heeft dus het plan opgevat deze Bijdragen te maken, om dit hiaat op te vullen.
Volgen documenten, brieven en stukken uit 1803 en later, die duidelijk maken hoe de conscriptie verloopt, wat er mogelijk is aan remplacering, hoe het leger georganiseerd is enzovoorts.

Exemplaar
Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken: Archief dorp Voorhout 1642-1813, toegang 0630A, inv. nr. 57 (nrs. 1-4).

André Hanou