Boek Genesis (1788)

Titelbeschrijving
Het Boek Genesis met de gewoone Nederduitsche vertaling, hier en daar, volgends de nieuwste waarnemingen, veranderd, en met bijgevoegde Aanteekeningen, door Evert Scheidius, professor te Harderwijck. No. I. behelzende blad A en B van den tekst, en blad A-L van de aanteekeningen.

Periodiciteit
Scheidius beoogde met dit ‘No. I’ uit 1788 een periodieke uitgave. In zijn voorwoord zegt hij:

Worden van dit eerste Nommer zoo veele exemplaren verkogt, dat de onkosten van den druk en de uitgave konnen worden goedgemaakt, dan zal ’er […] met het aanstaande voorjaar een tweede Nommer volgen.

Van zo’n tweede aflevering is niets bekend, zodat zijn Genesis resulteerde in een exodus. Blijkens de Oprechte Haerlemsche Courant van 7 februari 1789 is nr. 1 inmiddels ‘alomme verzonden’, hetgeen mogelijk duidt op een onverkochte voorraad bij de drukker.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo.
De opbouw is II (schutblad, met op versozijde het fonds van Van Kasteel) + VI (titelpagina en voorwoord), + 32 en 180 bladzijden. Die twee laatste segmenten bestaan uit respectievelijk de Genesisvertaling en het commentaar. Op de eerste pagina’s daarvan, achtereenvolgens: ‘Het eerste boek van Moses, genaamd Genesis’, en ‘Aanteekeningen op het eerste boek van Moses, genaamd Genesis’.

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Harderwyck by Joh. van Kasteel, Boekverkooper 1788’.
In de Oprechte Haerlemsche Courant van 7 februari 1789 adverteerde de uitgever voor nr. 1 voor de prijs van ƒ 1:5.

Medewerkers
Evert SCHEIDIUS (1742-1794) was in 1765 buitengewoon, in 1766 gewoon hoogleraar oosterse talen geworden te Harderwijk. In 1769 werd hij aldaar hoogleraar filologische-exegetische godgeleerdheid van het Oude Testament.

Inhoud
In zijn voorwoord geeft Scheidius aan dat bijbelstudies nodig blijven, ondanks Scheidius’ eerdere, onrendabele uitgaven. Nu vertaalt hij maar zelf.
Zijn vertaling en commentaar hebben niveau, wetenschappelijk gezien.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: 130 K 24
Full text

Literatuur
NNBW deel 10, 881.

André Hanou