Boekzaal der Leesgierigen (1774)

Titelbeschrijving
Boekzaal der Leesgierigen.

Periodiciteit
Dit blad is mogelijk een variant, heruitgave, (gedeeltelijke) titeluitgave, roofdruk of anderszins, van de maandelijkse Boekzael der Leesgierigen, vanaf 1767 bij de uitgevers Van Hoogeveen en Heyligert te Leiden verschenen.
Voorzover dat mede op grond van advertenties (zie onder) is vast te stellen, lijkt de inhoud van beide bladen echter slechts gedeeltelijk overeen te komen. Het is vooreerst niet mogelijk de precieze verhouding vast te stellen, bij gebrek aan voldoende c.q. volledige exemplaren van de uitgave van dit blad (of beide bladen) bij genoemde uitgevers, en de onderhavige, bij Van Drecht. Mogelijk betreft het hier toch een geheel zelfstandig initiatief.

Bibliografische beschrijving
De hierna te noemen advertentie meldt: ‘in Octavo, groot over de 1000 Bladz., bestaande uit 4 Boek-Deelen met fraaije konst-plaaten’.

Boekhistorische gegevens
H.H. van Drecht, te Den Haag. In de Leidse Courant van 21 december 1774 worden als verkoopadressen genoemd: ‘Amsterdam by Baalde en M. De Bruyn, Delft v.d. Smout en Haas, Gouda v.d. Klos; Haarlem Bosch; Leyde de Does; Rotterdam D. Vis, Holstein en Bothall; Utrecht Schoonhoven’.

Inhoud
In de Leydse Courant van 21 december 1774 vindt men een advertentie waarin de inhoud wordt beschreven:

By H.H. VAN DRECHT, Boekverkoper in ’s Hage, wordt tot den laatsten January 1775 […] afgeleverd à f. 2, […] Het volgende extra fraaije werk, dat wegens de Fraaiheid van Styl […] een ieders Leeszugt steelt: zynde dit dus zeer geschikt voor Avonds-tydkortingen: Boekzaal der leesgierigen, zynde dit een fraaje verzameling [bevattend meer dan 120 items] als: I. Memories door Sirven, beschuldigd […]; Brief van J. Calas aan zyn Vrouw en Kinderen; de Armen zoo Noodzaaklyk als de Ryken; Geschiedenis van […] Rozania; de Put der Waarheid; de Kragt der Liefde; de Dwaaze Eer; de Gierigaart; de Hoogmoed; de Leeggang […] of de Bedroogen Wisselaar; de Opvoeding van eenen Prins; Konst om de Juffers te behaagen; Gedagt van Voltaire over de Zielen der Menschen en Dieren; de Mildadigheid; de twee verschillende Philosophen; de Dronkenschap […] of het bedrog der Waarzeggeryen; het Weeskind, Treurspel; korte Aanmerkingen over het Engelsche Toneel […]; de Kakelaarster; het Onweder; het Fortuin des Menschelyken Geslagts; de Oude Liefde; de Wellust; […] de Vergenoegzame alleen; ernstige en treffende Waarschouwing tegen de Inënting der Kinder-Pokjes; de Onderaardsche Weg; de Eerlyke Misdadiger; de Schynheilige Moeder; de Barende Berg, Fabel; […] de Soldaaten Stand en deszelfs Oorsprong; de Eer als de algemeene Grondregel der Soldaaten; de Eigenschappen, die tot die Stand vereischt worden; het Twee-Gevegt; de Wolf, de Moeder en ’t Kind, Fabel; over ’t Verstand; de Bezigheeden der Soldaaten; Feilen van de Soldaaten Stand; de Arme Duivel, uit het Fransch van Voltaire; Verschil of de Jooden Menschen-Vleesch gegeeten hebben; de Standvastigheid der Vrouwen; […] een Arabisch Verhaal; de Oorsprong der Ambagten; Nieuwjaars Giften aan de Gekken […] Vertoogen […].

Een advertentie met eenzelfde inhoud vindt men op 28 december 1774. Op 13 december 1775 meldt Van Drecht dat hij nog 16 exemplaren over heeft, terwijl hij verwijst naar een bericht daarover in de Haagse Courant van 15 december 1775.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou