Brief van een Hollands Koopman (1758)

Titelbeschrijving
¶ Nr. 1: Eerste Brief van een Hollands Koopman Aan een van zyn goede Vrinden Over de gegrondtheid van ’t Credit van Frankryk en Engeland, als mede Over de publycque Fondsen van die twee Koningryken, en over ’t belang dat de Onderdanen van den Staat ’er in hebben.
¶ Nr. 2: Twede Brief van een Hollands Koopman Aan een van zyn goede Vrienden, over de tegenswoordige belangen van den Hollandschen Koophandel, en over de schaden die haar door de Engelsche Kaperyen toegebragt werden (advertentie Leeuwarder Courant 14 juli 1759).

Periodiciteit
De datering is op grond van een handschriftelijke aantekening op de titelpagina van het Leidse exemplaar.
Het verschijnen van een tweede ‘Brief’ was al gepland toen de eerste uitkwam, zo blijkt uit de mededeling op de titelpagina. Vermoedelijk is het bij nr. 2 gebleven. Waarschijnlijk had de auteur de bedoeling een reeks brieven uit te geven, met als onderwerp financieel-economische problemen.

Bibliografische beschrijving
Tekst in octavo, in 34 doorgenummerde pagina’s.

Boekhistorische gegevens
Impressum: (op de titelpagina):

Te bekomen tot Leeuwaarden by H.A. de Chalmot en Comp., Amsterdam Tongerloo, Houttuin, de Groot, Onder de Linde, Esveld, Meyer, Baalde en de Wit, Leiden Lugtmans, Wishof, de Pecker en Luzak, Utrecht Broedelet, Besseling, Paddenburg, Visch en Muller, Rotterdam Beman en Losel, Delft Sterk, Haarlem Bosch en Marshoorn, ’s Hage de van Thols en van der Os, Dord Blussé en Wittich, Middelburg Gillissen, Deventer de Vries, Zwol Rojaards en Clement, Aarnhem Nèbe, Nymegen Heymans, Groningen Barlinkhof, Bolt, Crebas en Huising, Franeker Hoitsma, Harlingen van der Plaats en Schiere, Sneek Zeilstra, Doccum Schuil, Workum Olingius, en op ’t Heerenveen Roorda, zullende by bovengemelde Boekverkopers binnen kort meede de Tweede Brief te bekomen zyn.

Prijs nr. 1: 5½ stuiver (Leeuwarder Courant 23 juni 1759).
Prijs nr. 2: 3 stuivers (Leeuwarder Courant 14 juli 1759).

Inhoud
De schrijver behandelt de materie geheel in de vorm van een brief aan zijn vriend.
Helder betoog over de redenen waarom beleggingen in staatsfondsen van de Republiek slechts 2 procent doen; in Frankrijk en Engeland echter meer. Dit leidt tot een onderzoek naar de financiële zekerheid van die landen en naar de achtergronden van de economie, hier en daar, in verleden en heden. Soms worden daarbij de volkskarakters van die verschillende naties betrokken.

Exemplaren
STCN 162466250 (nr. 1)
Full text

André Hanou