Brief van een Hollands Koopman (1758)

Titelbeschrijving
Nr. 1: Eerste Brief van een Hollands Koopman Aan een van zyn goede Vrinden Over de gegrondheid van ’t Credit van Frankryk en Engeland, als mede Over de publycque Fondsen van die twee Koningryken, en over ’t belang dat de Onderdanen van den Staat ’er in hebben.
Nr. 2: de Leeuwarder Courant van 14 juli 1759 adverteert de uitgever voor de Twede Brief van een Hollands Koopman Aan een van zyn goede Vrienden, over de tegenswoordige belangen van den Hollandschen Koophandel, en over de schaden die haar door de Engelsche Kaperyen toegebragt werden.

Periodiciteit
Reeds bij het verschijnen van deze eerste aflevering (‘brief’) was het blijkens de colofon de bedoeling hieraan vervolg(en) te geven. Vermoedelijk is het bij nr. 2 gebleven.

Bibliografische beschrijving
De bestudeerde aflevering is genummerd 1-33 in octavo.

Boekhistorische gegevens
Colofon titelpagina:

Te bekomen tot Leeuwaarden by H.A. de Chalmot en Comp., Amsterdam Tongerloo, Houttuin, de Groot, Onder de Linde, Esveld, Meyer, Baalde en de Wit, Leiden Lugtmans, Wishof, de Pecker en Luzak, Utrecht Broedelet, Besseling, Paddenburg, Visch en Muller, Rotterdam Beman en Losel, Delft Sterk, Haarlem Bosch en Marshoorn, ’s Hage de van Thols en van der Os, Dord Blusse en Wittich, Midddelburg Gillissen, Deventer de Vries, Zwol Rojaards en Clement, Aarnhem Nebe, Nymegen Heymans, Groningen Barlinkhof, Bolt, Crebas en Huising, Franeker Hoitsma, Harlingen van der Plaats en Schiere, Sneek Zeilstra, Doccum Schuil, Workum Olingius, en op ’t Heerenveen Roorda, zullende by bovengemelde Boekverkopers binnen kort meede de Tweede Brief te bekomen zyn.

De winkelprijs voor nr. 1 bedraagt 5½ stuiver, aldus de advertentie in de Leeuwarder Courant van 23 juni 1759. Nr. 2 is met 3 stuivers aanzienlijk goedkoper (Leeuwarder Courant van 14 juli 1759).

Inhoud
Het onderwerp is, gelet op de titel, duidelijk genoeg. De schrijver behandelt de materie geheel in de vorm van een brief aan zijn vriend.

Exemplaar
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: PFL. 18653 (nr. 1)
Full text

André Hanou