Brieven en Gesprekken (1792-1793)

Titelbeschrijving
Brieven en Gesprekken, behelzende Aanmerkingen, betrekkelyk den Tegenwoordigen Tijd; opgedragen aan den Vraag-Al

Periodiciteit
Voor zover bekend zijn er 3 ongedateerde nrs. (‘stukjes’) verschenen. De 38 brieven die in deze afleveringen zijn opgenomen, zijn gedateerd: nr. 1 opent met een brief d.d. 29 september 1792 en nr. 3 eindigt met een brief d.d. 5 juni 1793. – Nota Bene, sommige brieven zijn van vóór 1792.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen ruim 100 pagina’s in groot octavo (totaal: 338 pagina’s, excl. inhoudsopgaven en opgaven drukfouten).

Boekhistorische gegevens
Impressum: ‘Te Duinkerken, bij Van Schelle en Comp.’.
Prijs per aflevering: 16 stuivers (Saakes’ Naamlijst februari 1793, p. 283).

Medewerkers
De auteur houdt zich schuil achter het pseudoniem Jan Vrager.

Inhoud
De literaire vorm van de brieven varieert. Zo beschrijft een aantal brieven samenspraken over actuele kwesties (vaak over de gebreken van kerk en staat), terwijl andere brieven slechts een vertoog/essay bevatten (bijv. ‘Ontwerp eener Republiek’). Iedere brief eindigt met een vraag aan de Vraag-Al. De relatie tussen beide periodieken verdient nader onderzoek.

Relatie tot andere periodieken
De Brieven en Gesprekken zijn opgedragen aan en gericht tot De Vraag-al (1789-1796) van – zoals algemeen wordt aangenomen – de gematigd verlichte theoloog Ysbrand van Hamelsveld. Deze reageerde in dl. 5 van zijn Vraag-al (nr. 210, p. 10).

Exemplaren
STCN 240805178
Full text

Rietje van Vliet
12-6-2013