Buiten- en Binnenlandsche Berichten en Brieven (1800-1804)

Titelbeschrijving
Buiten- en Binnenlandsche Berichten en Brieven, betrekkelijk de zaak des Evangeliums.
¶ Vanaf 1802: Godsdienstige Berichten Brieven en Mengelwerk.

Periodiciteit
Het blad verscheen één maal per maand, aldus de vermelding op de titelpagina. In 1804 zijn slechts 3 afleveringen verschenen, zo blijkt uit Saakes’ Naamlijst van december dat jaar (p. 93).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.
Volgens Saakes’ Naamlijst van juli 1800 kwam er maandelijks ‘een Blad van 16 Bladz.’ uit (p. 145).

Boekhistoriche gegevens
De aflevering van januari-februari 1804 vermeldt expliciet bij de titel: ‘verzonden door Weppelman’Uitgever was de Amsterdamse boekverkoper J. Weppelman.
In Saakes’ Naamlijst van juli 1800 wordt geadverteerd voor het blad, dat bij intekening ƒ 3 per jaar moest kosten (p. 145; zie ook december 1801-1804, p. 285, 381, 477 resp. 93).

Medewerkers
Over de samenwerking tussen de uitgever en de redacteur F.L. BUSCH (†1810) schrijft Holtrop (1975) dat Weppelman met hernhutters, roomskatholieken, doopsgezinden en vele andere denominaties correspondentie onderhield. Op grond hiervan stelde hij zijn Buiten- en Binnenlandsche Berichten en Brieven samen.

Een groot deel van de berichten die op Nederland betrekking hadden, ontving Busch van hem, terwijl Weppelman op zijn beurt berichten uit de protocollen en Sammlungen [van het Deutsche Christentumgesellschaft] vrijelijk kon publiceren. Op deze wijze maakten beide mannen het mogelijk, dat een breed publiek kennis kon nemen van, en meeleven met de zaak van het Koninkrijk Gods.

Inhoud
Het tijdschrift bevat een schat aan informatie over de Europese opwekkingsbeweging.

Relatie tot andere periodieken
Voortgezet als het Maandberichten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap (1814-1917).

Exemplaren
¶ Groningen, Universiteitsbibliotheek: K.B. P 15 A

Literatuur
¶ P.N. Holtrop, Tussen Piëtisme en Réveil. Het ‘Deutsche Christentumgesellschaft’ in Nederland (Amsterdam 1975), p. 174, 178.

Rietje van Vliet