Bulletin der Regtsgeleerdheid (1811)

Titelbeschrijving
Bulletin der Regtsgeleerdheid voor het Geheele Rijk, ingerigt voor de nieuwlijks vereenigde en bijzonder voor de Hollandsche departementen; of periodieke verzameling der gewijsden van het hof van cassatie en der andere geregtshoven van het rijk, op de vraagstukken, welke zich tot dusver hebben opgedaan en zich in het vervolg mogten opdoen in de toepassing der Wetboeken Napoleon […]. 
Titel volgens Saakes’ Naamlijst van mei 1811 (p. 260).

Periodiciteit
Nr. 1 verscheen in augustus 1811 (vermelding titelpagina). Saakes voegt in zijn Naamlijst van december 1811 toe, dat de nrs. 1-3 zijn uitgekomen. Meer afleveringen zullen niet verschenen zijn.
Kruseman (1889) meldt dat de uitgever begin januari 1812 vel 1-6 van dit Bulletin aanbood aan de censuur, met de kennisgeving dat hij dit Bulletin maandelijks wilde uitgeven.
Vanuit Parijs kwam 9 april 1812 de order dat dit blad verboden diende te worden, omdat het niet behoorde bij de per decreet van 26 september toegestane bladen. De prefect van het Departement der Zuiderzee, De Celles, antwoordde op 16 april 1812 dat hij bij Chanal alle voorradige exemplaren van het blad in beslag had genomen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘Te Amsterdam, bij Chanal’. De Algemene Konst- en Letter-Bode van 31 januari 1812 (p. 76) wijst daarnaast Belinfante uit Amsterdam als drukker aan.
De abonnementsprijs per jaar bedroeg volgens Saakes in mei 1811 ƒ 9 (franco toegestuurd). De nrs. 1-3 samen moesten volgens Saakes in december 1811 ƒ 2:5 opbrengen.

Medewerkers
Blijkens de titelpagina en bijvoorbeeld de advertentie in de Gazette d’Amsterdam/Amsterdamsche Courant van 27 augustus 1811 zijn de teksten naar Frans origineel ‘bearbeid voor de Hollandsche Departementen door den Heer La Porte, Fransch Advocaat’.

Inhoud
Volgens Saakes t.a.p. bestemd voor ‘Regters. Vrederegters en Regeringspersonen van allerlei klassen, van de Advocaten, Notarissen, Avoués, Griffiers, Deurwaarders, Beambten der Regterlijke politie en van alle andere publieke Ambtenaren’.

Relatie tot andere periodieken
Het blad is volgens Saakes in mei 1811 een vertaling van het Franse Bulletin de la Jurisprudence (1811-1812).

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
A.C. Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814 (Amsterdam 1889), p. 176-177.

André Hanou