Buur-Praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol (1736)

Titelbeschrijving
Nr. 1: Eerste Buur-Praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol.
Nr. 3: Buur-Praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol. Die een glazen huis heeft, moet zig wagten steenen op zyn buurmans dak te gooyen.
Nr. 4: Buur-praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol. Wegens de onëenigheid der Bulgezinden.
Nr. 5: Buur-praatje tussen Pieter de Vroom, en Harmen Bol. Vervolg op ’t voorgaande.
Nr. 6: t’Zaamenspraak tussen Pieter de Vroom, Harmen Bol, en den heer pastoor van Pieter de Vroom. De stem der kérke. Zy is niet ten voordeele der bulle.
Nr. 7: t’Zaamenspraak tussen Pieter de Vroom, Harmen Bol, en den heer pastoor van Pieter de Vroom. Tot hoe verre de waarheid in de kerke verduisterd kan worden.

Periodiciteit
Er zijn in totaal negen afleveringen bekend.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in duodecimo. Nr. 1 heeft 24 doorgenummerde bladzijden, zonder titelpagina; het titelblok is identiek aan de titel. Dat systeem blijft gehandhaafd. De paginering van de geraadpleegde afleveringen is vervolgens: 49-72 (nr. 3), 73-87 (nr. 4), 88-97 (nr. 5), 97-112 (nr. 6), 113-124 (nr. 7).

Boekhistorische gegevens
De colofon van nr. 1: ‘T’Utrecht, by J. Reers Boekdrukker. 1736’. De colofon luidt vanaf nr. 4: ‘T’Utrecht, by A. Muntendam, Boekdrukker. 1736’.

Medewerkers
Het auteurschap wordt in de traditie toegeschreven aan Gaspar Franciscus DE REES (1690-na 1763), priester en Oratoriaan, die wegens zijn jansenistische opvattingen in 1728 naar Holland was gevlucht.

Inhoud
Deze reeks bevat samenspraken tussen twee katholieken. De eerste is Pieter Vroom, sympathisant van het Utrechts kapittel en de rechten daarvan, als niet afhankelijk van ‘Rome’. Tegenover dit ‘oud-katholieke’ standpunt bevindt zich Harmen Bol, die vooralsnog vertrouwder is met het Vaticaanse standpunt zoals verwoord door Thomas d’Alsace, kardinaal van Mechelen.
Pieter poogt Harmen voor te lichten en over te halen. Doorheen de conversatie spelen vele andere zaken: de Utrecht-medestanders wordt jansenisme verweten, de geldigheid van de bul Unigenitus, de onfeilbaarheid van de paus enzovoorts. De sympathie dient uit te gaan naar Pieter Vroom.
Eind nr. 5 wordt meegedeeld dat er in plaats van buurpraatjes voortaan slechts ernstige samenspraken zullen worden gehouden.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: Pfl. Ol.21 (nr. 1)
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: 320 C 8 (nr. 3), 320 C 7 (nrs. 4-5), 320 C 11 (nr. 6-9; de twee laatste items niet geraadpleegd)
¶ Full text nr. 1, 2, 4 en 5

Literatuur
NNBW deel 10, kolom 787-789 (Van Rees).

André Hanou