Christelijk Onderwijs (1811)

Titelbeschrijving
Christelijk Onderwijs tot Bestuur en Vertroosting naar de behoeften van dezen tijd.

Periodiciteit
Volgens Saakes’ Naamlijst 5 (1811) is dit weekblad in 1811 verschenen, in vermoedelijk niet meer dan 31 afleveringen (p. 210 en 287).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven te Groningen, bij W. Zuidema. Bij Roche (1923) wordt ook W. Brave te Amsterdam als verkoper genoemd.
Saakes noemt als prijs voor het geheel: ƒ 2:6:8.

Inhoud
Roche (1923) maakt melding van een schrijven van de Franse ambtenaar Rovigo aan Napoleon, d.d. 4 maart 1811, waarin deze aan Napoleon een aantal titels van Nederlandse periodieken voorlegt en suggereert dat die beter allemaal konden verdwijnen. Een van die titels betrof het Christelijk Onderwijs.
Rovigo bespreekt de eerste vier nummers, in het bijzonder de eerste twee. In het eerste, introducerende nummer wordt gesproken over de rampzalige tijden, waarin de huidige staat weliswaar allerlei gezindten meer ruimte geeft, maar niet bekommerd is om religie. Uit nr. 2 citeert Rovigo een passage waarin geklaagd wordt dat de huidige constitutie er één is die niet van de Nederlanders zelf is. Dit alles lijkt erop te wijzen dat dit blad geredigeerd werd vanuit conservatief-protestantse hoek.
Napoleon reageerde in de geest van Rovigo. Maar of het tot een verbod kwam, is niet duidelijk, mede wegens de onderlinge meningsverschillen tussen Franse bestuursambtenaren in Nederland, over de vraag welke maatregelen getroffen moesten worden. In ieder geval verhardde de censuur.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend (de nrs. 24 en 25, in het bezit van de Bibliothèque Nationale te Parijs, signatuur D2-6627, zijn onvindbaar).

Literatuur
E. Roche, La censure en Hollande pendant la domination Française (9 juillet 1810-16 novembre 1813) (Den Haag 1923), p. 65-70.

André Hanou