Christelyke Kruysdraager (1776)

Titelbeschrijving
De Christelyke Kruysdraager of Stigtelyke overweegingen, nopens het menschlyk elend zoo wel des ligchaams als der zielen; tot opwekking der zorgeloozen, tot bevestiging der zwakken, en tot troost der bedroefden.

Periodiciteit
De komst van dit ‘weekschrift’ wordt aangekondigd in de Leydse Courant van 8 december 1775: ‘Van dit Werk is alom een Berigt gratis te bekomen’.
Een jaar later, op 11 december 1776, roept de uitgever de boekhandelaren op, hem de namen van abonnees toe te sturen opdat hij die kan plaatsen op de naamlijst der ‘Inteekenaars’. Dit alles ter gelegenheid van het gereedkomen van het tweede en laatste (halfjaarlijkse) deel.

Boekhistorische gegevens
A. Eichhorn, boekverkoper te Amsterdam op de Beurssluis. De twee delen samen kosten volgens genoemde advertentie ƒ 7:12 voor abonnees; in de losse verkoop kost de complete jaargang ƒ 9.

Inhoud
Het werk is een vertaling van Der christliche Creuztrager; oder, Erbauliche Betrachtungen uber das menschliche Elend des Leibes und der Seele (Hamburg 1760), geschreven door Christian Samuel ULBER (1714-1776), ‘Opziender en Leeraar by de St. Jacobi-Kerk te Hamburg’.

Exemplaar
Geen exemplaar aangetroffen.

Rietje van Vliet