Chronyk of Historie van den Tegenwoordigen Oorlog in het algemeen (1759)

Titelbeschrijving
Chronyk of Historie van den Tegenwoordigen Oorlog in het algemeen, beschreeven op een kortbondige, aangenaame en cierlyke Bybelsche Trant.

Periodiciteit
Het blad verscheen als gratis bijblad van de Algemeene Postbode (1758-1761). Van de talrijke advertenties voor de Algemeene Postbode maken alleen enkele uit 1759 melding van de Chronyk (in de Leydse Courant van 1 en 17 augustus 1759). Achterin het mei-nummer van deel 3 (1759) van de Postbode wordt de Chronyk aangekondigd als bijblad dat om de veertien dagen met de Postbode wordt meegeleverd. De afleveringen van de Postbode krijgen dan een nieuwe titel: in de ondertitel wordt in het vervolg melding gemaakt van de Chronyk. Deze titelwijziging wordt teruggedraaid per 1760.
Deel 5 (1760) van de Algemeene Postbode begint met een ‘Berigt aan den lezer’ waarin wordt aangekondigd dat het bijblad met onmiddellijke ingang wordt losgekoppeld van het moederblad. Als redenen worden aangevoerd de ‘toevloed van geheime Correspondentie’ en de ‘fraaije Ontwerpen, die Particuliere Perzoonen, tot de verluistering van onze Postbode wel willen toebrengen’. De uitgever is van plan de Chronyk ‘zoo spoedig doenlyk, apart by Stukken uit te geven’.
Men kan erover twisten of de Chronyk een tijdschrift is, dan wel een boek dat in delen verscheen.

Bibliografische beschrijving
In octavo: ‘een half Blaadje in Druk’.

Boekhistorische gegevens
S.J. Baalde, te Amsterdam.

Inhoud
Achterin nr. 10 van deel 3 van de Algemeene Postbode staat een ‘Berigt aan den leezer’, waarin de Chronyk wordt aangekondigd. Het streven van de Postbode was onder meer ‘de aandagt van den Leezer op te wekken, door byzondere Onderwerpen, die in andere Werken niet gevonden werden’. De gratis Chronyk is een extra middel om dit doel te bereiken. De uitgever wordt hiertoe bijgestaan door een ‘genoodschap van Letterkundigen’.
Dankzij de Chronyk is de lezer nu in staat in een oogopslag ‘zyne nieuwsgierigheid aangaande de Oorlogsgebeurtenissen [te] voldoen’. Vooral de beknoptheid is een pluspunt, aldus de uitgever, want in vergelijkbare werken raakt de lezer door de ‘gemengde uitbreidingen’ vaak het overzicht kwijt.

Relatie tot andere periodieken
Abonnees van de Algemeene Postbode kregen bij iedere aflevering twee extra titels die ze apart konden laten inbinden: Historie van het Keyzerryk (1758-1759) en de Chronyk of Historie van den Tegenwoordigen Oorlog in het algemeen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet