Courante der Stadt Leyden (1618) – Editie Gel-Kerck

Titelbeschrijving
Courante der Stadt Leyden, Also vande Publicatie ende verkiesinge des Raedts aldaer geschiedt. Met de Namen der afgesette Burghermeesteren, Schepenen, ende Vroedschappen. Met het gheen dat dese daghen aldaer ghepasseert is.

Periodiciteit
Het is niet duidelijk of dit een eenmalige uitgave of een periodiek verschijnend nieuwsblad is.

Bibliografische beschrijving
Het nieuwsblad bevat 4 ongenummerde pagina’s in kwarto. De broodtekst is met uitzondering van de tussenkopjes in gothiek gezet.

Boekhistorische gegevens
Het impressum heeft: ‘Gedruckt voor N. Gel-kerck’.

Inhoud
In 1618, het jaar waarin het bewaard gebleven exemplaar is verschenen, waren de spanningen tussen de Arminianen en de Gomaristen in Leiden hoog opgelopen. De door de Arminianen ingehuurde waardgelders hadden zich verschanst in het centrum van Leiden voor het stadhuis, achter ad hoc opgebouwde pallisaden. In het najaar greep prins Maurits in.
Op 20 oktober 1618 arriveerden twee compagnieën in Leiden, op de 23e gevolgd door de prins zelf, die onmiddellijk begon met de zuivering van het stadsbestuur. Hij vaardigde op 24 oktober 1618 een Publicatie uit waarin het iedereen verboden werd zich te misdragen of geweld te gebruiken.
In tegenstelling tot wat er in de titel staat vermeld, ontbreken in het bestudeerde exemplaar de lijsten ‘Afghesette Burgemeesteren’, ‘Afghesette Schepenen’ en ‘Afghesette Vroedschappen’.

Relatie tot andere periodieken
Er bestaat een concurrerende uitgave met een nagenoeg gelijkluidende titel. Behalve het impressum en de inhoud varieert ook de ondertitel: Met het gheen dat dese daghen alhier ghepasseert is (editie Marcus).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: pflt 2701
Full text

Literatuur
W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche Leidsche Courant’, in Handelingen en mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde over het jaar 1871 (Leiden 1871), p. 3-86.

Hannie van Goinga