Courante der Stadt Leyden (1618) – Editie Marcus

Titelbeschrijving
Courante der Stadt Leyden, also vande Publicatie ende verkiesinge des Raedts aldaer geschiedt. Met de Namen der afgesette Burghermeesteren, Schepenen, ende Vroedschappen. Met het gheen dat dese daghen alhier ghepasseert is.

Periodiciteit
Het is niet duidelijk of dit een eenmalige uitgave of een periodiek verschijnend nieuwsblad is.

Bibliografische beschrijving
Het nieuwsblad bevat 8 ongenummerde pagina’s in kwarto, waarop de tekst in romein is gezet (p. 8 is onbedrukt). Op de titelpagina staat, tussen de titel en het impressum, een groot ingekaderd vignet: een gekroond wapen, verdeeld in zestien vlakken met daarop vijf (familie?)wapens.

Boekhistorische gegevens
Het impressum luidt: ‘Tot Leyden, By Iacob Marcus, Anno 1618’.

Inhoud
De spanningen tussen de Arminianen en de Gomaristen waren in 1617-1618 in Leiden hoog opgelopen. De door de Arminianen ingehuurde waardgelders verschansten zich in het centrum van Leiden voor het stadhuis achter ad hoc opgebouwde pallisaden. In het najaar greep prins Maurits in. Op 20 oktober 1618 arriveerden twee compagnieën in Leiden, op de 23e gevolgd door de prins zelf, die onmiddellijk begon met de zuivering van het stadsbestuur.
Hij vaardigde op 24 oktober 1618 een Publicatie uit waarin het iedereen verboden werd zich te misdragen of geweld te gebruiken. Deze werd gepubliceerd in de Courante der Stadt Leyden, met op p. [V-VII] de namen van de burgemeesters, de oude en de nieuwe vroedschappen. Er wordt geen commentaar aan toegevoegd.

Relatie tot andere periodieken
Er bestaat een concurrerende uitgave met een nagenoeg gelijkluidende titel. Behalve het impressum en de inhoud varieert ook de ondertitel: Met het gheen dat dese Daghen aldaer ghepasseert is (editie Gel-kerck).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: pflt 2700
Full text

Literatuur
W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche Leidsche Courant’, in Handelingen en mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde over het jaar 1871 (Leiden 1871), p. 3-86.

Hannie van Goinga