Dagblad van het Verhandelde ter Vergadering van de Provisionele Repraesentanten (1795-1796)

Titelbeschrijving
Dagblad van het Verhandelde ter Vergadering van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland.
¶ Titel delen: Dagbladen van het Verhandelde ter Vergadering van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland.

Periodiciteit
Het Dagblad verscheen van 26 januari 1795 t/m 2 maart 1796. De compagnie die de uitgave verzorgde, belooft in de Leydse Courant van 2 maart 1795 ervoor te zullen ‘zorgen dat het des morgens vroegtydig te bekomen zal zyn in de Nederlandsche Steden’.
Bij belangrijke vergaderingen verscheen er ook een Extraordinair Dagblad van het Verhandelde, bijvoorbeeld op 15 februari 1796, toen er over de positie van de inmiddels gevangengenomen raadpensionaris Van der Spiegel werd gesproken. Uittreksels werden soms in kranten gepubliceerd, bijvoorbeeld in de Rotterdamse Courant van 10 maart 1795, die een ‘Extract uit het Dagblad van het verhandelde ter Vergadering der Provisioneele Representanten van Holland, van den 28 Februrary 1795’ bevat.
De dagbladen zijn in 4 delen gebundeld.
Aan het Dagblad kwam een einde toen de Provisioneele Repraesentanten werden opgevolgd door de Eerste Nationale Vergadering.

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Boven in het titelblok staat de leus: Vryheid, Gelykheid, Broederschap’. De data die in het titelblok staan vermeld, zijn niet de verschijningsdata maar steeds de vergaderdata.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedrukt in ’s Hage, by J. van Cleef, B. Scheurleer en J. Plaat, op ordre van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland’.
In de advertentie in de Haarlemse Courant van 5 maart 1795 noemt dit Haagse drietal als verkoopadressen:

te Amsterdam by A. van der Kroe, Rotterdam D. Vis, Leiden L. Herdingh, Delft M. Roelofswaart, Dordrecht P. Blussé en Zoon, Haarlem C. Plaat, Schiedam Poolman, Gouda Verblaauw, Alkmaar Harencarspel, Hoorn Vermande, Enkhuyzen Franx, Utrecht Wed. Terveen en Zoon, en voorts in de verdere Provincien, van waar men het van de Uitgevers, mits de Brieven franco toezendende, kan ontbieden.

Prijs: 16 stuivers.

Inhoud
De Provisionele Representanten van het Volk van Holland vormden het algemeen bestuur van het gewest Holland, dat op 26 februari 1795 was ingesteld door de vertegenwoordigers van twaalf van de achttien stemhebbende steden. Later zouden ook de overige steden en het platteland vertegenwoordigers afgevaardigden. Het bestuursorgaan had tijdens de Bataafse Revolutie de macht overgenomen van de Staten van Holland en West-Friesland.
Onderwerpen waarover dit bestuursorgaan vergaderde, waren onder meer de Rechten van de Mens en de Burger, kiesrecht, stadsrecht en de staatsrechtelijke positie van de stadhouder en zijn raadpensionaris.

Relatie tot andere periodieken
Concurrerend was het Historisch Dagblad van de Republiek: Behelzende de Handelingen van de Representanten in de onderscheidene Gewesten van ons Vaderland (1795), uitgegeven door de Amsterdamse boekverkoper Johannes Allart.
De notulen van de Provisioneele Repraesentanten verschenen ook in druk (Vergadering van de provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, Donderdag den 12 Maart 1795 [13 t/m 31 maart 1795]). Apart verschenen verder de Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 328 A 9-12 (deel 1-4)
¶ Full text deel 1 (26 januari t/m 26 mei 1795), deel 2 (27 mei t/m 31 augustus 1795), deel 3 (1 september t/m 30 november 1795) en deel 4 ( 1 december 1795 t/m 2 maart 1796)
¶ Full text Extraordinair Dagblad van het Verhandelde (15 februari 1796)

Rietje van Vliet