Dagelykschen Courier van het Departement van de Schelde (1795-1796)

Titelbeschrijving
Dagelykschen Courier van het Departement van de Schelde.

Periodiciteit
Het blad verscheen tweemaal per week, op dinsdag en donderdag, van 20 oktober 1795 t/m 30 januari 1796 (30 nrs.).

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering bevat 4 pagina’s in kwarto. De tekst is in twee kolommen opgemaakt.

Boekhistorische gegevens
De Dagelykschen Courier werd uitgegeven door André Benoit Stéven (1757-1812), Gents gazettier die de bescherming genoot van de jacobijnse Conventie die in 1792 in Frankrijk de republiek had uitgeroepen, Lodewijk XVI had laten onthoofden en in Vlaanderen c.q. Gent radicaal-repressieve maatregelen trof. 
In de aanloop naar de inlijving van de Vlaanderen bij Frankrijk, op 1 oktober 1795, voelde Stéven zich genoodzaakt zijn Gazette van Gend te beëindigen. Een week voordat het schrikbewind van de Conventie op 26 oktober 1795 plaatsmaakte voor het gematigder Directoire, zag hij zich opnieuw gesteund om een nieuwe krant uit te brengen. Dat werd de Dagelykschen Courier, primair bestemd voor het Schelde-departement. Dit departement was na de annexatie gevormd, met Gent als hoofdstad. Ook Zeeuws-Vlaanderen behoorde er aanvankelijk toe.
Onder het titelblok van nr. 1 staat informatie over de prijs: ‘Men kan zig abonneeren tot Gend by den Borger Stéven, Uytgever dezer, ten pryze van zeven Schellinge wisselgeld voor dry maenden, en de zelve zal post-vry in alle Departementen te bekomen zyn ten pryze van negen Schellingen, in de post-kontooren’.
Geïnteresseerden konden ook terecht bij de burger Pieter Heyvaert, in herberg ‘Den Duytsch’, tegenover de Sint-Jacobskerk van Gent. De herbergier beschikte sinds 21 november 1795 over een ‘Lees-kamer’, waar volgens een bericht in de Gazette van Gend van 19 november 1795 (editie Vander Schueren) diverse kranten te vinden waren, waaronder de Dagelykschen Courier.

Inhoud
Nieuwsblad onder het motto ‘Vryheyd, gelykheyd, echtheyd’. 
Bij genoemde prijsinformatie meldt Stéven:

Aengezien de toerustingen, aengaende de Legers over den Rhyn, alsmede die der Italiaensche Kusten, langs hoe meer ernstig worden; zoo heb ik besloten een Dag-blad uyt-te-geven, het welk op het nouwkeurigste al het nieuws diesaengaende, zal bevatten: alsmede het merkweerdigste wat in de gantsche uytgebreydheyd onzer Republiek geschied.

Exemplaren
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek 

Literatuur
¶ E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914) (Leuven 1964)
¶ Ferdinand vanderHaeghen, Bibliographie gantoise. Recherches sur les travaux des imprimeurs de Gand, deel 6, Supplément (Gent 1867), p. 247.

Rietje van Vliet