Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten des Volks van Friesland (1795)

Titelbeschrijving
Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten des Volks van Friesland.

Periodiciteit
Het Dagverhaal doet iedere zaterdag verslag van bestuursvergaderingen op 28 februari 1795 t/m 11 juli 1795 (32 nrs.). In het laatste nummer wordt verslag gedaan van onder meer de laatste vergadering van de Provisionele Representanten, op 22 juni 1795.
Men kan zich afvragen of het hier een tijdschrift betreft. Weliswaar zijn de afleveringen genummerd, maar inhoudelijk gezien zijn het meer vergaderverslagen die in het kader van de openbaarheid van bestuur onder de burgers verspreid worden. Het periodieke karakter van het Dagverhaal legitimeert uiteindelijk de opname in de ENT.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen doorgaans 8 doorgenummerde pagina’s in octavo (256 pagina’s). Het titelblok bevat de titel, het volgnummer en de verschijningsdatum. Boven het titelblok staat het motto ‘Vryheid, Gelykheid, Broederschap’.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1:

Deeze Nommers zullen alle Saturdagen worden uitgegeeven te Leeuwarden bij M.A. van der Wal en M. Koon, Bolsward Wellinga, Dokkum De Lange en Wed. Brouwer, Franeker Romar, Harlingen van der Plaats en Stuurman, Sneek Bransma en verders alom.

Later doen zich in deze lijst verkoopadressen enkele wijzigingen voor. Zo wordt Klaas Igles uit Holwert toegevoegd, terwijl vanaf nr. 5 alleen Koon en Van der Wal nog worden genoemd.
Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
Het Dagverhaal bevat de verslagen van 142 zittingen van de Provisionele Representanten van Friesland, die ter vervanging van de Staten van Friesland waren aangesteld door het Comité Revolutionair Provinciaal. Op 19 februari 1795 werd de Statenvergadering (landdag) ontbonden, waarna de voorlopige volksvertegenwoordigers werden geïnstalleerd. De Provisionele Representanten vormden het hoogste bestuursorgaan van het gewest Friesland.
Op 20 februari 1795, een week voor aanvang van het Dagverhaal, kon de revolutionaire overgangsregering aan de slag. Haar voornaamste opdracht was om in vier maanden tijd verkiezingen te organiseren van ‘eene volkomene en vrije Volks Representatie’. Deze verkiezingen vonden plaats op 16 juni 1795. Op 23 juni 1795 werden de ‘echte’ Representanten geïnstalleerd.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger is het Dagverhaal der Handelingen van de Representanten des Vrijen Volks van Vriesland (1795-1796).

Bronnen
¶ Leeuwarden, Tresoar: archieftoegang 8, Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795 1807, inv. nr. 1.2.1.2, Inleiding De Provisionele Representanten 19 februari – 23 juni 1795.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 557 E 15 
¶ Full text

Literatuur
¶ Joris Oddens, ‘The Primacy of Parliamentary Proceedings. The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013), p. 109-122
¶ Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002), p. 40-47.

Rietje van Vliet