Dagverhaal der Handelingen van de Representanten des Vrijen Volks van Vriesland (1795-1796)

Titelbeschrijving
Dagverhaal der Handelingen van de Representanten des Vrijen Volks van Vriesland.

Periodiciteit
Het Dagverhaal doet verslag van bestuursvergaderingen op 16 juli 1795 t/m 4 juli 1796 (61 nrs.). Ze zijn in 2 delen gebundeld: 34 nrs. uit 1795 en 27 nrs. uit 1796. Het bestudeerde (gedigitaliseerde) exemplaar van deel 2 lijkt incompleet: nr. 27 eindigt met de verwijzing naar nr. 28. Bovendien hield het mandaat van de Representanten pas in juni 1796 op. 
Men kan zich afvragen of het Dagverhaal een tijdschrift is. Weliswaar zijn de afleveringen genummerd, maar inhoudelijk gezien zijn het meer vergaderverslagen die in het kader van de openbaarheid van bestuur onder de burgers verspreid worden. Het periodieke karakter van het Dagverhaal legitimeert uiteindelijk de opname in de ENT.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen nominaal 8 pagina’s in octavo: 272 resp. 368 doorgenummerde pagina’s per deel. Sommige afleveringen zijn dubbelnummers. Het titelblok bevat de titel, het volgnummer en de verschijningsdatum. Boven het titelblok staat het motto ‘Gelykheid. Vryheid’.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Te Leeuwarden, by M.A. VAN DER WAL op de Kelders, en verders alom te bekomen’. De colofon van nr. 2 is uitgebreider:

Deeze Nommers worden gedrukt en uitgegeeven te Leeuwarden bij M.A. van der Wal, Bolsward Wellinga, Dokkum De Lange en Wed. Brouwer, Franeker Romar, Harlingen Stuurman, Sneek Bransma, Heerenveen Roorda, Holwert Klaas Igles, en verders alom.

Vanaf nr. 4 (25 juli 1795) staat de naam van Matthijs Koon er weer bij en luidt de colofon op enkele uitzonderingen na voortaan: ‘Te Leeuwarden, bij M.A. van der Wal en M. Koon, en verders alom te bekomen’. De voorloper van dit Dagverhaal werd ook al gedrukt en uitgegeven door het duo Van der Wal en Koon. De afwezigheid van Koon in de nrs. 1-3 laat zich mogelijk verklaren door zijn bezigheden met de Friesche Courant (1795-1798), die zich toen in de opstartfase bevond.
Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
Het Dagverhaal bevat 111 en 99 vergaderverslagen uit 1795 resp. 1796: de eerste zitting vond plaats op 23 juni 1795, de laatste (voor zover valt op te maken uit het bestudeerde deel 2) op 6 mei 1796. 
De Representanten vormden het hoogste bestuursorgaan van het gewest Friesland. Ze begonnen hun werkzaamheden met de zuivering van het ambtenarencorps en de organisatie van verkiezingen voor de municipaliteiten. Voedselschaarste, hoge prijzen en geldgebrek waren regelmatig terugkerende onderwerpen tijdens de vergaderingen. 
Er was binnen het bestuursorgaan sprake van een richtingenstrijd. De federalisten waren tegen het Haagse Plan voor een Nationale Conventie en streefden naar het behoud van het oude staatkundige stelsel. De radicale unitarissen, de ‘Jacobijnen’ genoemd, zagen weinig in de provinciale soevereiniteit en streefden naar een eenheidsstaat. Met een volksstemming werd het Haagse Plan verworpen. Toen de municipaliteit van Leeuwarden zich hier niet bij neer wenste te leggen, kwam het in januari 1796 tot een militair treffen. Ook vond er intern, onder de Representanten zelf en onder hun ambtenaren, een zuivering plaats waardoor federalistische Representanten ijlings de benen namen.
In juni 1796, toen het mandaat van de Representanten afliep, werden er verkiezingen uitgeschreven voor het Provinciaal Bestuur, dat op 23 juni 1796 werd geïnstalleerd.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger van het Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten des Volks van Friesland (1795)Voortgezet door het Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 556 J 72-73 (deel 1 en 2)
¶ Full text deel 1 en deel 2 (incompleet?)

Bronnen
¶ Leeuwarden, Tresoar: archieftoegang 8, Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795 1807, inv. nr. 1.2.1.3, Inleiding De Representanten (23 juni 1795 – 23 juni 1796).

Literatuur
¶ Joris Oddens, ‘The Primacy of Parliamentary Proceedings. The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013), p. 109-122
¶ Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002), m.n. hoofdstuk 3 en 4.

Rietje van Vliet