Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798)

Titelbeschrijving
Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland.

Periodiciteit
Het Dagverhaal doet verslag van bestuursvergaderingen op 23 juni 1796 t/m 8 maart 1798 (108 nrs.). De afleveringen zijn gedateerd 2 juli 1796 t/m 24 maart 1798. Het Dagverhaal wordt onder deze titel beëindigd na de installatie van het Intermediair Administratief Bestuur, ter vervanging van het Provinciaal Bestuur.
Er is sprake van een ‘Eerste Stuk’ en een ‘Tweede Stuk’, waarin echter niet alle afleveringen zijn ondergebracht en die bovendien niet overeenstemmen met de eerste twee banden van het bestudeerde (gedigitaliseerde) exemplaar. Het ‘Eerste Stuk’ bestaat uit de nrs. 1-36 (over de vergaderingen van 23 juni t/m 23 november 1796), het ‘Tweede Stuk’ uit de nrs. 37-70 (over de vergaderingen van 24 november 1796 t/m 23 juni 1797). De overige nrs. zijn niet in een ‘Stuk’ ondergebracht. De inhoud van de ‘Stukken’ stemt niet overeen met die van de banden van het bestudeerde (gedigitaliseerde) exemplaar.
Men kan zich afvragen of het hier een tijdschrift betreft. Weliswaar zijn de afleveringen genummerd, maar inhoudelijk gezien zijn het meer vergaderverslagen die in het kader van de openbaarheid van bestuur onder de burgers verspreid worden. Het periodieke karakter van het Dagverhaal legitimeert uiteindelijk de opname in de ENT.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 16 pagina’s in octavo. Het titelblok bestaat uit de titel, het volgnummer en de verschijningsdatum. Boven het titelblok staat het motto ‘Gelykheid. Vryheid’.
Band 1 bevat achtereenvolgens de titelpagina en inhoudsopgave van het ‘Eerste Stuk’, de titelpagina en de inhoudsopgave van het ‘Tweede Stuk’ en de nrs. 1-26 over de vergaderingen van 23 juni t/m 5 oktober 1796 (p. 1-416).
Band 2 begint gelijk met de eerste van de nrs. 27-72 over de vergaderingen van 20 oktober 1796 t/m 23 juni 1797 (p. 417-1151).
Band 3 opent met een titelpagina (zonder vermelding van welk ‘Stuk’ het betreft), gevolgd door de nrs. 1-36 over de vergaderingen van 23 juni 1797 t/m 8 maart 1798 (p. 1-571).

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: 

Deeze Nommers worden uitgegeeven te Leeuwarden bij M.A. van der Wal, Franeker Romar, Harlingen Stuurman, Sneek Bransma, Heerenveen Roorda, en verders alom.

In een groot aantal afleveringen staat Van der Wal als enige in de colofon. Dat is ook het geval in het impressum van het ‘Eerste Stuk en ‘Tweede Stuk’: ‘Te Leeuwarden, Ter Drukkerije van M.A. van der Wal, Boekverkoper op de Kelders’.
Boekverkoper Michiel Adriaan van der Wal was, aldus Kuiper (2002), vooraanstaand lid van de municipaliteit en ‘heeft actief meegewerkt aan de dramatische gebeurtenissen van februari 1796, die in Friesland een extreem revolutionaire fase hadden ingeluid’.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
Het Provinciaal Bestuur werd op 23 juni 1796 geïnstalleerd. Het trof diverse maatregelen ter bevordering van de ‘gelijkheid’ onder de burgers, bijvoorbeeld met betrekking tot het voeren van familiewapens en de voorrechten van de hervormde kerk. Ook werden pogingen gedaan om de schadeclaims van de vervolgde patriotten af te handelen. Er werd streng opgetreden tegen de aanstichters van het Kollumer oproer, februari 1797. Verder vonden in juni 1797 herverkiezingen plaats.
Langzamerhand keerde de rust in Friesland terug. Op de agenda van het Provinciaal Bestuur stonden nu onderwerpen die van doen hadden met de turbulente landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Eerste en Tweede Nationale Vergadering, de Staatsregeling en de staatsgreep op 22 januari 1798. Na de staatsgreep werd het Provinciaal Bestuur vervangen door het Intermediair Administratief Bestuur, dat op 8 maart 1798 werd geïnstalleerd.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger van het Dagverhaal der Handelingen van de Representanten des Vrijen Volks van Vriesland (1795-1796). Het werd voortgezet als het Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormaalig Gewest Friesland (1798-1799).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 556 J 51-53 
¶ Full text band 1 (nrs. 1-26), band 2 (nrs. 27-72) en band 3 (nrs. 1-36) 

Bronnen
¶ Leeuwarden, Tresoar: archieftoegang 8, Gewestelijke Bestuursinstellingen van Friesland, 1795 1807, inv. nr. 1.2.1.4, Inleiding Het Provinciaal Bestuur (23 juni 1796 – 30 januari 1798).

Literatuur
¶ Joris Oddens, ‘The Primacy of Parliamentary Proceedings. The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013), p. 109-122
¶ Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 (Franeker 2002), p. 213 e.v.

Rietje van Vliet