Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1798)

Titelbeschrijving
Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland.

Periodiciteit
Verschenen van 1 maart 1796 tot en met 20 januari 1798 (23 maanddelen).

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Ieder deel heeft een eigen titelpagina, waarop slechts de titel en het impressum staan vermeld. De pagina’s zijn per deel doorlopend genummerd. De afleveringen hebben in het titelblok het motto ‘Gelykheid, vryheid, broederschap’, en de dag en datum van de vergadering waarop de aflevering betrekking heeft. Uit los bewaard gebleven afleveringen blijkt dat er oorspronkelijk nog een niet meegepagineerde titelpagina voor heeft gezeten, die verdwenen is bij het inbinden.
De omvang van de afleveringen varieert sterk, mede door de (soms apart gepagineerde) bijlagen. Deze bijlagen waren ook afzonderlijk verkrijgbaar, zo blijkt uit diverse opgaven van Saakes in zijn Naamlijst.

Boekhistorische gegevens
‘In den Haag, Ter ’s Lands Drukkery’.
Aanvankelijk was de oplage 2000 exemplaren, maar reeds in april 1796 werd dit aantal teruggebracht tot 750. De prijs per aflevering varieerde van 1½, 2 tot 3 stuivers, aldus Saakes in april 1796 (p. 240). In december 1798 meldt hij dat de delen 17 en 18 nog te koop zijn voor ƒ 9:11, en de delen 21-23 voor ƒ 10:1:8 (p. 505).

Inhoud
Na de verkiezingen voor afgevaardigden werd op 1 maart 1796 de Eerste Nationale Vergadering geopend. Gaandeweg ontwikkelden zich drie facties: die der unitarissen, federalisten en moderaten. De unitarissen domineerden de vergadering. Zij waren voorstander van de een- en ondeelbaarheid van Nederland, de toelating van joden tot de Nationale Vergadering, het recht van petitie, de opheffing der gilden, de scheiding van kerk en staat, en de afschaffing van de slavenhandel.
De voornaamste taak van de Nationale Vergadering betrof echter het ontwerp van een constitutie. Na veel geharrewar werd op 8 augustus 1797 een dermate ingewikkelde grondwet ter stemming ingebracht, dat die meteen werd verworpen.
De Tweede Nationale Vergadering begon, na nieuwe verkiezingen, op 1 september 1797. Maar opnieuw dreigde een moderne, op democratische leest geschoeide grondwet een fata morgana. Een aantal unitarissen pleegde daarop op 22 januari 1798 een radicale staatsgreep, waarmee de Tweede Nationale Vergadering beëindigd werd.

Relatie tot andere periodieken
Voortgezet als Decreeten der Constitueerende Vergadering (1798).

Exemplaren
Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1380 G 6-20, H 1-8

Literatuur
Dagverhaal en Decreten der Nationale Vergadering 1796-1798, op www.dagverhaal.nl (01-01-2010)
¶ M. Schneider, De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij (Den Haag 1939), p. 113 e.v.

Rietje van Vliet