Dordrechtsche Oprechte Hollandsche Historische Courant (1789-1790)

Titelbeschrijving
Dordrechtsche Oprechte Hollandsche Historische Courant.

Periodiciteit
Verschenen vanaf dinsdag 8 december 1789. De krant kwam drie maal per week uit, op dinsdag, donderdag en zaterdag. Er zijn voor zover bekend 11 nrs. in 1789 en 6 nrs. in januari 1790 uitgekomen. Het duurde vijf jaar voordat de krant opnieuw verscheen. Waarschijnlijk was die onderbreking te wijten aan de vele patriotten die het land verlieten.

Bibliografische beschrijving
In folio.
In het titelblok staan rond het wapen van Dordrecht: titel, volgnummer en datum.
De tekst is opgemaakt in twee kolommen, met in de marge advertenties.

Boekhistorische gegevens
De krant verscheen te Dordrecht bij J. van Stipriaan en J.P. Kraefft. De dagelijkse leiding en de financiële verantwoordelijkheid berustten bij Van Stipriaan en bij ‘directeur’ Sterck.
Zij schreven in het voorwoord onder andere:

’t Heeft zedert zeer langen tyd by den Nederlander en met reeden opmerking gebaard, dat het van ouds her, in Negotie, Zeevaard en Koopmanschap bloeijende Dordrecht, de oudste Stad van ons Vaderland, […], niet vooraf, –  in plaatse van in navolging van verscheidene andere Steeden, – hare Nabuuren, sommige daarvan minder in vermogen, macht en aanzien, niet even als die anderen, een Dagblad opleeverden, waarin niet alleen ’s Lands Geschiedenisssen, maar ook des Stads zaaken en belangen, zoo verre die den Burger voegt te moogen weten, en daar van kondschap te hebben, wierden meedegedeeld.

Medewerkers
De redactie was in handen van de orangistische journalist J.H. STERCK (†1793). Deze Henrik Sterck was in de jaren zestig als boekverkoper werkzaam in Delft en behoorde later tot de kring rond zijn neef Johannes Olivier, courantier van de Geldersche Historische Courant (1786-1787).

Inhoud
Nieuwsblad van orangistische signatuur.

Relatie tot andere periodieken
Opvolger is Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap: Bataafsche Courant (1795). Korte tijd later verandert de naam in Dordrechtsche Historische Courant (1795) en uiteindelijk wordt dat de Dordrechtsche Courant (1795-1810).

Exemplaren
¶ Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP.
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 11993 (24 december 1789).

Literatuur
¶ Ton Jongenelen, ‘O so mooy! o so fraay! o so curieus! De Lanterne magique (1782-1783)’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 31 (2008), 2, p. 124-134
¶ W. Frijhoff, H. Nusteling en M. Spies, Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum 1998), p. 332-336.

Sander van Bladel