Egte Berigten (1813-1814)

Titelbeschrijving
Egte Berigten, Officieele Stukken en Bulletins, bevattende de Correspondentie, Manifesten, pProclamatien en Aanspraken, betrekkelijk de Veldtogten der Geallieerde Mogendheden tegen de Franschen in Spanje en Duitschland.

Periodiciteit
Van deze periodiek zijn 6 nummers verschenen. De eerste aflevering verscheen al in 1813; vgl. Saakes’ Naamlijst 6 (1814) p. 3 en 36.
Oorspronkelijk lijken er vijf afleveringen gepland te zijn: ‘Zullende met No. 5 dit Werk geheel kompleet zijn’, meldt de fondscatalogus van de uitgever, die is opgenomen in het tweede nummer van De Nieuwe Fakkel.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen zijn genummerd nr. 1-6. Zij hebben een eigen titelpagina, met de toevoeging ‘Naar het Engelsch’. Ze zijn 60 à 70 pagina’s (in octavo) groot. Het geheel is doorgenummerd p. 1-450.
Elke aflevering bevat daarnaast enkele pagina’s voor- of nawerk, voornamelijk bestaande uit een toegevoegde titelpagina en het fonds van uitgever Maaskamp (hij specialiseert in de uitgave van portretten van leden van de Oranjefamilie). Aan het eind van nr. 6 is een inhoudsopgave te vinden.
Het tekstgedeelte heeft geen apart kopje, maar begint onmiddellijk met het afdrukken van de brieven, rapporten, berichten van het slagveld en andere documenten.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de titelpagina van de gehele bundel luidt: ‘Te Amsterdam, Bij E. Maaskamp, Dam en Kalverstraat No. 1. 1814’. De prijs van elk nummer was 11 stuivers, blijkens de opgave in nummer 5 (p. II).

Medewerkers
Mogelijk is de vertaler/bewerker Martinus Gerardus Engelkamp (1772-1823), die soortgelijk werk bij deze uitgever op zijn naam heeft staan.

Inhoud
In de inleiding van het openingsnummer, getiteld ‘Aan het Hersteld Nederland’, wordt de uitgave gemotiveerd: de Nederlanders hebben van alle nieuws in 1813 slechts de Franse versie mogen vernemen; het is tijd om te leren wat werkelijk gebeurd is.
De titel geeft reeds duidelijk aan welk soort nieuws op diplomatiek en militair gebied dat betreft. Er wordt geen commentaar of analyse toegevoegd; men vindt slechts documenten, verslagen, berichten.
Nr. 6 is uitsluitend gewijd aan de positie van Zweden met betrekking tot Napoleon en de Fransen in de laatste jaren.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 221 D 32
Full text

André Hanou