Ernstige en Vermaakelyke Tydkortingen (1739)

Titelbeschrijving
Ernstige en Vermaakelyke Tydkortingen.

Periodiciteit
Maandblad blijkens een advertentie in de Leydse Courant van 19 augustus 1739, luidend: ‘Ernstige en vermaakelyke tydkortingen voor den nieuwsgierigen en onpartydigen Lezer, ’t zy oud of jong, ryk of arm van beider Sexe, zullende Maandelyks uytgegeven worden’.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie geeft: ‘Zyn te bekomen by Jan Ketelaar, Boekverkoper op de Pypemarkt over de Bloemmarkt te Amsterdam: de Prys is een zesthalf’.

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou