Europische Land- en Zee-Mercurius (1756)

Titelbeschrijving
Europische Land- en Zee-Mercurius.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op het verzoek aan de vroedschap van Utrecht om deze periodiek te mogen uitgeven. Dit verzoek werd afgewezen.
Alle informatie van dit lemma gaat terug op Sautijn Kluijt (1877).

Boekhistorische gegevens
Op 25 oktober 1756 verzocht een onbekend gebleven Otto Tellie aan de Utrechtse vroedschap om, aldus Sautijn Kluijt, een ‘uittreksel uit de couranten onder den naam van Europische Land- en Zee-Mercurius, of andere dergelijke nieuwspapieren van elders te mogen ontbieden, en ze aan de huizen van belangstellenden te bezorgen’.
Op 20 december volgde een negatief besluit van de vroedschap, tegelijk met het die dag uitgevaardigde verbod om alle nieuwstijdingen onder de titel van Brabandse Courier, Land- en Zee-Mercuur, Antwerpse Courant, ‘of hoe ook genaamd’, te drukken, verkopen, verzenden of op straat uit te venten. Alleen de geprivilegieerde Utrechtsche Courant mocht nog verschijnen.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Hollandsche en Fransche Utrechtsche couranten’, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 1 (Utrecht 1877), p. 26-168, aldaar p. 122-123.

Rietje van Vliet