Extract van de Voornaamste Nouvelles uit de Parysche Gazette (1711)

Titelbeschrijving
Extract van de Voornaamste Nouvelles uit de Parysche Gazette, of Fransche Courant.

Periodiciteit
Er zijn 23 afleveringen bekend, die blijkens de dateringen wekelijks op zaterdag verschenen van 2 mei t/m 3 oktober 1711. De drukker had overigens aangekondigd dat het ‘alle Woensdagen’ zou uitkomen.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering beslaat 4 pagina’s in kwarto, opgemaakt in twee kolommen. De afleveringen zijn genummerd, maar ongepagineerd.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘T’Amsterdam, by Cornelis van Hoogenhuyzen, Boekdrukker op d’Egelantiersgragt, tusschen de twee eerste Bruggen, alwaar allerley soorten van Bruylofts-gedichten, Bekentmakinge, Biljetten en diergelyke dingen meer, voor een civile prys gedrukt worden’.

Inhoud
In nr. 1 licht Van Hoogenhuyzen (1663/64-1741/42) de bedoeling van het blad toe:

NB. Men is van meeninge alle Woensdagen een uittrekzel van de Parysse Gazette of Fransse Courant aan het licht te brengen, om aan de Inwoonders van ons Vaderland te doen zien hoe de Onderdaanen van Vrankryk, met voorbaarige en onwaare berichten worden opgehouden. Het geene ons in dezelve abusivelyk voorkomt, zal door het zetten van een andere of Curcyfze letter, of door de woorden, zo men hier voorgeeft, worden aangeweesen. Voor het overige zal men de autentyke Copye stiptelyk volgen, gelyk men met de Antwerpsche Courant gewoon is te doen.

Van Hoogenhuyzen was ook hetzij licentiehouder hetzij nadrukker van de Amsterdamse uitgave van de Antwerpse Courant, die officieel Antwerpsche Post-tydinge heette.

Relatie tot andere periodieken
In zijn Amsterdamsche Mercurius (deel 1, nr. 36, 18 mei 1711) signaleerde Jan van Gijsen de verschijning van het Extract:

Wijl de Paryse Krant hier nu in ’t Duytsch gemeen
Gemaakt werd, sal ik in ’t toekomende, eens een
Weêrlegging op de selve in mijn Mercuur doen vloeyen.

Exemplaren
¶ Goes, Gemeentearchief, Historische bibliotheek

Bronnen
¶ Jan van Gijsen, Amsterdamsche Mercurius, deel 1, nr. 36 (18 mei 1711)

Literatuur
Catalogus eener verzameling van pamfletten, tractaten en andere stukken […] uitmakende het 2de gedeelte van de bibliotheek ten raadhuize der stad Goes (z.p. z.j.), p. 230, nr. 1856 (waar abusievelijk Jacobus van Egmont als drukker staat vermeld).

Anna de Haas