Full texts Nederlandstalige tijdschriften

Onderstaande links zullen naarmate de ENT wordt aangevuld, op deze pagina verdwijnen en worden opgenomen in de desbetreffende lemmata. De pagina wordt dus niet aangevuld.

Zoeken naar full text tijdschriften op het wereldwijde web: met Delpher, met Google Books (vergeet niet de optie ‘meer edities’ achter de gegeven titels aan te klikken), met Internet Archive, en met de Amerikaanse database Hathi Trust, de ‘digital repository for the nation’s great research libraries’. Het Project Gutenberg bevat eveneens interessante titels.

Full text Nederlandstalige tijdschriften

Hieronder staan titels van Nederlandstalige kranten en tijdschriften waarvan in ieder geval de eerste aflevering verschenen is vóór 1815. Voor begin 19e eeuw: kijk ook op de tijdschriftenpagina van de KB.
Belgische kranten en andere periodieken staan op de site van de KB Brussel.

Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen (1813-1814) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Advertentieblad van het departement van de Wester-Eems (1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Advertentiën, aankondigingen en berigten van Leyden (1812-1813)

Affiches, annonces et avis divers d’Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam (1811-1813) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Algemene konst- en letter-bode, deel 1, deel 2 (1789), deel 3 (1789), deel 4(1790), deel 5 (1790), deel 6 (1791), deel 7 (1791), deel 8 (1792), deel 9 (1792), deel 10 (1793), deel 11 (1793)

Algemeene Spectator, nr. 1-30 (1749)

Amsterdamsche Argus: acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen ten voornaamste gerigt om de wanstalligheden der menschelyke bedryven aan te wijzen, en hunne gebreken op enen vermaaklijken en luchtigen trant te hekelen, deel 1 (25 mei 1718-7 juni 1719), deel 2 (14 juni 1719-5 juni 1720), deel 3 (12 juni 1720-4 juni 1721)

Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden, deel 1, nr. 1-52 (30 september 1721-22 september 1722), deel 2, nr. 1-52 (29 september 1722-14 september 1723)

Arnhemsche courant (1814-2001) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Bataafsche Leeuwarder courant (1798-1806) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Bataafsche staats-courant (1805-1806) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Berichten van de zendingen der Evangelische Broedergemeente onder de heidenen, nr. 1 (1798), nr. 2 (1798), nr. 3 (1798), nr. 4 (1799), nr. [5] (1801)-1801)

Bibliotheek van oude letterkunde, deel 1 (1802), deel 2, 1ste stuk (1826), deel 2, 4e stuk (1826)

Bibliotheek van theologische letterkunde, inhoudende godgeleerde verhandelingen, beoordeelingen van in- en uitlandsche godgeleerde werken, deel 1 (1803), deel 2 (1804), deel 3-1, deel 3-2 (1805), deel 4-1, deel 4-2 (1806), deel 5-1, deel 5-2 (1807), deel 6-1, deel 6-2 (1808), deel 7-1, deel 7-2(1809), deel 8-1, deel 8-2 (1810), deel 9-1, deel 9-2 (1811)

Boekzaal van Europe, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9 (1700)

Bossche vaderlandsche courant (1798) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Bredasche courant (1814-1941) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Bulletin officiel van wege het comité generael aengesteld binnen de stad Gend (1789-1790) – niet volledig exemplaar 1 en 2.

Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest, deel 1 stukje 1 t/m 12 (1801), deel 2 stukje 1 t/m 12 (1802), deel 3 stukje 1 t/m 12 (1804), deel 4 stukje 1 t/m 12 (1805), deel 5 stukje 1 t/m 12 (1806), deel 6 stukje 1 t/m 12 (1807), deel 7 stukje 1 t/m 12(1808), deel 8 stukje 1 t/m 6, deel 8 stukje 7 t/m 12 (1809), deel 9 stukje 1 t/m 6, deel 9 stukje 7 t/m 12 (1809)

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, deel 1(1810), deel 2 (1811), deel 3 (1812), deel 4 (1813), deel 5 (1814)

Chemische oefeningen deel 1 (1785), deel 2 (1786), deel 3 (1788)

Chemische en physische oefeningen voor de beminnaars der schei- en natuur-kunde deel 1 (1792), deel 2 (1793)

Christelijke Spectator in twaalf vertoogen, nr. 1-12 (1799)

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. (161X) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Courrier d’Amsterdam = Courier van Amsterdam (1810-1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Dagblad der provincie Braband (1814-1815) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Dagblad van het departement der monden van den Rhyn (1814) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Dagverhaal der handelingen van de Nationale vergadering representeerende het volk van Nederland, deel 1, nr. 1-77 (7 maart 1796-31 mei 1796), deel 2, nr. 78-169 (1 juli 1796-31 augustus 1796), deel 3, nr. 170-263(1 september 1796-30 november 1796), deel 4, deel 5, nr. 402-546 (1 maart 1797-31 mei 1797), deel 6, nr. 547-655 (1 juni 1797-31 augustus 1797), deel 7, nr. 656-765 (1 september 1797-30 november 1797), deel 8, nr. 766-857 (1 december 1797-28 februari 1798), deel 9, nr. 858-935 (1 maart 1798-4 mei 1798)

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen volks, deel 1, nr. 1-84 (4 mei 1798-31 juli 1798), deel 2, deel 3, deel 4, nr. 374-491 (1 maart 1799-31 mei 1799), deel 5, nr. 492-597 (1 juni 1799-31 augustus 1799), deel 6, deel 7, deel 8, nr. 837-935 (1 april 1800-30 juni 1800), deel 9, nr. 936-1032 (1 juli 1800-30 september 1800), deel 10, nr. 1053-1163 (1 oktober 1800-31 december 1800), deel 11, nr. 1164-1276 (3 januari 1801-31 maart 1801), bijlagen nr. 1-6, deel 12, nr. 1277-1360 (1 april 1801-30 juni 1801), deel 13, nr. 1361-1449 (1 juli 1801-18 september 1801) en bijlagen nr. 1450-1455

Deensche Spectator, of zedekundige vertogen van Lodewyk Holberg (1747-1748) – deel 1 (1747), deel 2 (1748)

Denker, deel 1, nr. 1-52 (1763), deel 2, nr. 53-105 (1764), deel 3, nr. 106-157(1765), deel 4, nr. 158-209 (1766), deel 5, nr. 210-261 (1767), deel 6, nr. 262-313(1768), deel 7, nr. 314-365 (1769), deel 8, nr. 366-418 (1770), deel 9, nr. 419-470(1771), deel 10, nr. 471-522 (1772) deel 11, nr. 523-574 (1773), deel 12, nr. 575-626 (1774)

Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen, 51 stukken (1768-1770) – NB het periodiek heet ook wel Veertiendaagsche uitspanningen.

Domkop of nationaal volksboek, deel 1 (1795), deel 2

Dordrechtsche courant, 1789-1868 (volledig doorzoekbaar; eerste jaargangen niet volledig)

Duinkerksche historische courant (1791-1792) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk in onrym en rym, deel 1 (29 oktober 1725-14 oktober 1726), deel 2 (21 oktober 1726-13 oktober 1727)

Europische Mercurius deel 1-1 (jan/feb/mrt 1690), deel 1-2 (apr/mei/juni 1690), deel 1-3 (juli/aug/sept 1690), deel 1-4 (okt/nov/dec 1690), deel 2-1 (jan/feb/mrt 1691), deel 2-2 (apr/mei/juni 1691), deel 2-3 (juli/aug/sept 1691), deel 2-4(okt/nov/dec 1691), deel 3-1 (jan/feb/mrt 1692), deel 3-2 (apr/mei/juni 1692), deel 3-3 (juli/aug/sept 1692), deel 3-4 (okt/nov/dec 1692), deel 4-1 (jan-juni 1693), deel 4-2 (juli-dec 1693) deel 5-1 (jan-juni 1694), deel 5-2 (juli-dec 1694), deel 6-1 (jan-juni 1695), deel 6-2 (juli-dec 1695), deel 7-1 (jan-juni 1696), deel 7-2 (juli-dec 1696), deel 8-1 (jan-juni 1697), deel 8-2 (juli-dec 1697), deel 9-1 (jan-juni 1698), deel 9-2 (juli-dec 1698), deel 10-1 (jan-juni 1699), deel 10-2 (juli-dec 1699), deel 11-1 (jan-juni 1700), deel 11-2 (juli-dec 1700), deel 12-1 (jan-juni 1701), deel 12-2 (juli-dec 1701), deel 13-1 (jan-juni 1702), deel 13-2 (juli-dec 1702), deel 14-1 (jan-juni 1703), deel 14-02 (juli-dec 1703), deel 15-1 (jan-juni 1704), deel 15-2 (juli-dec 1704), deel 16-1 (jan-juni 1705), deel 16-2 (juli-dec 1705), deel 17-1 (jan-juni 1706), deel 17-2 (juli-dec 1706), deel 18-1 (jan-juni 1707), deel 18-2 (juli-dec 1707), deel 19-1 (jan-juni 1708), deel 19-2 (juli-dec 1708), deel 20-1 (jan-juni 1709), deel 20-2 (juli-dec 1709), deel 21-1 (jan-juni 1710), deel 21-2 (juli-dec 1710), deel 22-1 (jan-juni 1711), deel 22-2 (juli-dec 1711), deel 23-1 (jan-juni 1712), deel 23-2 (juli-dec 1712), deel 24-1 (jan-juni 1713), deel 24-2 (juli-dec 1713), deel 25-1 (jan-juni 1714), deel 25-2 (juli-dec 1714), deel 26-1 (jan-juni 1715), deel 26-2 (juli-dec 1715), deel 27-1 (jan-juni 1716), deel 27-2 (juli-dec 1716), deel 28-1 (jan-juni 1717), deel 28-2 (juli-dec 1717), deel 29-1 (jan-juni 1718), deel 29-2 (juli-dec 1718), deel 30-1 (jan-juni 1719), deel 30-2 (juli-dec 1719), deel 31-1 (jan-juni 1720), deel 31-2 (juli-dec (1720), deel 32-1 (jan-juni 1721), deel 32-2 (juli-dec 1721), deel 33-1 (jan-juni 1722), deel 33-2 (juli-dec 1722), deel 34-1 (jan-juni 1723), deel 34-2 (juli-dec 1723), deel 35-1 (jan-juni 1724), deel 35-2 (juli-dec 1724), deel 36-1 (jan-juni 1725), deel 36-2 (juli-dec 1725), deel 37-1 (jan-juni 1726), deel 37-2 (juli-dec 1726), deel 38-1 (jan-juni 1727), deel 38-2 (juli-dec 1727), deel 39-1 (jan-juni 1728), deel 39-2 (juli-dec 1728), deel 40-1 (jan-juni 1729), deel 40-2 (juli-dec 1729), deel 41-1 (jan-juni 1730), deel 41-2 (juli-dec 1730), deel 42-1 (jan-juni 1731), deel 42-2 (juli-dec 1731), deel 43-1 (jan-juni 1732), deel 43-2 (juli-dec 1732), deel 44-1 (jan-juni 1733), deel 44-2 (juli-dec 1733), deel 45-1, deel 45-2, deel 46-1, deel 46-2, deel 47-1, deel 47-2, deel 48-1 (jan-juni 1737), deel 48-2(juli-dec 1737), deel 49-1 (jan-juni 1738), deel 49-2 (juli-dec 1738), deel 50-1(jan-juni 1739), deel 50-2 (juli-dec 1739), deel 51-1 (jan-juni 1740), deel 51-2(juli-dec 1740, deel 52-1 (jan-juni 1741), deel 52-2 (juli-dec 1741), deel 53-1(jan-juni 1742), deel 53-2 (juli-dec 1742), deel 54-1 (jan-juni 1743), deel 54-2(juli-dec 1743), deel 55-1 (jan-juni 1744), deel 55-2 (juli-dec 1744), deel 56-1(jan-juni 1745), deel 56-2 (juli-dec 1745), deel 57-1 (jan-juni 1746), deel 57-2(juli-dec 1746), deel 58-1 (jan-juni 1747), deel 58-2 (juli-dec 1747), deel 59-1(jan-juni 1748), deel 59-2 (juli-dec 1748), deel 60-1 (jan-juni 1749), deel 60-2(juli-dec 1749), deel 61-1 (jan-juni 1750), deel 61-2 (juli-dec 1750), deel 62-1(jan-juni 1751), deel 62-2 (juli-dec 1751), deel 63-1 (jan-juni 1752), deel 63-2(juli-dec 1752), deel 64-1 (jan-juni 1753), deel 64-2 (juli-dec 1753), deel 65-1(jan-juni 1754), deel 65-2 (juli-dec 1754), deel 66-1 (jan-juni 1755), deel 66-2(juli-dec 1755), deel 67-1 (jan-juni 1756), deel 67-2 (juli-dec 1756)

Feuille d’affiches, annonces et avis divers de Groningue = Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen (1811-1813) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Feuille politique du département du Zuiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement der Zuiderzee (1811-1813) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Gazette de Frise = Vriesche courant (1811) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Gazette de Groningue = Groninger courant (1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Gazette de Middelbourg = Middelburgsche courant (1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Gazette du département de l’Ems occidental = Courant van het departement van de Wester Eems (1811) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Geneeskundig magazijn deel 1, deel 2-1, deel 2-2, deel 2-3 (1803)

Godsdienstvriend deel 1 (1789), deel 2 (1790), deel 3 (1791), deel 4 (1792), deel 5 (1793), deel 6 (1794), deel 7 (1795)

’s Gravenhaagsche courant (1813-1827) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Groninger courant (1773-1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus deel 1 (1776), deel 2 (1777), deel 3 (1778), deel 4 (1779), deel 5 (1780), deel 6, deel 7 (1782), deel 8 (1783), deel 9 (1784), deel 10 (1785), deel 11 (1786), deel 12 (1787), deel 13-1 (1788), deel 13-2 (1788), deel 13-3(1789), deel 14 (1790), deel 15 (1791)

Herboore oudheit, of Europa in ’t nieuw (1724-1725)

Herkaauwer, deel 1 (1815), deel 2 (1816), deel 3 (1817)

’s Hertogenbossche courant (1771-1794) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

’s Hertogenbossche courant (1814), editie Wed. C.A. Vieweg en Zoon – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

’s Hertogenbossche vaderlandsche courant (1794-1798) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Hollandsche Spectator, nr. 1-30 (20 augustus 1731-4 februari 1731), nr. 31-60(8 februari 1732-23 mei 1732), nr. 61-105 (26 mei 1732-27 oktober 1732), nr. 106-150 (31 oktober 1732-3 april 1733), nr. 151-195 (7 april 1733-7 september 1733), nr. 196-240 (11 september 1733-12 februari 1734), nr. 241-295, nr. 296-360.

Hollandtsche Mercurius: behelzende de aenmerckelickste voorvallen in Europa, deel 6 (1655), deel 7 (1656), deel 8 (1657), deel 9 (1658), deel 10(1659), deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15, deel 16, deel 17, deel 18, deel 19, deel 20, deel 21, deel 22, deel 23, deel 24, deel 25, deel 26, deel 27, deel 28, deel 29 (1678), deel 30 (1679), deel 31 (1680), deel 32 (1681), deel 33 (1682), deel 34 (1683)

Instellinge en regels van het alder-christelyckste artzs-broederschap der christelyke leeringhe, opgerecht in de cathedrale en de vier andere parochiale kerken. Der stadt Antwerpen 1703,

Janus nr. 1-35 (1 januari-augustus 1787); 245 pp.

Janus verrezen deel 1, nr. 1-52 (7 april 1795- 28 maart 1796), deel 2, nr. 53-104(4 april 1796 – 27 maart 1797), deel 3, nr. 105-156 (3 april 1797- 2 april 1798), register

Journal du département des bouches de l’Escaut = Dagblad van het departement van de Schelde (1811-1814) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Journal du département des bouches du Rhin compleet (1810-1814) – volledig doorzoekbaar

Kabinet der natuurlyke historien, wetenschappen, konsten en handwerkendeel 1 (jan-juni 1719), deel 2 (juli-dec 1719), deel 3 (jan-juni 1720), deel 4 (juli-dec 1720), deel 5 (jan-juni 1721), deel 6 (juli-dec 1721), deel 7 (jan-dec 1722), deel 8 (jan-dec 1723), deel 9 (register)

Klap-bank der juffers, ofte het vermaek aen de Thé-tafel, voorgesteld in saemenspraeken tusschen zeven juffers 1780 (1e en 2e samenspraak)

Koninglyke staats-courant (1806) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Koninklijke courant (1807-1810) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Koopman, of Bydragen ten opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard(1766-1776) – deel 1 (1766), deel 2 (1770), deel 3 (1771), deel 4 (1773), deel 5(1775), deel 6 (1776)

Kronyke van den dag 1793

Kunst-oeffeningen over verscheide nuttige onderwerpen der wiskunde, door het genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles Te Boven deel 1 (1779), deel 2(1788)

Kweekschool des vernufts, behelzende verscheiden ernstige, boertige, satyrike, en leerzame stoffen, in rym en onrym deel 1 (1763), deel 2 (1763). NB. Deel 2 bevat De ZEDEMEESTER naar de mode nr. 1-12

Leeuwarder courant, vanaf 29 juli 1752 (volledig doorzoekbaar)

Lektuur bij het ontbijt en de thetafel, deel 1 (1804), deel 2 (1804), deel 3(1804), deel 4 (1805), deel 5 (1805), deel 6 (1805), deel 7 (1806), deel 8 (1807), deel 9 (1807), deel 10 (1808)

Leydse courant, 1720-1856 (volledig doorzoekbaar)

Maandelyksche berichten uit de andere waerelt of de sprekende dooden(NB. nummering delen is een gok!), deel 1, deel 2-1, deel 2-2 (juli-december 1722), deel 3-1, deel 3-2 (juli-december 1723), deel 4-1, deel 4-2, deel 5-1, deel 5-2, deel 6-1, deel 6-2, deel 7-1 (januari-juni 1727), deel 7-2, deel 8-1 (januari-juni 1729), deel 8-2, deel 9-1, deel 9-2, deel 10-1, deel 10-2, deel 11-1, deel 11-2, deel 12-1, deel 12-2 (juli-december 1733), deel 13-1 (januari-juni 1734), deel 13-2, deel 14-1, deel 14-2, deel 15-1, deel 15-2, deel 16-1, deel 16-2, deel 17-1, deel 17-2, deel 18-1, deel 18-2, deel 19-1 (januari-juni 1740), deel 19-2 (juli-december 1740), deel 20-1 (januari-juni 1741), deel 20-2 (juli-december 1741), deel 21-1(januari-juni 1742), deel 22-2 (juli-december 1742), deel 23-1 (januari-juni 1743), deel 23-2 (juli-december 1743), deel 24-1, deel 24-2 (juli-december 1744), deel 25-1, deel 25-2, deel 26-1, deel 26-2 (juli-december 1746), deel 27-1 (januari-juni 1747), deel 27-2 (juli-december 1747), deel 28-1 (januari-juni 1748), deel 28-2(juli-december 1748), deel 29-1 (januari-juni 1749), deel 29-2, deel 30-1 (januari-juni 1750), deel 30-2 (juli-december 1750), deel 31-1, deel 31-2 (juli-december 1751), deel 32-1 (januari-juni 1752), deel 32-2 (juli-december 1752), deel 33-1(januari-juni 1753), deel 33-2 (juli-december 1753), deel 34-1, deel 34-2 (juli-december 1754), deel 35, deel 36, deel 37, deel 38-1, deel 38-2 (juli-december 1758)

Maandelykse Nederlandsche Mercurius, deel 1 (juli-december 1756), deel 2(januari-juni 1757), deel 3 (juli-december 1757), deel 4 (januari-juni 1758), deel 5(juli-december 1758), deel 6 (januari-juni 1759), deel 7 (juli-december 1759), deel 8 (januari-juni 1760), deel 9 (juli-december 1760), deel 10 (januari-juni 1761), deel 11 (juli-december 1761), deel 12 (januari-juni 1762), deel 13 (juli-december 1762), deel 14 (januari-juni 1763), deel 15 (juli-december 1763), deel 16 (januari-juni 1764), deel 17 (juli-december 1764), deel 18 (januari-juni 1765), deel 19(juli-december 1765), deel 20 (januari-juni 1766), deel 21 (juli-december 1766), deel 22 (januari-juni 1768), deel 23 (juli-december 1768), deel 24 (januari-juni 1769), deel 25 (juli-december 1769), deel 26 (januari-juni 1770), deel 27 (juli-december 1770), deel 28, deel 29, deel 30, deel 31, deel 32 (januari-juni 1772), deel 33 (juli-december 1772), deel 34 (januari-juni 1773), deel 35 (juli-december 1773), deel 36, deel 37, deel 38, deel 39, deel 40, deel 41, deel 42, deel 43, deel 44 (januari-juni 1778), deel 45 (juli-december 1778), deel 46 (januari-juni 1779), deel 47 (juli-december 1779), deel 48 (januari-juni 1780), deel 49 (juli-december 1780), deel 50 (januari-juni 1781), deel 51 (juli-december 1781)

Maendelijksche Bijdragen ter opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde (=Tael- en Dichtkundige Bijdragen) deel 1 (nr. 1-26; 1759-1760), deel 2 (nr. 27-50; 1761-1762)

Mengelwerk van uitgelezene en andere wis- en natuurkundige verhandelingen, door het genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles Te Boven deel 1 (1796), deel 2 (1816)

Middelburgsche courant (1758-1811) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar) en via de Krantenbank Zeeland.

Middelburgsche courant (1814-1929) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar) en via de Krantenbank Zeeland.

Moniteur d’Amsterdam = Moniteur van Amsterdam (1810) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Naakte waarheyt nr. 1-14 (18 maart 1737 – 17 juni 1737)

Natuur- en genees-kundige bibliotheek, deel 1 (1765), deel 2 (1766), deel 3(1767), deel 4 (1768), deel 5 (1769), deel 6 (1769), deel 7 (1770), deel 8 (1771), deel 9 (1772), deel 10 (1773)

Nederduitsche dicht-en tooneelkundige bibliotheek, behelzende vrijë en onpartijdige beöordeelingen van poëtische werken, deel 1 (1781)

Nederlandsche criticus (editie 1761), deel 1, deel 2

Nederlandsche jaerboeken, deel 1-1 (jan-juni 1747), deel 1-2 (juli-dec 1747), deel 2-1 (jan-juni 1748), deel 2-2 (juli-dec 1748), deel 3-1 (jan-juni 1749), deel 3-2 (juli-dec 1749), deel 4-1 (jan-juni 1750), deel 4-2 (juli-dec 1750), deel 5-1 (jan-juni 1751), deel 5-2, deel 6-1 (jan-juni 1752), deel 6-2 (juli-dec 1752), deel 7-1(jan-juni 1753), deel 7-2 (juli-dec 1753), deel 8-1 (jan-juni 1754), deel 8-2 (juli-dec 1754), deel 9-1 (jan-juni 1755), deel 9-2 (juli-dec 1755), deel 10-1, deel 10-2(juli-dec 1756), deel 11-1 (jan-juni 1757), deel 11-2 (juli-dec 1757), deel 12-1(jan-juni 1758), deel 13-1 (jan-juni 1759), deel 13-2, deel 14 (1760), deel 15-2(juli-dec 1761), deel 16-1 (jan-juni 1762), deel 16-2 (juli-dec 1762), deel 17-1(jan-juni 1763), deel 17-2 (juli-dec 1763), deel 18-2 (juli-dec 1764)

Nederlandsche staatscourant (1814-1985) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Neerlands heldendaaden ter zee (1781-1783) – deel 1 (over zeehelden en zeeslagen 1200-1653) en deel 2 (idem 1655-1781)

Nieuwe algemene konst- en letter-bode voor meer en mingeöeffenden, deel 1 (1794), deel 2 (1794), deel 3 (1795), deel 4 (1795), deel 5 (1796), deel 6(1796), deel 7 (1797), deel 8 (1797), deel 9 (1798), deel 10 (1798), deel 11(1799), deel 12 (1799)

Nieuwe bijdragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde deel 1 (1763), deel 2 (1766)

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, deel 1-1 (jan-juni 1766), deel 1-2 (juli-dec 1766), deel 2-1 (jan-juni 1767), deel 2-2 (juli-dec 1767), deel 3-1 (jan-juni 1768), deel 3-2 (juli-dec 1768), deel 4-1 (jan-juni 1769), deel 4-2 (juli-dec 1769), deel 5-1 (jan-juni 1770), deel 5-2 (juli-dec 1770), deel 6-1 (jan-juni 1771), deel 6-2 (juli-dec 1771), deel 7-1 (jan-juni 1772), deel 7-2 (juli-dec 1772), deel 8-1 (jan-juni 1773), deel 8-2 (juli-dec 1773), deel 9-1 (jan-juni 1774), deel 9-2 (juli-dec 1774), deel 10-1 (jan-juni 1775), deel 10-2 (juli-dec 1775), deel 11-1 (jan-juni 1776), deel 11-2 (juli-dec 1776), deel 12-1 (jan-juni 1777), deel 12-2 (juli-dec 1777), deel 13-1 (jan-juni 1778), deel 13-2 (juli-dec 1778), deel 14-1 (jan-juni 1779), deel 14-2 (juli-dec 1779), deel 15-1 (jan-juni 1780), deel 15-2 (juli-dec 1780), deel 16-1 (jan-maart 1781), deel 16-2 (mei-juni 1781), deel 16-3 (juli-sept 1781), deel 16-4 (okt-dec 1781), deel 17-1 (jan-juni 1782), deel 17-2 (juli-dec 1782), deel 18-1 (jan-maart 1783), deel 18-2, deel 18-3 (juli-sept 1783), deel 18-4 (okt-dec 1783), deel 19-1 (jan-mei 1784), deel 19-2 (juni-dec 1784), deel 20 (1785), deel 21-1 (jan-aug 1786), deel 21-2 (sept-dec 1786), deel 22-1 (jan-april 1787), deel 22-2 (mei-juni 1787), deel 22-3 (juli 1787), deel 22-4 (augustus 1787), deel 22-5 (sept 1787), deel 22-6 (okt 1787), deel 22-7 (nov 1787), deel 22-8 (dec 1787), deel 23-1 (jan-juni 1788), deel 23-2 (juli-dec 1788), deel 24-1 (jan-aug 1789), deel 24-2 (juli-dec 1789), deel 25-1 (jan-juni 1790), deel 25-2 (juli-dec 1790), deel 26-1 (jan-juni 1791), deel 26-2 (juli-dec 1792), deel 27-1 (jan-juni 1792), deel 27-2 (juli-dec 1792), deel 28-1 (jan-juni 1793), deel 28-2 (juli-dec 1793), deel 29-1 (jan-juni 1794), deel 29-2 (juli-dec 1794), deel 30-1 (jan 1795), deel 30-2 (feb 1795), 30-3, 30-4, deel 30-5 (juni 1795), deel 30-6 (juli 1795), 30-7 (aug-sept 1795), deel 30-8 (okt 1795), deel 30-9 (nov-dec 1795), deel 31-1(jan-feb 1796), deel 31-2 (maart-mei 1796), deel 31-3 (juni-dec 1796), deel 32-1(jan-juni 1797), deel 32-2 (juli-dec 1797), deel 33-1 (jan-juni 1798), deel 33-2(juli-dec 1798)

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken (van Martinus Stuart), nr. 1 (jan 1814), nr. 2 (feb 1814), nr. 3 (maart 1814), nr. 4 (april 1814), nr. 5 (mei 1814), nr. 6 (juni 1814)

Nieuwe verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam, deel 1-1 (1807), deel 1-2 (1807), deel 1-3 (1808), deel 2-1 (1811), deel 3-1 (1817), deel 3-2 (1817), deel 3-3 (1822)

Nieuwe verhandelingen van het Genootschap tot Verdediging van den Christelijken Godsdienst, tegen deszelfs hedendaagsche bestrijderen, deel 1 (over 1811), deel 2 (over 1812), deel 3 (over 1814) en latere jaren.

Onderzoeker, deel 1, deel 2, nr. 53-104 (30 oktober 1769-22 oktober 1770), deel 3, nr. 105-156 (29 oktober 1770-21 oktober 1771), deel 4, nr. 157-208 (28 oktober 1771- 19 oktober 1772)

Ongeveinsde christen deel 1 (1797), deel 2 (1798), deel 3 (1799), deel 4(1800), deel 5 (1801), deel 6 (1802), deel 7 (1803), deel 8 (1804)

Ontleeder der gebreeken deel 1 (okt 1723-okt 1724), deel 2 (okt 1724-okt 1725)

Onverwachte courier, nr. 22-114 (1796-1798)

Oog in ’t zeil, nr. 1- 50 (2 mei 1768-3 april 1769)

Opmerker deel 1 (nr. 1-52, 1772-1773), deel 2, deel 3 (nr. 105-156; 1774-1775), deel 4 (nr. 157-208; 1775-1776), deel 5 (nr. 209-260; 1776-1777), deel 6 (nr. 261-312; 1777-1778)

Oprechte Haarlemse courant (1796-1811) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Opregte Groninger courant (1748-1773) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Opregte Haarlemsche courant (1813-1900) – via KB, Historische kranten(volledig doorzoekbaar)

Overijsselsche courant (1814-1845) – via KB, Historische kranten (volledig doorzoekbaar)

Philanthrope of menschenvriend, deel 1, nr. 1-65 (6 oktober 1756-27 december 1757), deel 2, nr. 66-117 (4 januari – 27 december 1758), deel 3, nr. 118-168 (3 januari-26 december 1759), deel 4, nr. 170-222 (2 januari 1760-31 december 1760), deel 5, nr. 223-274 (7 januari 1761-30 december 1761), deel 6, nr. 275-326 (6 januari 1762-29 december 1762), met register over het geheel

Poëtische Snapper (1777-1778)

Poëtische Spectator, 1ste stukje en 2e stukje (1784)

Politicque donder, nrs. 1-11, nrs. 12, 13 (1798).

Politieke donderslag (1798), nrs. 1-10.

Politieke kruyer, deel 1, nr. 1-52 (1783), deel 2, nr. 53-104 (1784), deel 3, nr. 105-158 (1784)

Post van den Helicon, deel 1, nr. 1-25 en deel 2, nr. 26-40 (1788)

Post van den Neder-Rhijn, deel 1, nr. 1-51 (1781), deel 2, nr. 52-104 (1782), deel 3, nr. 105-156 (1783), deel 4, nr. 157-208 (1784), deel 5, nr. 209-260 (1785), deel 6, nr. 261-312 (1786), deel 7, nr. 313-364 (1786), deel 8, nr. 365-405 (1788) Grondig en volledig register over de ses eerste deelen van de POST van den Neder-Rhijn (1786) Bijlagen bij de Post van den Neder-Rhijn, nr. 1-6(1783), nr. 7-12 (1785), nr. 13-18 (1786), nr. 19-24 (1787)

Protocole Jakobs, Soone Johans, Soone Balthazars, Die de Vryheyt der Gaulen, ende de goede uytvoering hunner Wetten lief heeft nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11 (enkele pags ontbreken)

Rotterdamsche Hermes, behelzende een’ schat van zeer geestige en kortswylige aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche waerelt, nr. 1-59 (1720-1721)

Rotterdamse courant (1738-1811) en de Rotterdamsche courant (1813-1867) – via KB, Historische  kranten (volledig doorzoekbaar)

Schouwburg nieuws of merkwaardige berichten; wegens den inhoud der fraaiste en deftigste treur- bly- als kluchtspellen, die op den Amsterdamschen Schouwburg gespeeld worden, deel 1, juli 1762 t/m juni 1764 (1764), deel 2, augustus 1764 t/m mei 1765 (1765)

Snelziende Lynceus. Berispende, op een vrolyke wyze de gebreken dezer eeuw, deel 1, nr. 1-20 (22 juli 1748-18 mei 1750), deel 2

Spectatoriaale Schouwburg: behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa : met nieuw-geinventeerde konstplaaten versierd, deel 1 (1775), deel 2 (1775), deel 3 (1776), deel 4 (1777), deel 5 (1777), deel 6 (1778), deel 7(1778), deel 8 (1779), deel 9, deel 10 (1781), deel 11 (1782), deel 12 (1783), deel 13 (1784), deel 14, deel 15, deel 16, deel 17 (1788), deel 18, deel 19 (1790), deel 20, deel 21 (1791), deel 22 (1792), deel 23 (1793), deel 24 (1794), deel 25(1798), deel 27 (1800), deel 28 (1801)

Staatkundig dagblad van de Rhyn-monden (1814) – via KB, Historische  kranten (volledig doorzoekbaar)

Staatkundig dagblad van de Zuiderzee (1813) – via KB, Historische  kranten(volledig doorzoekbaar)

Staatkundige academie-verhandelingen over gewichtige onderwerpen ter opheldering der vaderlandsche historie en rechten, sedert weinige jaren te Leiden verdedigd, deel 1 (1792), deel 2 (1792)

Taal- dicht- en letterkundig kabinet; of verzameling van verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer dichtlievende landsgenooten deel 1 (1781), deel 2 (1782), deel 3 (1782), deel 4 (1783), deel 5 (1783), deel 6 (1784)

Taal- dicht- en letterkundig magazijn; of verzameling van verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer dichtlievende landgenooten deel 1 (1785), deel 2 (1787), deel 3 (1788), deel 4 (1790)

Taelkundige mengelingen. Uitgegeven onder de zinspreuk: Linguae Patriae Excolendi Amore nr. 1 (1781), nr. 2 (1782), nr. 3 (1783), nr. 4 en nr. 5 (1784), nr. 6 (1786)

Tyd-verdryf. Ondersoek op de Néder-duytsche spraek-konst, met de noodige lessen op de Néder-duytsche vers-maekerye, kort gesegd De schóle der schól-meesters ende oefen-perk der dichters, doorsaeyd met stukskes van allerhande slach soo ten voorbélde voor alsnog onbedrévene schryvers, als tot voedsel en vermaek des geests voor alle slach van menschen (1805-1806) deel 1 (nr. 1-21), deel 2 (nr. 22-41)

Tijdinghe uyt verscheyde quartieren (1629) – via KB, Historische  kranten(volledig doorzoekbaar)

Uitgezogte verhandelingen uit de Nieuwste Werken van de Societeiten der wetenschappen in Europa en van andere geleerde mannen deel 1 (1757), deel 2 (1757), deel 3 (1758), deel 4 (1759), deel 5 (1760), deel 6 (1761), deel 7(1762), deel 8 (1763), deel 9 (1764), deel 10 (1765)

Utrechtsche courant (1813-1840) – via KB, Historische  kranten (volledig doorzoekbaar)

Vaderlandsche Bossche courant (180X) – via KB, Historische  kranten (volledig doorzoekbaar)

Vaderlandsche letter-oefeningen, 1761-1, 1761-2, 1762-1, 1762-2, 1763-1, 1763-2, 1764-1, 1764-2, 1765-1, 1765-2, 1766-1, 1766-2, 1767-1, 1767-2, 1768-1, 1768-2, 1769-1, 1769-2, 1770-1, 1770-2, 1770-1, 1770-2, 1771-1, 1771-2, 1772-1, 1772-2, 1773-1, 1773-2, 1774-1, 1774-2, 1775-1, 1775-2, 1776-1, 1776-2, 1777-1, 1777-2, 1778-1, 1778-2, 1779-1, 1779-2, 1780-1, 1780-2, 1781-1, 1781-2, 1782-1, 1782-2, 1783-1, 1783-2, 1784-1, 1784-2, 1785-1, 1785-2, 1786-1, 1786-2, 1787-1, 1787-2, 1788-1, 1788-2, 1789-1, 1789-2, 1790-1, 1790-2, 1791-1, 1791-2, 1792-1, 1792-2, 1793-1, 1793-2, 1794-1, 1794-2, 1795-1, 1795-2, 1796-1, 1796-2, 1797-1, 1797-2, 1798-1, 1798-2, 1799-1, 1799-2, 1800-1, 1800-2

Verhandelingen, rakende de natuurlijke en geopenbaarde Godsdienst, uitgegeeven door Teyler’s Godgeleerd Genootschap, deel 1 (1781), deel 2(1782), deel 3 (1783), deel 4 (1784), deel 5 (1785), deel 6, deel 7 (1787), deel 8, deel 9 (1789), deel 10, deel 11 (1791), deel 12, deel 13 (1793), deel 14, deel 15(1795), deel 16, deel 17 (1797), deel 18 (1799), deel 19, deel 20 (1802), deel 21(1805), deel 22, deel 23 (1807)

Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandse Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem, deel 1, deel 2 (1755), deel 3 (1757), deel 4(1758), deel 5 (1760), deel 6 (1761), deel 7 (1763), deel 8 (1765), deel 9, deel 10, deel 11 (1769), deel 12 (1770), deel 13 (1771), deel 14 (1773), deel 15(1774), deel 16 (1775), deel 17 (1776), deel 18 (1777), deel 19-1 (1779), deel 19-2 (1780), deel 19-3 (1780), deel 20-1 (1781), deel 20-2 (1782), deel 21(1784), deel 22 (1786), deel 23 (1786), deel 24 (1787), deel 25 (1788), deel 26(1789), deel 27 (1789), deel 28 (1792), deel 29 (1793), deel 30 (1793), Beredeneerd register ofte hoofdzaaklyke inhoud der Verhandelingen (1793)

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappij tot bevordering van den landbouw, deel 1 (1778), deel 2-1 (1780), deel 2-2 (1781), deel 2-3 (1783), deel 3-1 (1784), deel 3-2 (1784), deel 3-3 (1786), deel 4 (1787), deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen deel 1, deel 2 (1771), deel 3 (1773), deel 4(1775), deel 5 (1776), deel 6, deel 7 (1780), deel 8 (1782), deel 9 (1782), deel 10(1784), deel 11 (1786), deel 12 (1786), deel 13 (1786), deel 14 (1790)

Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam deel 1 (1774), deel 2 (1775), deel 3 (1777), deel 4(1779), deel 5 (1781), deel 6 (1781), deel 7 (1783), deel 8 (1787), deel 9 (1790), deel 10 (1796), deel 11 (1798), deel 12 (1798)

Verhandelingen van het genootschap onder de zinspreuk Floreant liberales artes, deel 1, deel 2-1 (1777), deel 2-2 (1780)

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam, deel 1 (1791), deel 2, deel 3 (1794), deel 4 (1796), deel 5 (1799), deel 6 (1801), deel 7 (1802), deel 8 (1805)

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen deel 1 (1781), deel 2 (1784), deel 3 (1785), deel 4-1 (1786), deel 4-2 (1789), deel 5 (1789), deel 6 (1789), deel 7 (1793), deel 8 (1794)

Vervrolykende Momus, of koddige berisper nr. 1-41 (1726-1727)

Vlaemsche gazette 1798 (nr. 5 d.d. 17-1-1798 t/m nr. 65 d.d. 10-6-1798)

Vriend des volks (editie Middelburg), nr. 1-50 (1795-1796)

Vriesche courant (1806-1811) – via KB, Historische  kranten (volledig doorzoekbaar)

Wekelycks bericht voor de stad en provincie van Mechelen 1773, 1774, 1775, 1776

Wekelyks bericht voor de provincie van Mechelen 1796

Wekelyks boere nieuws-blad 1792

Wekelyks nieuws uyt Loven, deel 1 (mei-december 1773), deel 2, deel 3(januari-juni 1774), deel 4 (juli-december 1774), deel 5, deel 6 (juli-december 1775), deel 7 (januari-juni 1776), deel 8 (juli-december 1776), deel 9 (januari-juni 1777), deel 10 (juli-december 1777), deel 11 (januari-juni 1778), deel 12, deel 13(januari-juni 1779), deel 14 (juli-december 1779), deel 15 (januari-juni 1780), deel 16 (juli-december 1780), deel 17 (januari-juni 1781), deel 18 (juli-december 1781), deel 19 (januari-juni 1782), deel 20 (juli-december 1782), deel 21, deel 22(juli-december 1783), deel 23, deel 24, deel 25 (januari-juni 1785)

Wekelyks-nieuws uyt Loven, vermeerderd en verbeterd, deel 1 (juli-december 1785), deel 2 (januari-juni 1786), deel 3, deel 4 (januari-juni 1787), deel 5 (juli-december 1787), deel 6 (januari-juni 1788), deel 7 (juli-december 1788)

Wiskundig mengelwerk in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen met derzelver ontbindingen, door het genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles Te Boven deel 1 (1798), deel 2 (1802)

Wiskundige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen, door het genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een Onvermoeide Arbeid Komt Alles Te Boven deel 1 (1793), deel 2 (1795)

Zeedemeester der kerkelyken, onderzoekende, op een vryen trant, waarom onder zoo veele Leeraaren in de Nederlandsche kerke, hedendaagsch zoo weinig de waare godsdienstigheid bloeiende bevonden, veel min eene algemeene kerkevreede bevorderd wordt deel 1, deel 2(1752)

Zierikzeesche courant 6 maart 1797 t/m mei 1805, juni tot en met oktober 1805, 1809, december van 1813, 1814-1888 (volledig doorzoekbaar)