Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen (1808-1811)
 3. Aenvang en Vervolg van de ontdekte Saemenzwering gesmeed door den Verraeder Robespierre (1794)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 5. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 6. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 7. Akademie der Geleerden (1764-1767)
 8. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 9. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 10. Algemeene Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken (1785-1787)
 11. Algemeene Nacourant (1796)
 12. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 13. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 14. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 15. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 16. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 17. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 18. Antwerpsche Gazette (1799-1810) – Steven Van Impe
 19. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 20. Astrologisch Testament (1779)
 21. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 22. Bataafsche Courant (1796-1797) – Myriam Everard
 23. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 24. Bataafsche Praatvaar (1795)
 25. Bataafsche Vrouwe Courant (1796) – Myriam Everard
 26. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 27. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 28. Boekzael der Geleerde Wereldt (1716-1732)
 29. Boekzaal van Europe (1692-1702) – Jan de Vet
 30. Borger (1778-1780)
 31. Brabandsche Gazette (1782-1794) – Rietje van Vliet
 32. Bredasche Courant (1792-1941) – Camiel Hamans
 33. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 34. Brusselschen Courier (1798)
 35. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764)
 36. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 37. Burgervriend (1785)
 38. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 39. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 40. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 41. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 42. Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 43. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 44. Courant van de Nationaale Vergadering (1796)
 45. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 46. Courier van Bataafsch Braband (1795) – Erik Jacobs
 47. Courier van Europa (1760-1802) – Peet Theeuwen
 48. Courier van Europa (1783-1785) – Peet Theeuwen
 49. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 50. Dagelijks Nieuws van Vader Roeland (1792-1793)
 51. Dagelykschen Courier van het Departement van de Schelde (1795-1796)
 52. Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1796-1798)
 53. Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten Des Volks van Friesland (1795)
 54. Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormalig Gewest Friesland (1798-1799)
 55. Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798)
 56. Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks (1798-1800)
 57. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 58. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 59. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 60. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 61. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 62. Delfsche Courant (1788-1793)
 63. Demokraet (1795)
 64. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 65. Dieuwertje en Grietje (1781-1887)
 66. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 67. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 68. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 69. Echo des Weerelds (1725-1727)
 70. Elegantia (1807-1814) –
 71. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 72. Européis Magazijn (1754-1756)
 73. Europische Staats-Secretaris (1741-1781) – Joop Koopmans
 74. Euterpe (1801-1811) – Rob van de Schoor
 75. Examinator of de Hollandsche Zeedenmeester (1730-1731)
 76. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 77. Faam, of Luchtbodin (1789)
 78. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 79. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 80. Friesche Vaderlander (1795)
 81. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 82. Gazette d’Amsterdam (1811)
 83. Gazette d’Utrecht (1811)
 84. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 85. Gazette der Twee Néthen (1799)
 86. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 87. Gazette van Gend (1792-1814)
 88. Gazette van Gend (1795)
 89. Gazette van Gent (1723-1914)
 90. Gedenkschriften van Martinus Scriblerus (1791-1792) – Peet Theeuwen
 91. Geest der Handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland (1796)
 92. Generaliteits-Courant (1795)
 93. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 94. Godsdienstvriend (1788-1795)
 95. Graafsche Courant (1795-1798)
 96. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 97. Groninger Nouvellist (1745-1749)
 98. Groninger Patriot (1757)
 99. Gryzaard (1768-1769)
 100. Haagsche Courant (1795-1811)
 101. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 102. Haarlemse Courant (1795-1796)
 103. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 104. Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus (1776-1792)
 105. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 106. Heer Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 107. Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot Redding van Drenkelingen (1768-1822)
 108. Hof Courant (1787-1795)
 109. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 110. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 111. Hollandschen Weeklykschen Nieuwsvertelder (1781-1787)
 112. Ismaël (1788) – Pieter van Wissing
 113. Jaarboeken der Genees- Heel- en Natuurkunde (1812-1818) – Rietje van Vliet
 114. Jagt-praatje ofte Discours gehouden tusschen een Groeniger, Amsterdammer, en Harlinger (1738)
 115. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 116. Jan van Gyzens Harlequin, met de Rarekiek (1714-1717)
 117. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 118. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 119. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 120. Klap-bank der Heeren, ofte het Vermaek in het Caffé-huys (1780)
 121. Klap-bank der Juffers, ofte het Vermaek aen de Thé-tafels (1780)
 122. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 123. Leer- en Oefenschool voor de Jeugd (1810-1813)
 124. Leerzame Praat-Al (1790-1793)
 125. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) – Marcel Broersma
 126. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 127. Maandags Schuit-Praatje (1719)
 128. Maandelijksche Berichten uit de andere Waerelt (1721-1771)
 129. Maandelyksche ’t Zamenspraaken, tussen de Dooden en de Leevenden (1726)
 130. Maandelykse Postiljon (1717)
 131. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 132. Mengelingen [Moens en Bosch] (1793)
 133. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 134. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 135. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 136. Naamlijst van Nederduitsche Boeken (1790-1854) – Anton Bossers
 137. Naleezing van den Artz, of Geneesheer (1773-1775)
 138. Nassausche en Pruissische Couriers in Compagnie (1785-1788) – Pieter van Wissing
 139. Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 140. Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand (1797-1798) – Myriam Everard
 141. Nationaale Courant (1795-1796) – Myriam Everard
 142. Nationaale Na-Courant (1795) – Myriam Everard
 143. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 144. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 145. Nederlandsche Overweeger (1772) – Ton Jongenelen
 146. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 147. Nederlandschen Mercuer (1795)
 148. Neerlandsch Echo (1770-1771) – Ton Jongenelen
 149. Nieuw Geschenk voor de Jeugd (1791-1801)
 150. Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (1797-1799) – Myriam Everard
 151. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 152. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 153. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 154. Nieuwe Hollandszen Logenagtige Post-Courant (ca. 1735)
 155. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 156. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 157. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 158. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 159. Nieuwe Post van den Neder-Rhyn (1795-1799) – Peet Theeuwen
 160. Nieuwe Spectator met de Bril (1795)
 161. Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, van Wetenschap, Kunst en Smaak (1797)
 162. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 163. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 164. Nouveau Lanterne Magique (1783)
 165. Nouveaux Lanterne Magique (1782)
 166. Nouvelle Lanterne Magique (1797)
 167. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 168. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 169. Onmondige (1782)
 170. Onpartydigen Europeaen of Inlandsch en Buytenlandsch Nieuws door Morgenweck en Compagnie (1797)
 171. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 172. Ontleeder der Gebreeken (1724-1726)
 173. Oprechte Bataafsche Courant (1797-1798) – Myriam Everard
 174. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 175. Oprechte Nationaale Courant (1797) – Myriam Everard
 176. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 177. Outhoornse Post-Courant (1749)
 178. Overijsselsch Weekblad (1790-1804?)
 179. Overijsselsche Courant (1790-1795)
 180. Pedagoog (1766)
 181. Philarche of Vorstenvriend (1785) – Pieter van Wissing
 182. Physische Kindervriend (1806-1809)
 183. Poëtische Spectator (1784-1785)
 184. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 185. Politieke Nalezer (1784-1785)
 186. Politieke Praatvaar (1784-1785)
 187. Politieke Praatmoer (1784-1785)
 188. Politieke Snapster (1785-1793)
 189. Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783)
 190. Postbode van Staat (1785) – Pieter van Wissing
 191. Proeve van den Smaak en Prosaischen Schryftrant van Asmus (1798-1799)
 192. Protocole Jacobs (1798-1800)
 193. Rapsodisten (1784-1785) – Jacques Baartmans
 194. Redenkundige Vrijdenker (1784)
 195. Registraal en Alphabetisch Dagblad (1801)
 196. Regtsgeleerd Mengelwerk (1811)
 197. Regtsgeleerde, in Spectatoriale Vertogen (1767-1772)
 198. Reinier Vryaart’s Openhartige Brieven (1781-1784)
 199. Reizende Haagsche Advocaat (1774) – Ton Jongenelen
 200. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 201. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 202. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 203. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 204. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 205. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 206. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 207. Ryswykze Vrouwendaagze Courant (1774)
 208. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t Algemeen, tot Nut en Vermaak (1792)
 209. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810)
 210. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803)
 211. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 212. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795)
 213. Staatsman (1778-1782)
 214. Ster (1806) – Inger Leemans
 215. Stichtsche Courant (1795-1796)
 216. Syssepanne (1795-1798) – Geert Van den Bossche
 217. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 218. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 219. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 220. Themis (1804) – Pieter van Wissing
 221. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) – Jan de Vet
 222. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) – Jan de Vet
 223. Utrechtse Burger-Vriend (1785) – Peet Theeuwen
 224. Utrechtse Courant (1743-1795)
 225. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 226. Vaderlandsch Magazyn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1800-1812)
 227. Vaderlandsche Bibliotheek (1789-1811)
 228. Vaderlandsche Byzonderheden (1787) – Rick Honings
 229. Vaderlandsche Gazette van Gend (1794)
 230. Vaderlandsche Praat-Al (1792)
 231. Verhandelingen van het Genootschap Occîdit, Qui Non Servat(1798-1800) – Steven Van Impe
 232. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 233. Verzaamelaar (1785) – Pieter van Wissing
 234. Vlaemsche Gazette (1798)
 235. Vlaemsche Spie (1800)
 236. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 237. Vriend der Oprechte Vaderlandsche Jeugd (1789-1790)
 238. Vrolyke Tuchtheer (1729-1730)
 239. Vrije Godsdienstvriend (1796)
 240. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 241. Waarheid-delver (1801) – Pieter van Wissing
 242. Waerachtige Gendsche Spie (1791)
 243. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 244. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 245. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 246. Weekblad voor Neerlands Jongelingschap (1783-1786) – Pieter van Wissing
 247. Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen (1778-1796)
 248. Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1777)
 249. Wekelyks Bericht voor het Canton van Mechelen (1797-1798)
 250. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789)
 251. Wekelyksche Gendsche Spie (1791)
 252. Wiskunstig Mengelwerk (1795-1802)
 253. Wochentliche Berichten (1781-?)
 254. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 255. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena
 256. Zinrijk en Schertsend Woordenboek (1759-1761)
 257. Zwolsche Courant (1795-1813)