Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Aesopus in Europa (1701)
 3. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 5. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 6. Algemeene Nacourant (1796)
 7. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 8. Amsteldamsche Mercurius (1741) – Anna de Haas
 9. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 10. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 11. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 12. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 13. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 14. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 15. Boerencourant of het Weeklijksche Correspondentie-Blad voor het platteland (1795) – Jac Fuchs
 16. Bredasche Courant (1792-1941) – Rietje van Vliet
 17. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 18. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 19. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 20. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 21. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 22. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 23. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 24. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 25. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 26. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 27. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 28. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 29. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 30. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 31. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 32. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 33. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 34. Friesche Vaderlander (1795)
 35. Gazette d’Amsterdam (1811)
 36. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 37. Gazette der Twee Néthen (1799)
 38. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 39. Gazette van Gend (1792-1814)
 40. Gazette van Gent (1723-1914)
 41. Generaliteits-Courant (1795)
 42. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 43. Graafsche Courant (1795-1798)
 44. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 45. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 46. Groninger Patriot (1757)
 47. Haagsche Courant (1795-1811)
 48. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 49. Haarlemse Courant (1795-1796)
 50. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 51. Hof Courant (1787-1795)
 52. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 53. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 54. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 55. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 56. Mengelschrift of Magazyn van allerhande zedelyke, geestige, schertzende, dichtkundige, vermakelyke en aangename tafreelen (1782-1795)
 57. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 58. Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen (1812-1817)
 59. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 60. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 61. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 62. Nieuwe courante uyt Italien, Duytslandt ende Nederlant (1623)
 63. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 64. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 65. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 66. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 67. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 68. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 69. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 70. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 71. Oprechte Heerenveensche Courant (1773-1774?) – Rietje van Vliet
 72. Politique Hollandais (1781-1784) – Rietje van Vliet
 73. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 74. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 75. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 76. Reyzende Nouvellist (1748)
 77. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 78. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 79. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 80. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 81. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 82. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810) – Rietje van Vliet
 83. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 84. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 85. Toilet-geschenk van vernuft en kunst (1811-1814)
 86. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 87. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) –
 88. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 89. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 90. Vlaemsche Gazette (1798)
 91. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 92. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet
 93. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena