Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 3. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 5. Akademie der Geleerden (1764-1767) – Rietje van Vliet
 6. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 7. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 8. Algemeene Nacourant (1796)
 9. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 10. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 11. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 12. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 13. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 14. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 15. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 16. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 17. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 18. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 19. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 20. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 21. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 22. Borger (1778-1780)
 23. Bredasche Courant (1792-1941) – Rietje van Vliet
 24. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 25. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764)
 26. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 27. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 28. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 29. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 30. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 31. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 32. Courier van Europa (1760-1802)
 33. Courier van Europa (1783-1785)
 34. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 35. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 36. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 37. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 38. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 39. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 40. Delfsche Courant (1788-1793)
 41. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 42. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 43. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 44. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 45. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 46. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 47. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 48. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 49. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 50. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 51. Friesche Vaderlander (1795)
 52. Gazette d’Amsterdam (1811)
 53. Gazette d’Utrecht (1811)
 54. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 55. Gazette der Twee Néthen (1799)
 56. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 57. Gazette van Gend (1792-1814)
 58. Gazette van Gent (1723-1914)
 59. Generaliteits-Courant (1795)
 60. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 61. Godsdienstvriend (1788-1795)
 62. Graafsche Courant (1795-1798)
 63. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 64. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 65. Groninger Patriot (1757)
 66. Haagsche Courant (1795-1811)
 67. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 68. Haarlemse Courant (1795-1796)
 69. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 70. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 71. Hof Courant (1787-1795)
 72. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 73. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 74. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 75. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 76. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 77. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 78. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 79. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 80. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 81. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 82. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 83. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 84. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 85. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 86. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 87. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 88. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 89. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 90. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 91. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 92. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 93. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 94. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 95. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 96. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 97. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 98. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 99. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 100. Oprechte Heerenveensche Courant (1773-1774?) – Rietje van Vliet
 101. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 102. Poëtische Spectator (1784-1785)
 103. Politique Hollandais (1781-1784) – Rietje van Vliet
 104. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 105. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 106. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 107. Reyzende Nouvellist (1748)
 108. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 109. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 110. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 111. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 112. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 113. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810) – Rietje van Vliet
 114. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 115. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 116. Ster (1806) – Inger Leemans
 117. Stichtsche Courant (1795-1796)
 118. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 119. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 120. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 121. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 122. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) –
 123. Utrechtse Courant (1743-1795)
 124. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 125. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 126. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 127. Vlaemsche Gazette (1798)
 128. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 129. Vrije Godsdienstvriend (1796) – Rietje van Vliet
 130. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 131. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 132. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 133. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 134. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet
 135. Wochentliche Berichten (1781-?)
 136. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 137. Zedekundige Brieven over het Geluk (1769-1772) – Rietje van Vliet
 138. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena