Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen (1808-1811)
 3. Aenvang en Vervolg van de ontdekte Saemenzwering gesmeed door den Verraeder Robespierre (1794)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 5. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 6. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 7. Akademie der Geleerden (1764-1767)
 8. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 9. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 10. Algemeene Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken (1785-1787)
 11. Algemeene Nacourant (1796)
 12. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 13. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 14. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 15. Amsterdamsche Mercurius (1807)
 16. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 17. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 18. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 19. Antwerpsche Gazette (1799-1810) – Steven Van Impe
 20. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 21. Astrologisch Testament (1779)
 22. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 23. Bataafsch Musaeum (1771)
 24. Bataafsche Courant (1796-1797) – Myriam Everard
 25. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 26. Bataafsche Praatvaar (1795)
 27. Bataafsche Vrouwe Courant (1796) – Myriam Everard
 28. Bataviasche Koloniale Courant (1810-1811)
 29. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 30. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 31. Boekzael der Geleerde Wereldt (1716-1732)
 32. Boekzaal van Europe (1692-1702) – Jan de Vet
 33. Borger (1778-1780)
 34. Brabandsche Gazette (1782-1794) – Rietje van Vliet
 35. Bredasche Courant (1792-1941) – Camiel Hamans
 36. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 37. Brusselschen Courier (1798)
 38. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 39. Burgervriend (1785)
 40. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 41. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 42. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 43. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 44. Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 45. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 46. Courant van de Nationaale Vergadering (1796)
 47. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 48. Courier van Bataafsch Braband (1795) – Erik Jacobs
 49. Courier van Europa (1760-1802) – Peet Theeuwen
 50. Courier van Europa (1783-1785) – Peet Theeuwen
 51. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 52. Dagelijks Nieuws van Vader Roeland (1792-1793)
 53. Dagelykschen Courier van het Departement van de Schelde (1795-1796)
 54. Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1796-1798)
 55. Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten Des Volks van Friesland (1795)
 56. Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormalig Gewest Friesland (1798-1799)
 57. Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798)
 58. Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks (1798-1800)
 59. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 60. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 61. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 62. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 63. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 64. Delfsche Courant (1788-1793)
 65. Demokraet (1795)
 66. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 67. Dieuwertje en Grietje (1781-1887)
 68. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 69. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 70. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 71. Echo des Weerelds (1725-1727)
 72. Elegantia (1807-1814) –
 73. Européis Magazijn (1754-1756)
 74. Europische Staats-Secretaris (1741-1749) – Joop Koopmans
 75. Euterpe (1801-1811) – Rob van de Schoor
 76. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 77. Faam, of Luchtbodin (1789)
 78. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 79. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 80. Friesche Vaderlander (1795)
 81. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 82. Gazette d’Amsterdam (1811)
 83. Gazette d’Utrecht (1811)
 84. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 85. Gazette der Twee Néthen (1799)
 86. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 87. Gazette van Gend (1792-1814)
 88. Gazette van Gend (1795)
 89. Gazette van Gent (1723-1914)
 90. Gedenkschriften van Martinus Scriblerus (1791-1792) – Peet Theeuwen
 91. Geest der Handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland (1796)
 92. Geldersche Kerk en Akademie Boekzaal (±1760)
 93. Genees- Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken (1778-1782)
 94. Generaliteits-Courant (1795)
 95. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 96. Godsdienstvriend (1788-1795)
 97. Graafsche Courant (1795-1798)
 98. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 99. Groninger Nouvellist (1745-1749)
 100. Groninger Patriot (1757)
 101. Gryzaard (1768-1769)
 102. Haagsche Courant (1795-1811)
 103. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 104. Haarlemse Courant (1795-1796)
 105. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 106. Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus (1776-1792)
 107. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 108. Heer Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 109. Hernieuwde Samenspraak tusschen Louw en Krelis (1795)
 110. Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot Redding van Drenkelingen (1768-1822)
 111. Historisch Dagblad van Zeeland (1795)
 112. Hof Courant (1787-1795)
 113. Hollands Magazyn (1750-1761)
 114. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 115. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 116. Hollandschen Weeklykschen Nieuwsvertelder (1781-1787)
 117. Ismaël (1788) – Pieter van Wissing
 118. Jaarboeken der Genees- Heel- en Natuurkunde (1812-1818) – Rietje van Vliet
 119. Jagt-praatje ofte Discours gehouden tusschen een Groeniger, Amsterdammer, en Harlinger (1738)
 120. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 121. Jan van Gyzens Harlequin, met de Rarekiek (1714-1717)
 122. Jonge Zot (1795)
 123. Journael der Constitutie en van de Getrouwe Minnaers (1791)
 124. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 125. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 126. Kabinet van Mode en Smaak (1791)
 127. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 128. Klap-bank der Heeren, ofte het Vermaek in het Caffé-huys (1780)
 129. Klap-bank der Juffers, ofte het Vermaek aen de Thé-tafels (1780)
 130. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 131. Leer- en Oefenschool voor de Jeugd (1810-1813)
 132. Leerzame Praat-Al (1790-1793)
 133. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) – Marcel Broersma
 134. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 135. Maandags Schuit-Praatje (1719)
 136. Maandelijksche Berichten uit de andere Waerelt (1721-1771)
 137. Maandelyksche ’t Zamenspraaken, tussen de Dooden en de Leevenden (1726)
 138. Maandelykse Postiljon (1717)
 139. Magazijn der Modes en Vertellingen (1791)
 140. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 141. Mengelingen [Moens en Bosch] (1793)
 142. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 143. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 144. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 145. Naamlijst van Nederduitsche Boeken (1790-1854) – Anton Bossers
 146. Nagtstudie van Justus Bickerstaff (ca. 1748)
 147. Naleezing van den Artz, of Geneesheer (1773-1775)
 148. Nassausche en Pruissische Couriers in Compagnie (1785-1788) – Pieter van Wissing
 149. Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 150. Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand (1797-1798) – Myriam Everard
 151. Nationaale Courant (1795-1796) – Myriam Everard
 152. Nationaale Na-Courant (1795) – Myriam Everard
 153. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 154. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 155. Nederlandsche Overweeger (1772) – Ton Jongenelen
 156. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 157. Nederlandschen Mercuer (1795)
 158. Neerlandsch Echo (1770-1771) – Ton Jongenelen
 159. Nieuw Geschenk voor de Jeugd (1791-1801)
 160. Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (1797-1799) – Myriam Everard
 161. Nieuwe Genees- Natuur- en Huishoud-kundige Jaarboeken (1782-1784)
 162. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 163. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 164. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 165. Nieuwe Hollandszen Logenagtige Post-Courant (ca. 1735)
 166. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 167. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 168. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 169. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 170. Nieuwe Post van den Neder-Rhyn (1795-1799) – Peet Theeuwen
 171. Nieuwe Spectator met de Bril (1795)
 172. Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, van Wetenschap, Kunst en Smaak (1797)
 173. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 174. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 175. Nouveau Lanterne Magique (1783)
 176. Nouveaux Lanterne Magique (1782)
 177. Nouvelle Lanterne Magique (1797)
 178. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 179. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 180. Onpartydigen Europeaen of Inlandsch en Buytenlandsch Nieuws door Morgenweck en Compagnie (1797)
 181. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 182. Ontleeder der Gebreeken (1724-1726)
 183. Oprechte Bataafsche Courant (1797-1798) – Myriam Everard
 184. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 185. Oprechte Nationaale Courant (1797) – Myriam Everard
 186. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 187. Outhoornse Post-Courant (1749)
 188. Overijsselsch Weekblad (1790-1804?)
 189. Overijsselsche Courant (1790-1795)
 190. Pedagoog (1766)
 191. Philarche of Vorstenvriend (1785) – Pieter van Wissing
 192. Physische Kindervriend (1806-1809)
 193. Poëtische Spectator (1784-1785)
 194. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 195. Politieke Nalezer (1784-1785)
 196. Politieke Praatvaar (1784-1785)
 197. Politieke Praatmoer (1784-1785)
 198. Politieke Snapster (1785-1793)
 199. Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783)
 200. Postbode van Staat (1785) – Pieter van Wissing
 201. Pri ‘Eẓ Ḥayim (1691-1808)
 202. Proeve van den Smaak en Prosaischen Schryftrant van Asmus (1798-1799)
 203. Proeve van een Recensent voor de Negentiende Eeuw (1801) – Viktoria Franke
 204. Protocole Jacobs (1798-1800)
 205. Rapsodisten (1784-1785) – Jacques Baartmans
 206. Redenkundige Vrijdenker (1784)
 207. Registraal en Alphabetisch Dagblad (1801)
 208. Regtsgeleerd Mengelwerk (1811)
 209. Regtsgeleerde, in Spectatoriale Vertogen (1767-1772)
 210. Reinier Vryaart’s Openhartige Brieven (1781-1784)
 211. Reizende Haagsche Advocaat (1774) – Ton Jongenelen
 212. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 213. Republikeinsche Courant (1797)
 214. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 215. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 216. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 217. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 218. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 219. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 220. Ryswykze Vrouwendaagze Courant (1774)
 221. Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft (1794)
 222. Schatkamer der Geleerden (1761-1764)
 223. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810)
 224. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t Algemeen, tot Nut en Vermaak (1792)
 225. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803)
 226. Spiegel der Natie (1814) – Rob van de Schoor
 227. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 228. Staatkundige Saamenspraak tusschen een Burger en een Boer (1796?)
 229. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795)
 230. Staatsman (1778-1782)
 231. Ster (1806) – Inger Leemans
 232. Stichtsche Courant (1795-1796)
 233. Surinaamsche Bibliotheek (1793)
 234. Surinaamsche Courant (1790-1795)
 235. Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstydingen (1795?-1833)
 236. Surinaamsche Nieuwsvertelder (1785-1793)
 237. Syssepanne (1795-1798) – Geert Van den Bossche
 238. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 239. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 240. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 241. Themis (1804) – Pieter van Wissing
 242. Toverlantaarn! ô Zoo mooi! Fraai curieus (1799-1800)
 243. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) – Jan de Vet
 244. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) – Jan de Vet
 245. Tydkorting of Magazyn der Heeren (1766-1768)
 246. Utrechtse Kerk en Academie Boekzaal van Europa (±1760)
 247. Utrechtse Burger-Vriend (1785) – Peet Theeuwen
 248. Utrechtse Courant (1743-1795)
 249. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 250. Utrechtsche Provinciale Staatscourier (1786-1787)
 251. Vaderlandsch Magazyn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1800-1812)
 252. Vaderlandsche Bibliotheek (1789-1811)
 253. Vaderlandsche Byzonderheden (1787) – Rick Honings
 254. Vaderlandsche Gazette van Gend (1794)
 255. Vaderlandsche Praat-Al (1792)
 256. Vaderlandsche Samenspraak tusschen Jaap en Teunis (1786-1788)
 257. Vaderlandsche Samenspraak tusschen Teuntje en Pleuntje (1786)
 258. Vendu-Nieuws (1776-1809)
 259. Verhandelingen van het Genootschap Occîdit, Qui Non Servat(1798-1800) – Steven Van Impe
 260. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 261. Verzaamelaar (1785) – Pieter van Wissing
 262. Vlaemsche Gazette (1798)
 263. Vlaemsche Spie (1800)
 264. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 265. Vriend der Oprechte Vaderlandsche Jeugd (1789-1790)
 266. Vrolyke Tuchtheer (1729-1730)
 267. Vrije Godsdienstvriend (1796)
 268. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 269. Waarheid-delver (1801) – Pieter van Wissing
 270. Waerachtige Gendsche Spie (1791)
 271. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 272. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 273. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 274. Weekblad voor Neerlands Jongelingschap (1783-1786) – Pieter van Wissing
 275. Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant (1774-1777?)
 276. Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen (1778-1796)
 277. Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1777)
 278. Wekelyks Bericht voor het Canton van Mechelen (1797-1798)
 279. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789)
 280. Wekelyksche Gendsche Spie (1791)
 281. Wiskunstig Mengelwerk (1795-1802)
 282. Wochentliche Berichten (1781-?)
 283. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 284. Zamenspraak tusschen een Bataaf en een Boer (ca. 1795)
 285. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena
 286. Zinrijk en Schertsend Woordenboek (1759-1761)
 287. Zot (1794)
 288. Zwolsche Courant (1795-1813)