Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Advertentie-Blad van Breda (1814)
 2. Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen (1808-1811)
 3. Aenvang en Vervolg van de ontdekte Saemenzwering gesmeed door den Verraeder Robespierre (1794)
 4. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 5. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Utrecht (1811-1803)
 6. Affiches, Annonces et Avis Divers de Breda (1812-1813)
 7. Akademie der Geleerden (1764-1767)
 8. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 9. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 10. Algemeene Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken (1785-1787)
 11. Algemeene Nacourant (1796)
 12. Algemeene Schuimspaan (1800-1802) – Dirk Alkemade
 13. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 14. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 15. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 16. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 17. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 18. Antwerpsche Gazette (1799-1810) – Steven Van Impe
 19. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 20. Astrologisch Testament (1779)
 21. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 22. Bataafsche Courant (1796-1797) – Myriam Everard
 23. Bataafsche Leeuwarder Courant (1798-1806)
 24. Bataafsche Praatvaar (1795)
 25. Bataafsche Vrouwe Courant (1796) – Myriam Everard
 26. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 27. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 28. Boekzael der Geleerde Wereldt (1716-1732)
 29. Boekzaal van Europe (1692-1702) – Jan de Vet
 30. Borger (1778-1780)
 31. Brabandsche Gazette (1782-1794) – Rietje van Vliet
 32. Bredasche Courant (1792-1941) – Camiel Hamans
 33. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 34. Brusselschen Courier (1798)
 35. Bundel van Godgeleerde, Oudheid, Geschied, en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764)
 36. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 37. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 38. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 39. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 40. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 41. Constitutioneele Oprechte Nationaale Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 42. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 43. Courant van de Nationaale Vergadering (1796)
 44. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 45. Courier van Bataafsch Braband (1795) – Erik Jacobs
 46. Courier van Europa (1760-1802) – Peet Theeuwen
 47. Courier van Europa (1783-1785) – Peet Theeuwen
 48. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 49. Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland (1796-1798)
 50. Dagverhaal der Handelingen van de Provisioneele Representanten Des Volks van Friesland (1795)
 51. Dagverhaal der Handelingen van het Intermediair Administratif Bestuur van het Voormalig Gewest Friesland (1798-1799)
 52. Dagverhaal der Handelingen van het Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1798)
 53. Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks (1798-1800)
 54. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 55. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 56. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 57. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 58. Delfsche Courant (1721-ca. 1733)
 59. Delfsche Courant (1788-1793)
 60. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 61. Dieuwertje en Grietje (1781-1887)
 62. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 63. Diskoerse foen di Alte Kehille (1797-1798)
 64. Diskoerse foen di Naye Kehille (1797-1798)
 65. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 66. Europische Staats-Secretaris (1741-1781) – Joop Koopmans
 67. Euterpe (1801-1811) – Rob van de Schoor
 68. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 69. Faam, of Luchtbodin (1789)
 70. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 71. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 72. Friesche Vaderlander (1795)
 73. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 74. Gazette d’Amsterdam (1811)
 75. Gazette d’Utrecht (1811)
 76. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 77. Gazette der Twee Néthen (1799)
 78. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 79. Gazette van Gend (1792-1814)
 80. Gazette van Gent (1723-1914)
 81. Gedenkschriften van Martinus Scriblerus (1791-1792) – Peet Theeuwen
 82. Geest der Handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland (1796)
 83. Generaliteits-Courant (1795)
 84. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 85. Godsdienstvriend (1788-1795)
 86. Graafsche Courant (1795-1798)
 87. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 88. Groninger Nouvellist (1745-1749)
 89. Groninger Patriot (1757)
 90. Haagsche Courant (1795-1811)
 91. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 92. Haarlemse Courant (1795-1796)
 93. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 94. Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis Civibus (1776-1792)
 95. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 96. Heer Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 97. Historie en Gedenkschriften van de Maatschappy, tot Redding van Drenkelingen (1768-1822)
 98. Hof Courant (1787-1795)
 99. Hollandsche Historische Courant (1733-1788)
 100. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 101. Ismaël (1788) – Pieter van Wissing
 102. Jaarboeken der Genees- Heel- en Natuurkunde (1812-1818) – Rietje van Vliet
 103. Jagt-praatje ofte Discours gehouden tusschen een Groeniger, Amsterdammer, en Harlinger (1738)
 104. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 105. Jan van Gyzens Harlequin, met de Rarekiek (1714-1717)
 106. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 107. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 108. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 109. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 110. Leer- en Oefenschool voor de Jeugd (1810-1813)
 111. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) – Marcel Broersma
 112. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 113. Maandelykse Postiljon (1717)
 114. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 115. Mengelingen [Moens en Bosch] (1793)
 116. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 117. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 118. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 119. Naamlijst van Nederduitsche Boeken (1790-1854) – Anton Bossers
 120. Naleezing van den Artz, of Geneesheer (1773-1775)
 121. Nationaale Bataafsche Courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 122. Nationaale Bataafsche Donderdagsche Courant. Toegewijd aan Waarheid en Gezond Verstand (1797-1798) – Myriam Everard
 123. Nationaale Courant (1795-1796) – Myriam Everard
 124. Nationaale Na-Courant (1795) – Myriam Everard
 125. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 126. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 127. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 128. Nederlandsche Overweeger (1772) – Ton Jongenelen
 129. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 130. Nederlandschen Mercuer (1795)
 131. Neerlandsch Echo (1770-1771) – Ton Jongenelen
 132. Nieuw Geschenk voor de Jeugd (1791-1801)
 133. Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (1797-1799) – Myriam Everard
 134. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 135. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 136. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 137. Nieuwe Hollandszen Logenagtige Post-Courant (ca. 1735)
 138. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 139. Nieuwe Kees en Louwrens, in Samenspraken (1795)
 140. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 141. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 142. Nieuwe Post van den Neder-Rhyn (1795-1799) – Peet Theeuwen
 143. Nieuwe Spectator met de Bril (1795)
 144. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 145. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 146. Nouveau Lanterne Magique (1783)
 147. Nouveaux Lanterne Magique (1782)
 148. Nouvelle Lanterne Magique (1797)
 149. Nymeegsche Courant (1801-1837)
 150. Ommelander courant (1811) – Rietje van Vliet
 151. Onmondige (1782)
 152. Onpartydigen Europeaen of Inlandsch en Buytenlandsch Nieuws door Morgenweck en Compagnie (1797)
 153. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 154. Oprechte Bataafsche Courant (1797-1798) – Myriam Everard
 155. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 156. Oprechte Nationaale Courant (1797) – Myriam Everard
 157. Oprechte Onvervalschte Laplandsche Courant (1763) – Ton Jongenelen
 158. Outhoornse Post-Courant (1749)
 159. Overijsselsch Weekblad (1790-1804?)
 160. Overijsselsche Courant (1790-1795)
 161. Philarche of Vorstenvriend (1785) – Pieter van Wissing
 162. Poëtische Spectator (1784-1785)
 163. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 164. Politieke Nalezer (1784-1785)
 165. Politieke Praatvaar (1784-1785)
 166. Politieke Praatmoer (1784-1785)
 167. Politieke Snapster (1785-1793)
 168. Post naar den Neder-Rhyn (1782-1783)
 169. Proeve van den Smaak en Prosaischen Schryftrant van Asmus (1798-1799)
 170. Protocole Jacobs (1798-1800)
 171. Redenkundige Vrijdenker (1784)
 172. Registraal en Alphabetisch Dagblad (1801)
 173. Regtsgeleerd Mengelwerk (1811)
 174. Regtsgeleerde, in Spectatoriale Vertogen (1767-1772)
 175. Reizende Haagsche Advocaat (1774) – Ton Jongenelen
 176. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 177. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 178. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 179. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 180. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 181. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 182. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 183. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t Algemeen, tot Nut en Vermaak (1792)
 184. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810)
 185. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803)
 186. Staatkundig Dagblad van het Departement de Zuiderzee (1811-1813)
 187. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795)
 188. Ster (1806) – Inger Leemans
 189. Stichtsche Courant (1795-1796)
 190. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 191. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 192. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 193. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) – Jan de Vet
 194. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) – Jan de Vet
 195. Utrechtse Courant (1743-1795)
 196. Utrechtsche Courant (1813-1840)
 197. Vaderlandsch Magazyn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1800-1812)
 198. Verhandelingen van het Genootschap Occîdit, Qui Non Servat(1798-1800) – Steven Van Impe
 199. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 200. Vlaemsche Gazette (1798)
 201. Vlaemsche Spie (1800)
 202. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 203. Vriend der Oprechte Vaderlandsche Jeugd (1789-1790)
 204. Vrije Godsdienstvriend (1796)
 205. Vrijmoedige en Zedekundige Gedachten (1803)
 206. Waerachtige Gendsche Spie (1791)
 207. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 208. Weeklyksche Saturdagsche Stichtsche Courant (1795-1796)
 209. Weeklyksche Saturdagsche Utrechtsche Courant (1795)
 210. Weekblad voor Neerlands Jongelingschap (1783-1786) – Pieter van Wissing
 211. Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen (1778-1796)
 212. Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1777)
 213. Wekelyks Bericht voor het Canton van Mechelen (1797-1798)
 214. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789)
 215. Wekelyksche Gendsche Spie (1791)
 216. Wiskunstig Mengelwerk (1795-1802)
 217. Wochentliche Berichten (1781-?)
 218. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 219. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena
 220. Zinrijk en Schertsend Woordenboek (1759-1761)
 221. Zwolsche Courant (1795-1813)