Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Aenkondigingsblad voor het arrondissement van Mechelen (1808-1811)
 2. Aenvang en Vervolg van de ontdekte Saemenzwering gesmeed door den Verraeder Robespierre (1794)
 3. Akademie der Geleerden (1764-1767)
 4. Algemeen Magazyn van Wetenschap, Konst en Smaak (1785-1791)
 5. Algemeene Bibliotheek (1777-1786)
 6. Amsterdams Avond-Journael (1806) – Inger Leemans
 7. Amsterdamsche Courant
 8. Amsterdamsche Mercurius (1807)
 9. Amsterdamse Jiddische wochliche Nays Ferzayler (1776) –
 10. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 11. Antwerpsche Gazette (1799-1810) – Steven Van Impe
 12. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 13. Astrologisch Testament (1779)
 14. Astronomische Waernemingen (1760-1761)
 15. Bataafsch Musæum (1771)
 16. Bataafsche Courant (1796-1797) – Myriam Everard
 17. Bataafsche Vrouwe Courant (1796) – Myriam Everard
 18. Bataviasche Koloniale Courant (1810-1811)
 19. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 20. Bescheide Kerkhervormer (1770-1771) – Roel Bosch
 21. Bibliotheek voor Kinderen (1780)
 22. Boekzael der Geleerde Wereldt (1716-1732)
 23. Boekzaal der Heeren (1737)
 24. Boekzaal der Heeren en Dames (1762-1763)
 25. Boekzaal der Juffers (1733-1735)
 26. Boekzaal van Europe (1692-1702) – Jan de Vet
 27. Bondelken van Fraaije Mengel-Stoffen (1722)
 28. Borger (1778-1780)
 29. Bredasche Courant (1792 e.v.) – Camiel Hamans
 30. Briefwisseling tusschen de Familie en Bekenden van den Vriend der Kinderen (1785-1787)
 31. Brusselschen Courier (1798)
 32. Burger Politieke Blixem (1800-1801) – Pieter van Wissing
 33. Burgervriend (1785)
 34. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 35. Bijdragen tot Theoretische en Practische Geneeskunde(1810-1813) – Rietje van Vliet
 36. Christelyk Magazyn (1799-1820)
 37. Colloquia Satirico-Moralia of Berispende en Zedekundige Samenspraken (1736)
 38. Constitutioneele Oprechte Bataafsche Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 39. Constitutioneele Oprechte nationaale Courant (1798-1802) – Myriam Everard
 40. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750)
 41. Courier van Bataafsch Braband (1795) – Erik Jacobs
 42. Courier van Europa (1760-1802) – Peet Theeuwen
 43. Courier van Europa (1783-1785) – Peet Theeuwen
 44. Dagelijks Nieuws van Vader Roeland (1792-1793)
 45. Dagelykschen Courier van het Departement van de Schelde (1795-1796)
 46. Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend lichaam des Bataafschen Volks (1798-1800)
 47. Deensche Spectator (1747) – Thomas Mattheij
 48. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 49. Diskoerse foen di alte kehille (1797-1798)
 50. Diskoerse foen di naye kehille (1797-1798)
 51. Elegantia (1807-1809) –
 52. Ernstig en Boertig Tydverdryf [z.j.]
 53. Européis Magazijn (1754-1756)
 54. Europische Staats-secretaris (1741-1749) – Joop Koopmans
 55. Euterpe (1801-1811) – Rob van de Schoor
 56. Explicator van Honderd Zinneprenten (1761) – Edwin van Meerkerk
 57. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 58. Filosoof in zyn Eenzaamheyt (1737)
 59. Friesche Courant (1795 e.v.) – Marcel Broersma
 60. Friessche Patriot (1785-1787) – Hotzo Spanninga
 61. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 62. Gazette van Gend (1792-1814)
 63. Gazette van Gend (1795)
 64. Gazette van Gent (1723-1914)
 65. Gedenkschriften van Martinus Scriblerus (1791-1792) – Peet Theeuwen
 66. Geldersche Kerk en Akademie Boekzaal (±1760)
 67. Geschenk voor de Jeugd (1781-1789)
 68. Gezellige (1771-1774) – Edwin van Meerkerk
 69. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 70. Godsdienstvriend (1789-1795)
 71. Graafsche Courant (1795-1798)
 72. Groninger Patriot (1757)
 73. Gryzaard (1768-1769)
 74. Guardian of de Britsche Zedenmeester (1730-1731)
 75. Haarlemse Courant (1795-1796)
 76. Heer Janus Janus-zoon (1801-1802) – Pieter van Wissing
 77. Heer Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 78. Hernieuwde Samenspraak tusschen Louw en Krelis (1795)
 79. Hippocrates (1813-1836) – Rietje van Vliet
 80. Historisch Tafereel van Europa (1792-1793)
 81. Hollands Magazyn (1750-1761)
 82. Hollandsche Patriot of de bescheide Zede-meester (1736)
 83. Hollandsche Toneel-beschouwer (1763) – Thomas Mattheij
 84. Hollandsche Wysgeer (1759-1761) –
 85. Hollandsche Zedenmeester (1743-1744)
 86. Hollandschen Weeklykschen Nieuwsvertelder (1781-1787)
 87. Incroyable Spion (1799)
 88. Ismaël (1788) – Pieter van Wissing
 89. Jaarboeken der Genees- Heel- en Natuurkunde (1812-1818) – Rietje van Vliet
 90. Jagt-praatje ofte Discours gehouden tusschen een Groeniger, Amsterdammer, en Harlinger (1738)
 91. Janus Janus-zoon (1800-1801) – Pieter van Wissing
 92. Jonge Zot (1795)
 93. Jongeling (1786-1787) – Rietje van Vliet
 94. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 95. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 96. Kabinet van Mode en Smaak (1791)
 97. Keezensocieteit (1794) – Peter Altena
 98. Klap-bank der Heeren, ofte het Vermaek in het Caffé-huys (1780)
 99. Klap-bank der Juffers, ofte het Vermaek aen de Thé-tafels (1780)
 100. Kralingiana (1757-1758) – Peter Altena
 101. Lachebek (1780-1781) – Edwin van Meerkerk
 102. Leer- en Oefenschool voor de Jeugd (1810-1813)
 103. Leerzame Praat-Al (1791-1793)
 104. Leeuwarder Courant (1752 e.v.) – Marcel Broersma
 105. Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808)
 106. Maandags Schuit-Praatje (1719)
 107. Maandelijksche Berichten uit de andere Waerelt (1721-1771)
 108. Maandelyksche ’t Zamenspraaken, tussen de Dooden en de Leevenden (1726)
 109. Magazijn der Modes en Vertellingen (1791)
 110. Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803) – Jan Verweij
 111. Mengelingen [Moens en Bosch] (1793)
 112. Mensch, in aangenaame Spectatoriaale Vertoogen (1772-1782)
 113. Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester (1742-1743) – Edwin van Meerkerk
 114. Naamlijst van Nederduitsche Boeken (1790-1854) – Anton Bossers
 115. Nagtstudie van Justus Bickerstaff (z.j.)
 116. Naleezing van den Artz, of Geneesheer (1773-1775)
 117. Nassausche en Pruissische Couriers in Compagnie (1785-1788) – Pieter van Wissing
 118. Nationaale Bataafsche courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek (1797) – Myriam Everard
 119. Nationaale Bataafsche donderdagsche courant. Toegewijd aan waarheid en gezond verstand (1797-1798) – Myriam Everard
 120. Nationaale Courant (1795-1796) – Myriam Everard
 121. Nationaale Na-Courant (1795) – Myriam Everard
 122. Neerlandsch Echo (1770-1771) – Ton Jongenelen
 123. Nederduitsch Dichtkundige Bibliotheek (1781) – Thomas Mattheij
 124. Nederlandsche Bibliotheek (1773-1780)
 125. Nederlandsche Geleerde Fama (1758) – Jan de Vet
 126. Nederlandsche Onderzoeker (1755)
 127. Nederlandsche Overweeger (1772) – Ton Jongenelen
 128. Nederlandsche Spectator (1749-1760)
 129. Nederlandschen Mercuer (1795)
 130. Nieuw Geschenk voor de Jeugd (1791-1801)
 131. Nieuwe Bataafsche Vrouwe Courant (1797-1799) – Myriam Everard
 132. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 133. Nieuwe Kees en Louwrens, in samenspraken (1795)
 134. Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek (1781-1788)
 135. Nieuwe Post van den Neder-Rhyn (1795-1799) – Peet Theeuwen
 136. Nieuwe Spectator met de Bril (1795)
 137. Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek, van Wetenschap, Kunst en Smaak (1797)
 138. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 139. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 140. Onpartydigen Europeaen of inlandsch en buytenlandsch nieuws door Morgenweck en compagnie (1797)
 141. Ongeveinsde Christen (1797-1804)
 142. Ontleeder der gebreeken (1724-1726)
 143. Oprechte Bataafsche courant (1797-1798) – Myriam Everard
 144. Oprechte nationaale courant (1797) – Myriam Everard
 145. Oprechte onvervalschte Laplandsche courant (1763) – Ton Jongenelen
 146. Overijsselsch Weekblad (1790)
 147. Overijsselsche Courant (1790-1795)
 148. Pedagoog (1766)
 149. Philarche of Vorstenvriend (1785) – Pieter van Wissing
 150. Physische Kindervriend (1806-1809)
 151. Politieke Blixem (1797-1803) – Pieter van Wissing
 152. Politieke Blixem (1801-1802) – Pieter van Wissing
 153. Politieke Nalezer (1784-1785)
 154. Politieke Praatvaar (1784-1785)
 155. Politieke Sleeper (1795)
 156. Politieke Snapster (1785-1793)
 157. Postbode van Staat (1785) – Pieter van Wissing
 158. Proeve van den smaak en prosaischen schryftrant van Asmus (1798-1799)
 159. Proeve van een Recensent voor de negentiende eeuw (1801) – Viktoria Franke
 160. Rapsodisten (1784-1785) – Jacques Baartmans
 161. Redenaar of Uitpluizer (1743-1744) – Edwin van Meerkerk
 162. Redenkundige Vrijdenker (1784)
 163. Regtsgeleerd Mengelwerk (1811)
 164. Regtsgeleerde, in Spectatoriale Vertogen (1767-1772)
 165. Reinier Vryaart’s Openhartige Brieven (1781-1784)
 166. Reizende Haagsche Advocaat (1774) – Ton Jongenelen
 167. Republikeinsche Courant (1797)
 168. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 169. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 170. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 171. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 172. Rotterdamsche Rhapsodist (1776)
 173. Ryswykze Vrouwendaagze Courant (1774)
 174. Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft (1794)
 175. Schatkamer der Geleerden (1761-1764)
 176. Schouwburg Nieuws (1762-1765) – Marja Geesink
 177. Schouwburg van In- en Uitlandsche Letter- en Huishoudkunde (1805-1810)
 178. Secretary van Apollo en Minerva (1739-1741)
 179. Samenspraak, tusschen Styntje en Tryntje: voor ’t algemeen, tot nut en vermaak (1792)
 180. Snapper, of Britsche Tuchtmeester (ca 1730) – Thomas Mattheij
 181. Spiegel der Natie (1814) – Rob van de Schoor
 182. Staat en Letterkundig Journaal (1795) – Edwin van Meerkerk
 183. Staatkundige Saamenspraak tusschen een Burger en een Boer (1796?)
 184. Staatkundige Waereldbeschouwer (1795)
 185. Staatsman (1778-1782)
 186. Ster (1806) – Inger Leemans
 187. Stichtsche Courant (1795-1796)
 188. Surinaamsche Bibliotheek (1793)
 189. Surinaamsche Courant (1790-1795)
 190. Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstydingen (1795?-1833)
 191. Surinaamsche Nieuwsvertelder (1785-1793)
 192. Syssepanne (1795-1798) – Geert Van den Bossche
 193. Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet (1781-1784) – Gijsbert Rutten
 194. Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn (1785-1790) – Gijsbert Rutten
 195. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 196. Themis (1804) – Pieter van Wissing
 197. Tooneelspectator (1792) – Thomas Mattheij
 198. Tooneelspelbeoordeelaar (1783) – Thomas Mattheij
 199. Tooneelspel-Beschouwer (1783-1784) – Thomas Mattheij
 200. Toverlantaarn! ô Zoo mooi! Fraai curieus (1799-1800)
 201. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) – Jan de Vet
 202. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704) – Jan de Vet
 203. Tydkorting der Teetafels (±1755)
 204. Tydkorting of Magazyn der Heeren (1766-1768)
 205. Utrechtsche Snapster (1740)
 206. Utrechtse Kerk en Academie Boekzaal van Europa (±1760)
 207. Utrechtse Burger-vriend (1785) – Peet Theeuwen
 208. Utrechtse Courant (1743-1795)
 209. Utrechtsche Provinciale Staatscourier (1786-1787)
 210. Vaderlandsch Magazyn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1800-1812)
 211. Vaderlandsche Bibliotheek (1789-1811)
 212. Vaderlandsche Byzonderheden (1787) – Rick Honings
 213. Vaderlandsche Gazette van Gend (1794)
 214. Vaderlandsche Land en Zee courier (1781) – Edwin van Meerkerk
 215. Vaderlandsche Praat-Al (1792)
 216. Vaderlandsche Samenspraak tusschen Jaap en Teunis (1786-1788)
 217. Vaderlandsche Samenspraak tusschen Teuntje en Pleuntje (1786)
 218. Vendu-Nieuws (1776-1809)
 219. Verhandelingen van het Genootschap Occîdit, qui non servat(1798-1800) – Steven Van Impe
 220. Verstandige Bedilster (ca. 1732)
 221. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 222. Verzaamelaar (1785) – Pieter van Wissing
 223. Vlaemsche Spie (1800)
 224. Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche Courant (1795-1796)
 225. Vraag-Al (1791-1796)
 226. Vreedecourier (1732-1733)
 227. Vriend der Kinderen (1779-1783)
 228. Vriend der Oprechte Vaderlandsche Jeugd (1789-1790)
 229. Vriend van ’t Vaderland (1787) –
 230. Vrolyke Tuchtheer (1729-1730)
 231. Vrouwelijke Spectator (1760-1761)
 232. Vrije Godsdienstvriend (1796)
 233. Vrijmoedige en zedekundige gedachten (1808)
 234. Waarheid-delver (1801) – Pieter van Wissing
 235. Waerachtige Gendsche Spie (1791)
 236. Weekblad van en voor de Jeugd (1808-1809)
 237. Weekblad voor Neerlands Jongelingschap (1783-1786)
 238. Weekblad voor Kinderen (1798-1800)
 239. Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen (1778-1796)
 240. Wekelyks Bericht voor de Stad ende Provincie van Mechelen (1773-1777)
 241. Wekelyks Bericht voor het Canton van Mechelen (1797-1798)
 242. Wekelyksche Gendsche Spie (1791)
 243. Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant (1774-1777?)
 244. Wekelijks Nieuwspapier voor Kinderen (1781)
 245. Wiskonstige Vermaakelykheeden (1784)
 246. Wochentliche Berichten (1781-?)
 247. Wonderlyke Zamenspraak gehouden tuszen een Roomszen en een Protestantszen Boer en een Priester (1747)
 248. Zamenspraak tusschen een Bataaf en een Boer (ca. 1795)
 249. Zeeden-Meester der Studenten (1751) – Peter Altena
 250. Zinrijk en Schertsend Woordenboek (1759-1761)
 251. Zot (1794)
 252. Zwolsche Courant