Groslijst ENT

Hieronder staan tijdschriften en kranten die nog geen lemma hebben. De namen erachter zijn van de mensen die het lemma voor hun rekening (gaan) nemen. De groslijst wordt overigens aangevuld.

 1. Aesopus in Europa (1701)
 2. Affiches, Annonces et Avis Divers d’Amsterdam (1811-1813)
 3. Algemeen Magazyn van Wetenschappen, Konst en Smaak (1784-1791)
 4. Algemeene Koerier voor Overyssel en Gelderland (1669?-1701?)
 5. Algemeene Nacourant (1796)
 6. Algemeyn Nieuwsblad (1785-1789) – Rietje van Vliet
 7. Amsteldamsche Mercurius (1741) – Anna de Haas
 8. Amsterdamsche Courant (1814-1903)
 9. Amsterdamse Courant (ca. 1672-1811)
 10. Annonces et Avis Divers du Département de l’Escaut (1802)
 11. Antwerpsche Gazette: Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1814-1829) – Steven Van Impe
 12. Bekendmaekings-blad van Antwerpen / Feuille d’annonces d’Anvers (1811) – Steven Van Impe
 13. Boekzaal van Europe (1692-1702) –
 14. Boerencourant of het Weeklijksche Correspondentie-Blad voor het platteland (1795) – Jac Fuchs
 15. Burger Politieke Blixem (1800-1801)
 16. Bijdragen tot den Rhapsodist (1774-1775)
 17. Catechismus der Weetenschappen (1788-1791) – Rietje van Vliet
 18. Courant der Verliefde Heeren en Juffers (ca. 1750) – Sjon Besseling
 19. Courier van Amsterdam (1810-1811) – Rietje van Vliet
 20. Cour(r)ier van het Departement der Twee-Nethen (1799)
 21. Decreeten der Constitueerende Vergadering, representerende het Bataafsche Volk (1798)
 22. Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1797)
 23. Decreeten van de Provisioneele Repraesentanten van het Volk van Holland (1795-1796)
 24. Decreeten van de Vergadering van het Provisioneel Bestuur van Holland (1796-1798)
 25. Departementaal Dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche Courant (1814)
 26. Dieuwertje en Grietje (1781-1887) – Rietje van Vliet
 27. Dinstagische Koerant – Fraytagische Koerant (1786-1787) –
 28. Engelschen ofte Europischen Mercurius (1655-1659)
 29. Expresse Tijding, of de Haagsche Na-Courant (1795)
 30. Extraordinarisse Post-Tijdinghe (1635-1690) – Rietje van Vliet
 31. Feuille d’Affiches, Annonces, et Avis Divers de la Ville d’Anvers, chef-lieu du Département des Deux-Nèthes (1812-1814) – Steven Van Impe
 32. Friesche Vaderlander (1795)
 33. Gazette d’Amsterdam (1811)
 34. Gazette de Delft (1811) – Rietje van Vliet
 35. Gazette der Twee Néthen (1799)
 36. Gazette van Antwerpen (1740-1799; 1801) – Steven Van Impe
 37. Gazette van Gend (1792-1814)
 38. Gazette van Gent (1723-1914)
 39. Generaliteits-Courant (1795)
 40. Ghendtsche Post-Tydinghen (1667-1722)
 41. ‘sGravenhaagsche Courant (1708-1900)
 42. Groninger Nouvellist (1745-1749) – Rietje van Vliet
 43. Groninger Patriot (1757)
 44. Haagsche Courant (1795-1811)
 45. Haagsche Historische Courant (1795-1796)
 46. Haarlemse Courant (1795-1796)
 47. Haerlemse Courante (ca. 1650-1662)
 48. Hof Courant (1787-1795)
 49. Indicateur (1808-1817) – Rietje van Vliet
 50. Janus Janus-zoon (1800-1801)
 51. Journal du Département des Deux-Nèthes (1812-1815)
 52. Journal du Département de la Meuse Inférieure (1810-1811)
 53. Mengelschrift of Magazyn van allerhande zedelyke, geestige, schertzende, dichtkundige, vermakelyke en aangename tafreelen (1782-1795)
 54. Mengelwerk van uitgeleezene en andere Wis- en Natuurkundige Verhandelingen (1796, 1816-1819)
 55. Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen (1812-1817)
 56. Naamlijst der Getrouwden en Overledene Persoonen te Rotterdam (1791 e.v.) – Jac Fuchs
 57. Naamlijst van alle de geenen welke zich in de Huwelijken Staat zullen begeeven – editie ‘sGravenhaage (1791-1798) – Jac Fuchs
 58. Nauwkeurige Nederlandsche Reyziger (1750-1752)
 59. Nieuwe courante uyt Italien, Duytslandt ende Nederlant (1623)
 60. Nieuwe Haagsche Merkurius (??)
 61. Nieuwe Haagse Nederlandse Courant (1798-1803)
 62. Nieuwe Hollandsche Zedenmeester (1745-1747)
 63. Nieuwe Hollantsche Historische Courant (1732)
 64. Nieuwe Nederlandsche Courant (1795-1797)
 65. Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)
 66. Notulen van de Centrale Vergadering – Peter Altena
 67. Oprechte Haerlemsche Courant (1662-1795)
 68. Politique Hollandais (1781-1784)
 69. Politieke Blixem (1801-1802)
 70. Predikbeurten te Amsterdam (1694-heden)
 71. Rei(y)zende Patriot (1753-1757)
 72. Reyzende Nouvellist (1748)
 73. Republikeinsche Courant voor het Departement Van de Dommel (1799)
 74. Republyk der Geleerden, of Boekzaal van Europa (1718-1774)
 75. Republyk der Geleerden, of Kort Begryp van Europa’s Letter-Nieuws (1711-1718)
 76. Revolutionaire Vraagal (1798) – Peter Altena
 77. Revolutionaire Vraag-al (1797) – Peter Altena
 78. Spectator van de Negentiende Eeuw (1802-1803) – Rietje van Vliet
 79. Tael- en Dichtlievende Oefeningen (1775-1790) – Gijsbert Rutten
 80. Twee-Maandelijke Uittreksels (1701-1702) –
 81. Twee-Maandelijke Uyttreksels van alle eerst Uytkomende Boeken (1702-1704)
 82. Vaderlandsche Sociëteits Courant (1795-1798?) – Steven Van Impe
 83. Vervolg van het Boeren Praetje, of Tweede t’Saemenkomst van Leen, Kees en Neel (ca 1745)
 84. Vlaemsche Gazette (1798)
 85. Weeckelycke Courante van Europa (ca. 1656-1660)
 86. Wekelyks Nieuws uyt Loven (1773-1789) – Rietje van Vliet