Frans Voorhout aan zijne Medeburgers (1795)

Titelbeschrijving
Frans Voorhout aan zijne medeburgers.

Periodiciteit
Het periodiek werd aangekondigd als een weekblad, aldus Saakes’ Naamlijst deel 2 (1795), p. 123. Er zijn 10 afleveringen verschenen volgens Saakes deel 2 (1796), p. 309.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het werd gedrukt en uitgegeven door Jan Hand te Alkmaar, en was mede te koop bij Wijnand Wijnands te Amsterdam. De prijs voor de eerste aflevering bedroeg ƒ 0:0:8 (Saakes); de nrs. 1-10 tezamen kostten 10 stuivers (Saakes).

Medewerkers
Frans VOORHOUT (1745-1823) was een vermogend koopman te Alkmaar en lid van diverse genootschappen. In 1784 was hij een van de oprichters van het patriotse genootschap ‘Het burgerhart aan deugd verpand, klopt voor zijn stad en vaderland’. Hij was een groot voorstander van de omwenteling.
Voorhout had een grote voorliefde voor godsdienstige onderwerpen en bekleedde diverse functies binnen de protestantse kerk. Hij stond verbroedering van de christelijke gezindten voor. Ook het onderwijs aan de jeugd ging hem zeer ter harte, getuige enkele schoolboekjes van zijn hand.
Opmerkelijk is zijn overstap naar de rooms-katholieke kerk in 1797, mede ingegeven door zijn vriendschap met de plaatselijke pastoor Petrus Schouten. Diens Overgang van Frans Voorhout, uit de gemeenschap der Gereformeerden naar die van de Roomsch Katholijke Kerk (1797) leidde tot korte maar hevige papieren schermutselingen tussen vertegenwoordigers van beide denominaties. Frans Voorhout keerde in 1823 terug naar de hervormde kerk.

Inhoud
In zijn eenmansperiodiek behandelde Voorhout velerlei onderwerpen om daarmee zijn denkbeelden op staatkundig en geestelijk gebied te verspreiden. Saakes noteert bij de aankondiging van de complete set: ‘behelzende Beantwoording van Vragen over Volks-Vertegenwoordigers, Volksstem, en wijze van Verkiezing; de hoedanigheden van Volks-Vertegenwoordigers; wat in dees tijd te doen staat? Plan van Armbedeeling uit een algemeen Fonds.’
Ook debiteerde Voorhout er zijn ideeën om in Alkmaar ‘alle Christen gezindheden in één Kerkgebouw haare openbaare Godsdienst-oeffeningen’ te doen verrichten (Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1798-1, p. 290).

Relatie tot andere periodieken
Sinds 1795 zou er van Frans Voorhout tevens een Vervolgblad het licht hebben gezien: over allerlei staatkundige, staatshuishoudkundige en zedenkundige onderwerpen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Joop D. Kila, ‘De overgang van Frans Voorhout’, in: Oud Alkmaar 24 (2000) 1, p. 14-30
NNBW, deel 3, p. 1341
¶ C.W. Bruinvis, Het Patriotisme te Alkmaar (Alkmaar 1886)
¶ C.W.B. [=C.W. Bruinvis], ‘Wiskundigen: Frans Voorhout’, in: De Navorscher 12, Nieuwe Reeks 2 (1862), p. 79-80
De Protestant, Tijdschrift voor de Evangelische Christenheid in het Koninkrijk der Nederlanden 5 (1823), p. 423-439.

Rietje van Vliet