Geest der Handelingen van de Nationale Vergadering (1796)

Titelbeschrijving
De Geest der Handelingen van de Nationale Vergadering, representeerende het Volk van Nederland.

Periodiciteit
In de Rotterdamse Courant van 15 maart 1796 wordt geadverteerd voor nr. 1 van dit blad, dat ‘heden alom [wordt] uitgegeven, en zal Weeklyks, geregeld, met één of twee Nommers vervolgd worden’. Later wordt als frequentie van dit ‘dagpapier’ genoemd: om de vier dagen. In de Oprechte Haarlemse Courant van 9 april 1796 wordt nr. 6 aangekondigd. Omdat latere advertenties niet zijn aangetroffen, is het blad vermoedelijk omstreeks die datum opgehouden te bestaan.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Prijs: 2 stuivers. Het prospectus is gratis.

Inhoud
De Eerste Nationale Vergadering bestond in de periode 1 maart 1796 tot en met 31 augustus 1797. Nr. 1 van de Geest der Handelingen heeft betrekking op ‘de 1ste, 2de, 3de en 4de Zitting’; ook de overige afleveringen hebben betrekking op vier zittingen. In de Oprechte Haarlemse Courant van 9 april 1796 staat het volgende over de inhoud:

In dit ongemeen nuttige en belangryk Dagpapier […] vind men een getrouw bericht van alle de genomen Besluiten, en een naauwkeurig Uittreksel van alle de Debatten, Advysen en Missives, in de Nationale Vergadering gehouden en gelezen. De Redacteur zich voorstellende, wat voor de Natie het belangrykste en weetenswaardigst is, verzuimt niet, zekers mogelyk, alles, hiertoe betreklyk, te vermelden; en waar hy het nodig oordeelt, gebruikt hy de vryheid Aantekeningen by te voegen, die het Werk geen geringe gewigt byzetten.

Relatie tot andere periodieken
Concurrerend waren wellicht de officiële Decreeten der Nationale Vergadering (1796-1798).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet