Geest der Nieuwste Letterkunde (1802)

Titelbeschrijving
De Geest der Nieuwste Letterkunde, behelzende Recensien van boeken en andere stukken, uit Fransche, Engelsche en Hoogduitsche tijdschriften overgenomen.

Periodiciteit
Nr. 1 van dit maandblad wordt aangekondigd in de Utrechtsche Courant van 3 februari 1802. Zie ook de mededeling van Saakes in zijn Naamlijst van mei 1802 (p. 323). Er zijn niet meer dan 3 afleveringen verschenen, aldus Saakes in december 1802 (p. 381).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Blijkens Saakes, mei 1802 (p. 323), is het blad uitgegeven door P. den Hengst te Amsterdam.
Prijs: 9 stuivers.

Medewerkers
Redacteur was volgens Jorissen (1894) de latere staatsman Anton Reinhardt FALCK (1777-1843): kantiaan en medewerker van de Arke Noach’s (1799) en het Magazyn voor de Critische Wijsgeerte (1799-1803).

Inhoud
De ondertitel geeft al aan dat het blad vertaalde recensies bevat. Daarnaast is er in het blad een afdeling met mengelwerk. Ook die afdeling is duidelijk vertaald, zo blijkt uit genoemde advertentie. Het mengelwerk van nr. 1 bijvoorbeeld bestaat uit een ‘Levensbericht van W. SYDNEYS’S SMITH; Slot der Aanspraak van HOTTINGER, aan de studeerende Jeugd in Zurich; Bericht wegens Aboina‘.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
Th.Th.H. Jorissen, Historische karakters, deel 2 (Haarlem 1894, 2e dr.), p. 118.

André Hanou
update 19-6-2021