Gereformeerde Godsdienst Ongedwongen Gehandhaafd (1794)

Titelbeschrijving
De Gereformeerde Godsdienst Ongedwongen Gehandhaafd, en menschkundig opgehelderd. Bijdragen voor die leer, en voor het godsdienstig leven.

Periodiciteit
Driemaandelijks blad. De eerste aflevering, voor de maanden januari-februari-maart 1794, komt voor in Saakes’ Naamlijst, augustus 1795 (p. 57), ‘zullende dit Werk om de 3 Maanden met een dergelijk Stukje vervolgd worden’. In december 1794 wordt de tweede aflevering vermeld (p. 95).
De enige min of meer resterende aflevering van het blad is de tweede aflevering. Het is niet bekend of er daarna nog iets verschenen is.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Saakes meldt in augustus 1795 dat het blad voor 10 stuivers te koop is te Leiden, bij A. en J. Honkoop (p. 57).

Inhoud
De richting van het blad wordt duidelijk uit de inhoudsopgave bij Saakes. De opbouw bestond kennelijk uit oorspronkelijke artikelen: ‘Bijdragen’; en besprekingen.
Nr. 1 bevatte:

Beoordeelingen van Hesselink, Uitlegk. Woordenboek. Verhand. van het Godgel. Genootschap in ’s Hage, voor 1792,  en Hoekstra Leerredenen over den Doop. In de Bijdragen komen voor: Verhand. over Phil. II:6. Over den Eed. Over de Opvoeding der Kinderen. Over het Examineeren van Studenten. Is God de God van Nederland? Over den Kantiaanschen Philosophie, &c.

Nr. 2 bevatte:

Beoordeelingen v. d. Verhand. v. ’t Godgel. Genootschap in ’s Hage voor 1793. Gerard, Leerred. 1ste St. Gedachten over ’t Predikampt in de Geref. Kerk. De Bijbelminnaar, enz. In de Bijdragen komen voor: Verhand. over Romeinen IX:5. Over het opneemen in Heerlijkheid. Hoort God de Zondaars niet? De wijs van Doopen, bij de Engelsche Doopsgez. in gebruik, enz.

Blijkens de bespreking in de Vaderlandsche Letter-Oefeningen van 1795 (p. 238) van Daniël Hovens’ Leer der doopsgezinden, vooral omtrent den eed, was dit laatste werk een reactie op het eed-artikel in de eerste aflevering van het hier besproken blad.

Exemplaren
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Br. V j 26 (onvindbaar in 2009). Volgens de beschrijving van de titel in de oude tijdschriftencatalogus van deze bibliotheek (rond 1990) was dit de tweede aflevering, over de maanden april-mei-juni 1794.

André Hanou