Gevallen van Rozette (1793-1796)

Titelbeschrijving
Gevallen van Rozette, of aanteekeningen tot verbetering van ’s menschen verstand en hart. In een wijsgeerigen en menschkundigen trant beschreeven, onder de zinspreuk: Docet & Delectat.

Periodiciteit
In de Vaderlandsche Letteroefeningen meldt de recensent van de eerste twee afleveringen van de Gevallen van Rozette, blijkbaar op grond van de uitspraken hierover in de Gevallen zelf, dat er jaarlijks drie of vier ‘stukken’ zouden verschijnen (1794, p. 479-480). De Gevallen waren dus opgezet als periodiek werk; het is mogelijk dat we hier te maken hebben met een boek dat in afleveringen op de markt kwam.
Het verschijnen van de eerste aflevering ligt vast, gezien een advertentie daarvoor in de Leydsche Courant van 4 november 1793. De tweede aflevering komt voor in Saakes’ Naamlijst van september 1794 (p. 68) en de derde aldaar, in februari 1796 (p. 222). Het is niet bekend of er meer afleveringen zijn verschenen. De Ommelander Courant van 14 februari 1794 meldt nog bij het adverteren voor de eerste aflevering: ‘Het 2 stuk is op de pers, en zal binnen 3 maanden volgen’.
Kennelijk was verschijning nogal onregelmatig. Van geen enkele aflevering is op dit moment een exemplaar bekend.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Buisman geeft in zijn Populaire prozaschrijvers onder nr. 1824 als omvang van de drie afleveringen: 241, 242, 247 bladzijden.

Boekhistorische gegevens
Nrs. 1 en 2: te Rotterdam, bij Nicolaas Cornel. Nr. 3: bij M. Roelofswaert, te Delft (bron: Saakes’ Naamlijst). De prijs was steeds ƒ 1:10.

Inhoud
Naar de opgave van Saakes bevatten de afleveringen:
¶ Nr. 1: ‘Wijsbegeerte, Zedenk. Liefde, Minnarijen, Vriends. Philosophisch behand. Aardrijksk. Geschiedk. Het Leven v. Rozette, Sentimenteel Werk. Beloft. zijn maar Wind; of dit is de Eeuw der Vrouwen, Burgerl. Toneelsp. Fabel. enz.’
¶ Nr. 2: ‘Wijsbegeerte, Aardrijksk. en Geschiedkunde. Adeline Williams, of de Zegepraal van Deugd en Schoonheid, nieuwe Roman, in den Eng. smaak beschreeven. Wij zijn ons zelfs de naasten, of de Man, zo als ’er veele zijn, Burgerlijk Toneelspel, in 2 Bedr. Hist. Van Dorilas, een Fragment. Fabelen. Anecdotes van Pascal Paoli, enz.’
¶ Nr. 3: ‘onder veele anderen: Colijn en Roze, of de Edelmoedige Landman. Toneelsp. In 3 Bedr. enz.’
De Leydsche Courant (4 november 1793) vermeldt hiernaast als item in nr. 1: ‘over ’t Ryk Argos’.
De Ommelander Courant van 14 februari 1794 meldt nog dat het is ‘geschreeven in een vryen trant, zeer aangenaam’.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

André Hanou