Godsdienstig Magazyn, onder de zinspreuk Voor Waarheid en Godsvrucht (1789-1792)

Titelbeschrijving
Godsdienstig Magazyn, onder de zinspreuk Voor Waarheid en Godsvrucht.
Titel volgens een samenvatting van deel 1, in de Boekzaal der Geleerde Waerelt (1799), p. 16-18.
Wanneer Saakes voor het eerst in zijn Naamlijst spreekt van de verkrijgbaarheid van dit blad (de nrs. 13-18), in februari 1790, zegt hij: ‘zijnde een verzameling van stichtelijke Mengelstukjes’ (p. 5). Mogelijk is dit een ondertitel geweest.

Periodiciteit
Saakes geeft uiteindelijk in augustus 1792 op dat er 30 nrs. verschenen zijn, waarmee het eerste deel compleet was (p. 234). Meer lijkt er niet verschenen zijn.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Utrecht, H. van Otterloo.
De Boekzaal meldt (p. 18) dat het werk ƒ 3:10 kostte maar dat de prijs verlaagd was tot ƒ 2. Saakes noemt echter in augustus 1792 als prijs voor deel 1 compleet ƒ 3:11 (p. 234).

Medewerkers
Mogelijk was Johannes Albertus HOEKSTRA (1763-1817) redacteur van het blad, omdat de meeste vertogen op zijn naam staan. Hij was in de periode dat het blad verscheen doopsgezind predikant te Utrecht. Hij is de eerste voorzitter geweest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Zijn verzamelde gedichten werden door de Vaderlandsche Letteroefeningen (1800, p. 393-395), als totaal zonder talent, bij het oud papier gezet.

Inhoud
De inhoud is ons slechts bekend via enkele opgaven bij Saakes, en via de samenvatting in de Boekzaal. De laatste is het meest uitgebreid en wordt daarom hier overgenomen:

Dit Werk is door veele Verstandige en Godsdienstbeminnende Mannen, waaronder veele Predikanten, die thans groote Gemeentens stichten, bij kleine stukjens uitgegeven, en tot een geheel werk gebragt, ter aanmoediging van Godsdienst en beschaving van het Verstand in veele opwekkende Bespiegelingen en gemoedsbestieringen, de Schrijvers hebben meestal verkozen, hunne stukjes met Letters ’er onder te teekenen, uitgezonderd de Eerw. Heeren J.A.S. Hoekstra, en J. Clarisse, om eenig nader begrip van dit werk te kunnen verkrijgen, hebbe het geschikst geoordeeld om de Inhoud van dit geheel Werk hier te laten volgen. Fragment uit het Dagboek van E.D.W. Aan God. Louise. Overdenking op eenen Zabbath over de opstandinge van Christus. Aan Nederlandsch Jongelingschap. Louise. Het betamelijk gemoedsbestaan van een Christen omtrent God als bestuurder van zijne lotgevallen. Louise. Aandagt op een Lelie. Vergeevende liefde. De waare roem. De Christen bij een zomerschen morgen in zijn lusthof. Het voordeel van den Godsdienst. Opheldering van de gelijkenis Luc 16. vs 1-13. Fragment. Aan eenen Vriend. De uchtend aan Julia. God mensch geworden. Jezus bij zijne geboorte aangebeden door de Wijzen uit het Oosten, Matth. 2. vs 1-12. Vertoog over een der moeielijkste plichten van een Christen. Gedachten. De stervende Christen. Aan de Waarheid. De Waarheid aan haren beminnaar. Het Avondmaal. Het is volbracht. Nieuwjaars-gedachten. Heden zoo gij mijn stemme hoort, verhardt uw harte niet. De naderende Dank- en Biddag. Gezang. De ware blijdschap. Aanmerkingen ter nabetrachting van den Biddag. Gods onbegrijpelijke grootheid in zijn Wezen, in zijn Werken en in zijne regeering. Jezus aan ’t Kruis. Gedachten op een Kerkhof. Fragment. Mijne schuldbelijdenis aan Fanny. Mijne dankbetuiging aan Fanny. Louise. De Bloemhof. De biddende Christen. Bespiegelende gedachten over den Naam Jezus. Gods Eeuwigheid. Lof van jezus. Zondaars-Liefde. Het onderzoek van zich zelven. Mijne gedachten. jezus weende. Algemeene Menschenliefde, door J. Clarisse. De Christen in tegenspoed gelukkig. Uit een brief aan mijnen Vriend. Aan Jezus. Gedachten. Aan Elma. Nuttige gesprekken [Saakes: door W.H.L.S.]. Aan Themire. De voortreflijkheid van den Godsdienst. Bespiegeling over de Kindermoord te Bethlehem. Gedachten – een gedicht. Simson in Dagon’s Tempel. Overdenking door Zondaren bij het graf van CHRISTUS. De Godsdienst [Saakes: door Hoekstra]. Gods Goedheid, door J.A.S. Hoekstra. De zagtmoedigheid, het vervolg van eene verhandeling door J.A.S. Hoekstra. Gedachten van een zalig afgestorvenen Echtgenoot aan haare op aarde nog treurende vriend. Het verlangen van een Christen. Aan Louize. Aan mijn waardige vriend. Overdenkingen bij een verschrikkelijk onweder. Gods Zoon als Rechter op de wolken. Aan Louize. Lofzang, een oostersch Gedicht. Gevoelens bij mijn geboortendag. De weldaadige Zernis.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CXXVII* 1 Con (niet via catalogi vindbaar)
¶ Madison, University of Wisconsin-Madison Library: nrs. 1 (augustus 1787)-25/30 (1789)

André Hanou