Godsdienstvriend (1808)

Titelbeschrijving
De Godsdienstvriend. Opgedragen aan de Gemeenteleden van de Roomsch Catholijke Kerke van de Leeuwenstraat, bij de intrede van den jare 1808.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bewaard gebleven: nr. 3.
Het is niet duidelijk in hoeverre het hier een tijdschrift met een regelmatige frequentie betreft. Ook het aantal afleveringen is onbekend.

Bibliografische beschrijving
Nr. 3 bestaat uit 8 genummerde pagina’s in groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Te Rotterdam, bij Jacobus Thompson’.
Thompson, gevestigd ‘op de Hoogstraat, by de Nauwemarktsteeg’, was blijkens advertenties vooral bekend als verkoper van kantoorartikelen en schrijfwaren. Ook verkocht hij ‘Roomsch Kerk- Lees en Zangboeken’ en devotieprenten. Op zijn naam staat bijvoorbeeld Het vier dubbeld nieuw pelgrims of Goudsche devotie liede-boek (1807), wat efemeer drukwerk en centsprenten. Op 2 mei 1800 werd in de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks een rekwest besproken van Thompson en zijn Dordtse confrater Pieter van Braam. Zij vroegen aandacht voor de nadelen die zij als almanakdrukkers zouden ondervinden als het Klein Zegel werd ingevoerd (p. 118).

Medewerkers
Nr. 3 is ondertekend door ‘Joannes Vermeulen, koster’.

Inhoud
Nr. 3 wordt volledig in beslag genomen door een nieuwjaarsgedicht. Het is opgedragen aan de parochieleden van de Sint Rosaliakerk, een Rotterdamse schuilkerk in de Leeuwenstraat. Het interieur was in 1779 voltooid, naar het ontwerp van Jan Giudici en geïnspireerd op de hofkapel van Versailles. De kerk is bij het bombardement van Rotterdam in 1940 verloren gegaan.
In het gedicht wordt uitgebreid gerefereerd aan de buskruitramp te Leiden van een jaar geleden, 12 januari 1807, toen onder meer een katholieke schuilkerk op het Steenschuur volledig werd verwoest (later kwam de Heilige Lodewijkkerk ervoor in de plaats): 

Een oogwenk slechts, ô Leijdenaren,
Kon u zoo vele rampen baren!
Gij smaaktet ’s levens zoet – en, op één ogenblik,
Zaagt ge in u Stad de schoonste wijken –
Bedekt met asch en puin, en lijken –
Vervuld met angst, gekerm en schrik!

Exemplaren
¶ Rotterdam, Gemeentebibliotheek (signatuur onbekend)
¶ Full text nr. 3

Rietje van Vliet