Groot Magazyn der Loffelyke Wetenschappen (1763-1764)

Titelbeschrijving
Groot Magazyn der Loffelyke Wetenschappen, Bestaande uit Uitgelezen Mengelstoffen, Zoo in Dichtmaat als Onrym, Over Bybelsche, Natuur- Zeden- Genees- Geschied- en Taalkundige, mitsgaders Pharmaceutische Voorwerpen, Levensbeschryvingen en Vertalingen.

Periodiciteit
Maandblad. Volgens Van de Velde (1941) zijn er 6 afleveringen (‘stukjes’) verschenen.
Voor deel 1, nr. 4 van het Groot Magazyn werd geadverteerd in de Oprechte Haarlemse Courant van 22 oktober 1763. Er heeft zich een exemplaar bevonden in de Bibliotheca Hulthemiana, dat gedateerd is 1764.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie geeft als drukker en uitgever P. Holsteyn te Rotterdam. De prijs van nr. 1 bedroeg 6 stuivers, nr. 4 kostte 7 stuivers.

Medewerkers
In de rubriek Letternieuws van het Nederlandsch Mengel-Nieuws (deel 2, p. 87) wordt het Groot Magazyn in verband gebracht met het genootschap ‘onder de Zinspreuk Nobis & aliis’.

Inhoud
Van de Velde (1941) beschrijft het blad aldus: hierin ‘worden allerlei opstellen vereenigd, waaronder de volgende op het gebied van natuuren geneeskundige wetenschappen: bereiding van spiritus aethereus (p. 104, 151), vitriolum martis (p. 156), hydrophobie (p. 191), levende kalk (p. 316, 367)’.
Nr. 4 heeft volgens de advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 22 oktober 1763 de volgende inhoud:

1.het Leven en Bekeering, mitsgaders een echt Verhaal van het voorgevallene in de Gevangenis van en omtrent Anna Catherina Merks, dewelke door de handen der justitie te Rotterdam is ter Dood gebragt op den 19 July 1763; 2. het Vervolg der Reisbeschryving; 3. op het Nieuw Theatrum Anatomicum te Rotterdam; 4. over de Tydverspilling in de hedendaagse gezelschappen; 5. de Hoogmoed van Nederland, heldendicht; 6. Antwoord op het Raadzel; 7. een nieuw Raadzel; 8. het Eiland van Eer, een Gezicht; 9. een Brief van Catharina Schriftuurlyk, Kindermeid, aan den Heer Schryver den DENKER; 10. Mozes en Christus; 11. op eene Tortelduyf, in Dichtmaat.

Het blad wordt naar aanleiding van het gebruikte woord ‘ouderwets’ besproken in de Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde (1764, deel 2-1, p. 175 e.v.)

Exemplaar
Brussel, Koninklijke Bibliotheek VH 8974 (niet ingezien)

Literatuur
¶ Alb.J.J. Van de Velde, ‘Zuid- en Noord-Nederlandsche Bibliographie over Natuur- en Geneeskunde tot 1800’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1941, p. 281.
Bibliotheca Hulthemiana, deel 2 (Gent 1836), p. 148 (nr. 8974).

Rietje van Vliet