Hedendaagsche Letterschat (1781)

Titelbeschrijving
Hedendaagsche Letterschat.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op de advertentie voor nr. 1 in de Noordhollandsche Courant van 15 januari 1781 en de advertentie voor de nrs. 1-2 in de Leydse Courant van 31 januari 1781. Het blad moest iedere veertien dagen verschijnen, maar aanwijzingen dat er meer dan twee afleveringen zijn verschenen, zijn niet aangetroffen.

Bibliografische beschrijving
Niet duidelijk is of de nrs. 1 en 2 samen, of iedere aflevering afzonderlijk, 40 pagina’s tellen, zoals de laatste advertentie meldt.

Boekhistorische gegevens
De Hedendaagsche Letterschat is blijkens genoemde advertentie in de Leydse Courant uitgegeven ‘voor rekening van de Compagnie te Amsterdam’. Het lijkt erop dat Schalekamp in deze compagnie een centrale rol speelde, getuige zijn eerste plaats in de reeks verkoopadressen in deze advertentie:

te Amsterdam by Schalekamp en anderen; Dord Blussé; Groningen Huysingh; Haarlem van der Aa; ’s Hage Wynands; Hoorn Vermande; Leeuwarden Siccama; Leyden F. de Does; Middelburg Boheemer; Rotterdam de Leeuw; Utrecht de Waal, en in de overige Nederlandsche Steden by de Boekverkoopers.

De nrs. 1-2 kostten tezamen 3½ stuivers; prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
Blijkens de advertentie in de Leydse Courant is het een geleerdentijdschrift met als inhoud:

eene aanwyzing van Boeken en Geschriften, in alle Taalen, Takken van Geleerdheid, Konsten en Weetenschappen, zoo die in de Vereenigde Nederlanden als elders ten voorschyn komen, voor het Jaar 1781, zynde teffens voorzien van een geheel nieuw MENGELWERK, waar in gevonden word, een korte Schets van het Leeven der NEDERLANDSCHE GELEERDE MANNEN, de tyd van hun Geboorte en Afsterven, en aanwyzing van hun Letterkundige Arbeid

In de twee eerste afleveringen (‘Stukjes’) staat de ‘Leevensbeschryving van den vermaarden Rechtsgeleerden C. VAN BYNKERSHOEK’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.
Ook de biograaf van Bynkershoek heeft geen exemplaar aangetroffen.

Literatuur
¶ O.W. Star Numan, Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften (Leiden 1869), p. 21.

Rietje van Vliet