Hedendaagsche Pallas (1702)

Titelbeschrijving
Hedendaagsche Pallas, behelzende eenige aanmerkingen op den oorlog, algemeene staatkunde, wysgeerte, enz. raakende de voornaamste geschriften, en gedenkwaardigste voorvallen dezes tyds.

Periodiciteit
In nr. 1 is sprake van de opzet per week nieuws te willen geven. Vanaf zeker moment kwam het blad echter tweemaal per week uit. Aan het einde van de nrs. 5 en 6 vindt men de mededeling: ‘NB. Vermits ’er reeds verscheide Liefhebbers tot deze […] Pallas zich op doen, zal men [met] dit werk twee maal ’s weeks, te weeten ’s Maandags en Donderdags, uit te geeven, voortvaren’. Er zijn nog de nrs. 1-9 bekend.
De nrs. 1-3 hebben geen datum, nr. 4 is gedateerd 29 juni 1702. De daarop volgende nrs. 5-8: 3, 6, 10 en 13 juli.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen, in kwarto, tellen 4 bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-36. Vanaf nr. 3 wordt de tekst in twee kolommen afgedrukt. Het titelblok bevat in nr. 1 de volledige titel; daarna alleen de short title. Vanaf nr. 4 vindt men de datum, short title, nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1:

Gedrukt voor den Auteur, En word verkoft tot Haerlem, by van Kessel, Amsterdam by S. Petzold, op het Rokkin, in de drie Kroonen, ’s Gravenhage by Semeyns, Rotterdam by Yvans, Leyden by W: Pot, Dordregt by van Braam, Uitregt by Hardenberg, Delft by Lossel 1702.

Medewerkers
Men kan zich afvragen of de onbekende auteur dezelfde als de ‘I.D.W. M.P.L.’, van wie, als enige auteur, twee teksten worden genoemd als gelijktijdig met de Pallas uitgegeven.

Inhoud
In nr. 1 wordt slechts gesproken over Pallas als godin der wijsheid, kunsten, wetenschappen en oorlog. De auteur neemt zich voor te schrijven over de belangrijkste oorlogsgebeurtenissen, alsmede over het gedenkwaardigste ‘uit de boeken der geleerden, hedendaags in het ligt komende, en tot opbouwing der letteroefening strekkende’.
Dat laatste element zal men in dit blad nauwelijks kunnen terugvinden. De schrijver houdt zich vanaf nr. 2 vooral bezig met oorlogsnieuws en probeert dat te doen op enigszins vermakelijke wijze.

Relatie tot andere periodieken
De schrijver is nogal gebeten op de leugens en berichtgeving van de ‘Paryssche Gazette’ en de ‘Antwerpsche Posttydingen’.

Exemplaren
STCN 145239241
¶ Full text nrs. 1-9.

Literatuur
¶ J.K. van der Wulp (ed.), Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, deel 3 (Amsterdam 1868), nr. 7367.

André Hanou