Hedendaagsche Schoutoneel der Nederlandsche Gebeurtenissen (1774)

Titelbeschrijving
Het Hedendaagsche Schoutoneel [sic] der Nederlandsche Gebeurtenissen.
Ook bekend als Het Vermakelyke Schouwtoneel der Hedendaagsche Nederlandsche Gebeurtenissen (titeluitgave; zie onder).

Periodiciteit
Van dit maandags weekblad zijn niet meer dan negen afleveringen bekend. De STCN dateert het blad 1774. De eerste aflevering meldt slechts dat het ‘winter Saisoen’ nadert.

Bibliografische beschrijving
Elke aflevering telt acht doorgenummerde bladzijden in octavo. Het titelblok geeft titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
De colofon van nr. 1 meldt: ‘Deeze werden alle Maandagen a 2 st. uitgegeven: Te Amsteldam, by F. H. Demter’.
Later is deze colofon uitgebreider. In nr. 5:

Deze zyn alle Maandagen des morgens om 10 uuren by de onderstaande Boekhandelaaren à Een en een halve stuiver te bekomen. Te Utrecht by S. de Waal en A. Stubbe, Leiden de Wed. A. Honkoop, F. de Does en Hogenstraaten, ’s Hage J. du Mee, J.P. Wynands en H.H. van Drecht, Rotterdam D. Vis en de Wed. Vis, Amsterdam F.H. Demter, A. Bakker, H. Tiedeman, G. Bom, F. Sundorff en A. Borchers, Middelburg C. Boheemer en J. Abrahams, Leeuwarden H.A. de Chalmot en A. Jeltema, Groningen L. Huizing en J. Bolt, Aarnhem Nyhoff en Moëleman, Delft E. van der Smout, Gouda van der Klos, Haarlem Tytgaat, Schiedam L. Schmit, Hoorn Vermandel, Alkmaar E. Verlaan, Enkhuizen van de Velde, Zwol Clement, Zutphen van Hoorn, Dord P. van Braam, Franeker Romar, Harlingen Hoogland, Sneek Zeilstra.

Inhoud
Het blad lijkt bedoeld te zijn als een plezierig bric-a-brac voor iedereen. Nr. 1 geeft als doel:

op dat men [hier] als in een verschiet, alle vertoningen dewelke mijns bedunkens merkwaardig zyn, zal kunnen beschouwen; dan zal men vertoonen de Uitlandsche Minervaas, scheurende het weefsel der Inlandsche Arachne’s, dan zal men weder het zy treurige, of belachlyke uitwerksels van het woelend Bryn der hedendaagsche Jongelingen ten toneele doen treeden; als ook de beminnelyke deugd, naar veele ongelukken eindelyk zien zegepralende, dewyl ik alles doormengen zal met bespiegelingen, om het regte doelwit zoo veel myn mogelyk zal  weesen te treffen, en zo nu en dan eens myne Werkjes met Vaerzen door den een of anderen Dichter opgezongen doorvlechten; ik zal een Werkje trachte te volvoere dat van Elk spreekt en niemand in persoon meend. (p. 1-2)

Feitelijk behandelt de schrijver allerlei liefdesgeschiedenissen, op niet zeer originele wijze.  Geleidelijk aan wordt de toon wat frivoler. Er worden hem dan wat meer roddelachtige verhalen toegestuurd, door figuren als Willem Tegenspoedt, J. Adjunct, Maria Wuft.

Relatie tot andere periodieken
Er bestaan exemplaren met een aparte titelpagina, uitgegeven door de Wed. Maagh en Zoon te Alkmaar. Het betreft een titeluitgave van de negen gebundelde afleveringen. De bundel heeft als titel: Het Vermakelyke Schouwtoneel der Hedendaagsche Nederlandsche Gebeurtenissen, Behelzende eenige Geheime Minnareyen, Romaneske Verhaalen, Verliefde en Galante Vertellingen, Levensbeschryvingen van bekende Coquette Juffertjes en Heertjes van de tegenwoordige tyt. Doormengt met Wonderlyke, Raare, Snaaksche, en Schertzende Klugten: voorgestelt by wyze van gebeurde voorvallen, om onze Nederlanderen de Ongeregelde, de Openbaare en de stille Zotheeden; op een geschikte en poliete, doch Schertzende wyze onder het oog en aan ’t licht te brengen. Onder de spreuk: Niemant Genoemt, Niemant Geblameert. Zie Mateboer nrs. 1529 en 1530; nog uitgebreider titel: Buisman 2080.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1247 C 26 (nrs. 1-9)
¶ Full text Vermakelyke Schouwtoneel

André Hanou