Historie van het Keyzerryk (1758-1759)

Titelbeschrijving
Historie van het Keyzerryk.

Periodiciteit
Het blad verscheen als gratis bijblad van de Algemeene Postbode (1758-1761). In het ‘Voorbericht’ voorin deel 1 van de Algemeene Postbode wordt over de Historie van het Keyzerryk het volgende gezegd: de uitgever zal

by ieder stukje [van de Postbode] telkens een blad over dit onderwerp gebruiken, dewelke na verloop van tyd, op zig zelfs een Deel zullen uitmaaken, en dus geschikt worden, dat dezelve afgezonderd tot een Boekdeel, gemaakt konnen worden […]. Beide deeze Werken zullen, zo als tot dus verre geschied is, van 14 tot 14 dagen uitkomen.

Van de talrijke advertenties voor de Algemeene Postbode maken alleen die uit 1758 melding van de Historie van het Keyzerryk (in de Leydse Courant van 16 januari, 1 mei, 14 augustus, 16 oktober en 1 november 1758).
Deel 5 (1760) van de Algemeene Postbode begint met een ‘Berigt aan den lezer’ waarin wordt aangekondigd dat het bijblad met onmiddellijke ingang wordt losgekoppeld van het moederblad. Als redenen worden aangevoerd de ‘toevloed van geheime Correspondentie’ en de ‘fraaije Ontwerpen, die Particuliere Perzoonen, tot de verluistering van onze Postbode wel willen toebrengen’. De uitgever is van plan de Historie van het Keyzerryk ‘zoo spoedig doenlyk, apart by Stukken uit te geven’.
Men kan erover twisten of de Historie van het Keizerryk een tijdschrift is, dan wel een boek dat in delen verscheen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
S.J. Baalde, te Amsterdam. De eerstgenoemde advertentie is echter van Jan van Clarestein, de oorspronkelijke uitgever van de Algemeene Postbode. Dit duidt erop dat de constructie met hoofd- en bijblad reeds door hem is bedacht.

Inhoud
Het Voorbericht van deel 1 van de Postbode meldt dat het bijblad op veler verzoek aan de Algemeene Postbode is toegevoegd. Doel is om de lezers in staat te stellen kennis te nemen van de achtergronden van de gebeurtenissen waar de Postbode verslag van doet (de Zevenjarige Oorlog).
Over de inhoud wordt de lezer uitgebreid ingelicht:

Deeze onze Beschryving van het KEYZERRYK zal vervatten deszelfs Oorspronk, opkomst en Voortgang; de optelling van alle deszelfs Opperhoofden; de voornaamste hunner Levensgevallen en Daden; alles wat onder hun bestier aanmerkelyks met betrekking tot het DUITSCHE RYK, voorgevallen is […]. Verder zullen wy handelen over den oorspronk der Keurvorstelyke Waardigheid, deszelfs instelling, Opkomst en Macht, en vervolgens van ieder Keurvorstendom in ’t byzonder […].

Relatie tot andere periodieken
Abonnees van de Algemeene Postbode kregen bij iedere aflevering twee extra titels die ze apart konden laten inbinden: Historie van het Keyzerryk en de Chronyk of Historie van den tegenwoordigen Oorlog in het algemeen (1759).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet