Historisch Dagblad van Zeeland (1795-1796)

Titelbeschrijving
Historisch Dagblad van Zeeland.
¶ Titelvariant volgens Saakes: Historisch Dagblad der Representanten van ’t Volk van Zeeland.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van augustus 1795 het verschijnen van nr. 1 en volgende afleveringen (p. 166). De laatste bevat het verslag van de laatste vergadering van de Provisionele Representanten des volks van Zeeland, d.d. 18 april 1796.
In totaal verschenen er voor zover mogelijk wekelijks 48 ongedateerde afleveringen, gebundeld in 3 delen.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen doorgaans 16 pagina’s in groot octavo. Het titelblok bevat slechts de titel en het volgnummer. Direct daaronder begint de tekst. De pagina’s zijn doorlopend genummerd: deel 1 telt 160 pagina’s (nrs. 1-10), deel 2 telt 290 pagina’s (nrs. 1-18) en deel 3 telt 318 pagina’s (nrs. 1-20).

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Elk Nommer van dit Blad word uitgegeven te Middelburg by Isaac de Winter, ’s Lands Drukker, à 3 stuivers; en voorts alom te bekomen’. Het is gedrukt, aldus de schrijver in nr. 1, ‘op speciale auctorisatie en consent der Provisionele Volks-Repraesentanten’ (p. 4).
Een aflevering van 8 pagina’s kostte 1½ stuiver.

Medewerkers
Het Historisch Dagblad wordt toegeschreven aan Steven DASSEVAEL (1771-1838). Hij was ambtenaar bij het gewestelijk bestuur van Zeeland, vanaf 1798 secretaris van het uitvoerend bewind en na 1810 griffier en archivist van het Commandement van het generaal gouvernement van Holland.

Inhoud
De redacteur omschrijft in de voorrede het blad als een ‘Bulletin, waarin gewoonlijk met korte woorden den inhoud van groote zaaken wordt verhaald, doch waarin nimmer aan de redenen en gronden waarop dezelve rusten, gewag gemaakt wordt’. Het bevat originele stukken, resoluties ‘welke kunnen aangemerkt worden als daden van het, door het vrije volk van Zeeland aangestelde bestuur, en als gevolgen van de plaats gehad hebbende Revolutie, met inachtneming echter van het verband waarin dezelve tot elkander staan’.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 676 F 137-139 (deel 1-2)
¶ Full text deel 1deel 2 en deel 3

Literatuur
¶ H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900(’s-Gravenhage 1912), p. 90-91.

Rietje van Vliet