Hollandsche Nieuwsbode (1809)

Titelbeschrijving
De Hollandsche Nieuwsbode, Maandelijks overbrengende aan de Steden en Dorpen van het Koningrijk, al het merkwaardige Staats-nieuws, benevens Berigten uit de Hoofdstad, Hofberigten, Anecdoten, Prys-Courant van Binnenlandsche Effecten, Marktpryzen van Granen, Boter, Kaas en meer andere belangryke Byzonderheden.

Periodiciteit
Voor het februarinummer van dit maandblad (nr. 2) wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 11 maart 1809. Het verscheen iedere eerste van de maand. Ook nr. 6 is verschenen, aldus de vermelding in de Koninklijke Courant van 11 juli 1809. Volgens Saakes’ Naamlijst van december 1809 was de reeks daarmee compleet (p. 94).

Bibliografische beschrijving
In duodecimo (bron: NCC).
Sommige afleveringen hebben een ‘merkwaardige Afbeelding’, zo meldt de advertentie van 11 maart 1809. In Saakes’ Naamlijst van januari 1809 (p. 14) wordt melding gemaakt van een ‘Kaartje van Europa en eene Afbeelding van het aanbieden der Sleutels, van de Stad Amsterdam, aan zijne Kon. Majesteit, voor het Regthuis in de Diemermeer, den 20 April, des Jaars 1808’. Deze illustraties zijn opgenomen in nr. 1.

In de advertentie voor nr. 2 wordt een afbeelding genoemd van het praalgraf in het koor van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar ‘vernagt heeft het Lyk van den Ridder en Staats-Raad Jan Hinlópen’. Beide prenten zijn vervaardigd door Abraham Vinkeles (zoon-van).

Boekhistorische gegevens
Blijkens eerstgenoemde advertentie is het blad uitgegeven door Jacobus Ruis (Ruijs), ‘Boekverkooper op de O.Z. Agterburgwal, over de Spinhuissteeg, te Amsterdam’.
Prijs per aflevering: 8 stuivers.

Inhoud
In genoemde advertentie staat het volgende vermeld over nr. 2:

Hetzelve zal telkens allerleie Merkwaardigheden bevatten, die de aandagt van het Publyk dubbelwaardig zyn. Zoo vindt men, onder zeer vele andere Buiten- en Binnenlandsche Byzonderheden, in dit Stukje, behalven het vermelde op de Tytel, uitvoerige en naauwkeurige Berichten, betreffende de geduchte Watervloed; Opgave van Collecten, op vele Plaatsen, ten behoeve van derzelve; alsmede van de op Bedendag gecollecteerde Penningen, by de meeste Gemeenten in de Hoofdstad; Aanstellingen van hooge Amptenaren; Opgave der Namen van Gecommitteerden, om te raadplegen wegens te nemen schikkingen omtrent het Gereformeerd Kerkgenootschap; Naamlyst der aftredende Leden uit het Wetgevend Lighaam, alsmede de Regering van de Hoofdstad; Regeling van de Marktdagen voor de voornaamste Steden van het Koningryk, enz.

Exemplaren
Volgens de NCC zouden deze nrs. 1-6 bewaard zijn gebleven, maar er is geen vindplaats vermeld. Geen exemplaar bekend.
De hier afgebeelde prenten bevinden zich in het Rijksmuseum Amsterdam.

Rietje van Vliet